Trendy

393 724 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

50 231 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

634 169 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2015 č.p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Historické adresy

1.1.2003 - 20.10.2015 Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56
26.4.1956 - 1.1.2003 Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram

Adresa z obchodního rejstříku

od 7.12.2005 Krásná Hora nad Vltavou 172, PSČ 26256

00107999

DIČ

od 1.1.1993

CZ00107999

Datová schránka

x6buzdr

Historické názvy

11.5.1992 - 1.1.2003

Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou

11.9.1973 - 11.5.1992

Jednotné zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou

5.11.1962 - 11.9.1973

Jednotné zemědělské družstvo v Krásné Hoře n.Vlt.

26.4.1956 - 5.11.1962

Jednotné zemědělské družstvo v Krásné Hoře nad Vltavou

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: DrXCVII 994

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.7.2017

441 805 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Sedlčany

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2013

2719211 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 16.7.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 262 55, Petrovice 66

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2017 : Řádná valná hromada společnost konaná dne 5.5.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 340.109.000,- Kč Řádná valná hromada společnost konaná dne 5.5.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 340.109.000,- Kč... o 101.696.000,- Kč na částku 441.805.000,- Kč a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce k 31.12.2016 v pasivech společnosti jako ostatní rezervní findy ( A.III.1.) zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2014 : Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s p Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s p...řevodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 10. prosince 2004 : Na základě smlouvy o fúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice u Sedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ: Na základě smlouvy o fúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice u Sedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ:... 26133571. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2003 : Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovouspolečnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí byloosvědče Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovouspolečnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí byloosvědče...no notářským zápisem č. NZ 253/2002 JUDr.MarcelySvobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí ozměně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8020. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. srpna 2008 - 9. prosince 2008 : Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.4.2008, kterým valná hromada pověřila představnenstvo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. rozhodnout o zvýšení zákla... dního kapitálu společnosti upisováním akcií zaměstnanci společnosti podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením předkupního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představnenstvo společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, a to formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanců na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno nových 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 959 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 986 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Předností právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pobírali mzdu v době mězi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisíceího třetího, a 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a činní 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí o rozdělení zisku s určením podílu zaměstnanců na zisku bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstance rozdělen podle pravidel zpracovaných schválených představenstvem společnosti dne 17.6.2008. Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci v poměru jejich hrubé mzdy dosažené za sledované období, tj. v době mezi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisícího třetího, do 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy: osmi, do 15:00, slovy: patnácti hodin.Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 slovy: třetího, dne od zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným na adresu jejich trvalého bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu.Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 195 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 959 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 986 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotliývch předem určených zájemců - zaměstnanců společnosti vzniklé z titulu jejich podílu na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 25.4.2008 v celkové výši 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, a který byl mezi zaměstnance společnosti rozdělen podle pravidel schválených valnou hromadou společnosti.Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do 1, slovy: jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp.172, okres Příbram, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy osmi, do 15:00, slovy: patnácti, hodin, během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupy akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva, týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2003 - 1. ledna 2003 : Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddíl B, vložky 8020.Vymazává se ke dni 1.1.2003 z obchodního rejstříku.
 • 16. října 1992 - 1. ledna 2003 : Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 16. října 1992 - 1. ledna 2003 : Usnesením členské schůze družstva konané dne 1.8.1992 bylyschváleny stanovy družstva.
 • 13. dubna 1989 - 1. ledna 2003 : Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 13. dubna 1989 - 1. ledna 2003 : Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1988 bylypřijaty nové stanovy družstva.
 • 1. června 1987 - 1. ledna 2003 : Podle souhlasu Odboru zemědělství, vodního a lesníhohospodářství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne25.4.1987, čj. ZVLH 783/87-Tu doplňuje se předmět činnostidružstva.
 • 3. února 1982 - 1. ledna 2003 : Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.1980 přijatyzměny čl. 26 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne30.7.1981.
 • 23. září 1980 - 1. ledna 2003 : Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství azemědělství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne10.11.1979, č.j. Zem.206.3-2513-79-Tu a ze dne 8.8.1980, č.j.ZVLH-19... 99-70-Tu. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 1978 - 1. ledna 2003 : Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 18. dubna 1978 - 1. ledna 2003 : Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.76 přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne16.12.1977 a zaregistrované.
 • 11. září 1973 - 1. ledna 2003 : Usnesením členské schůze konané dne 24.5.73 a 21.6.73 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 9.8.1973 č.j. 276/73sloučilo se 1.Jednotné zemědělské družstvo v Podmokách se sídlemPo... dmoky, o.Příbram a 2.Jednotné zemědělské družstvo vKrašovicích se sídlem Krašovice, okr.Příbram s tímto družstvemke dni 1.7.1973. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1970 - 1. ledna 2003 : Rozhodnutím členské schůze konané dne 9.2.1970 byly změněnyčlánky, 4, 28, 30, 32 stanov družstva, schválené radou ONV vPříbrami dne 29.5.1970.
 • 7. ledna 1966 - 1. ledna 2003 : Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 7. ledna 1966 - 1. ledna 2003 : Rozhodnutím členské schůze konané dne 2.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 32/1.
 • 5. listopadu 1962 - 1. ledna 2003 : Usnesením členské schůze konané dne 10.2.1962 po schválení radyONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučila se Jednotná zemědělskádružstva v Hostovnici, Vleticích, Zhoři a Plešišti s t... ímtodružstvem. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 1962 - 1. ledna 2003 : Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 18. dubna 1962 - 1. ledna 2003 : Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.11.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 azaregistrované pod poř. č. 39.
 • 30. března 1960 - 1. ledna 2003 : Změny se týkají vnitřních poměrů družstva.
 • 30. března 1960 - 1. ledna 2003 : Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.8.1959 a 25.11.1959přijaty vlastní stanovy a doplňky vlastních stanov družstva,potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 11.3.1960 a zaregistrované... pod poř. č. 78 a 124. zobrazit více skrýt více
 • 26. dubna 1956 - 1. ledna 2003 : Údaje o zřízení podniku:Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č.69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 20.4.1956.
 • 16. října 1992 - 29. června 2001 : Základní jmění družstva činí 46.088.673.73 Kčs.
 • 16. října 1992 - 14. listopadu 1994 : Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvasvými členskými vklady.
 • 13. dubna 1989 - 16. října 1992 : Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvakaždoročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročnímiprémiemi, respektive ročnimi odměnami a to do výše 50... %. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1982 - 13. dubna 1989 : Podle této změny stanov se představenstvo skládá z 13 členů.
 • 18. dubna 1978 - 3. února 1982 : Podle těchto nových stanov:Představenstvo se skládá z 11 členů.
 • 7. ledna 1966 - 18. dubna 1978 : Podle těchto stanov představenstva se skládá z 15 členů.
 • 18. dubna 1962 - 7. ledna 1966 : Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů.
 • 26. dubna 1956 - 18. dubna 1962 : Představenstvo se skládá z 5-9 členů.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů