1 671 901 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2007

-14 866 tis. Kč

Ztráta za rok 2007

723 850 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2007

750

Zaměstnanců za rok 2007

Základní údaje

Sídlo

od 30.6.2015 Hněvkovská 1228/50, Chodov, 148 00 Praha 4

Historické adresy

28.12.2001 - 30.6.2015 Lukavice č.p. 21, PSČ 78901
10.10.2000 - 28.12.2001 Lukavice 21, Zábřeh, PSČ 78901
15.6.2000 - 10.10.2000 Zábřeh, Lukavice 21, PSČ 78901
18.12.1998 - 15.6.2000 Šumperk, Zábřežská 41, PSČ 78701
13.1.1998 - 18.12.1998 Olšany 18, PSČ 78962
29.11.1990 - 13.1.1998 Olšany u Šumperka, PSČ 78962

00012351

DIČ

od 1.1.1993

CZ00012351

Datum vzniku

29. listopadu 1990

Datová schránka

wwdg92e

Historické názvy

11.3.1996 - 13.1.1998

OLŠANSKÉ PAPÍRNY akciová společnost

29.11.1990 - 11.3.1996

OLŠANSKÉ PAPÍRNY akciová společnost, zkratka: OLPA a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 87

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.4.2001

157 321 560 Kč

Historické jmění

16.3.1994 - 30.4.2001

1 311 013 000 Kč

29.11.1990 - 16.3.1994

911 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 11

Bankovní účty

zvěřejněno 16.2.2017

262033996 / 0300

Historické provozovny

21.4.2010 - 20.7.2011

závod Jindřichov
 • Adresy:
  • Pusté Žibřidovice 95, 788 23, Jindřichov

... více provozoven (celkem 49) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. září 2007 : Společnost prodala část svého podniku obchodní společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s., závod Velké Losiny, se sídlem Velké Losiny 9, PSČ 788 15, identifikační číslo: 277 68 82 Společnost prodala část svého podniku obchodní společnosti Ruční papírna Velké Losiny a.s., závod Velké Losiny, se sídlem Velké Losiny 9, PSČ 788 15, identifikační číslo: 277 68 82...1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 3028, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 14.5.2007, která nabyla účinnosti ke dni 1.9.2007. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti Olšanské papírny a.s. se sídlem Lukavice č.p. 21, PSČ 789 01, identifikační číslo: 00012351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud Mimořádná valná hromada společnosti Olšanské papírny a.s. se sídlem Lukavice č.p. 21, PSČ 789 01, identifikační číslo: 00012351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud...em v Ostravě, oddíl B, vložka 87, konaná v zasedací místnosti Závodního klubu společnosti v obci Lukavice, č.p. 104 /1.patro/ dne 12.9.2005 schválila toto usnesení:1. Hlavním akcionářem společnosti Olšanské papírny a.s., se sídlem Lukavice č.p. 21, PSČ 789 01, identifikační číslo: 00012351, je společnost BRUGG a.s., identifikační číslo: 61974684, se sídlem Šumperk, Dr. E. Beneše 2871/5, PSČ 787 01 (dále jen "hlavní akcionář"), který tuto skutečnost doložil "Aktuálním výpisem stavu cenných papírů na účtu majitele" z 23.8.2005, který potvrzuje vlastnictví zaknihovaných akcií (dále jen "potvrzení"). Dle potvrzení vlastní hlavní akcionář 1.181.458 kusů akcií emitovaných společností ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 120,- Kč, což představuje podíl ve výši 90,118 % na základním kapitálu společnosti. Rovněž z výpisu ze Střediska cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni a z listiny přítomných na této mimořádné valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem výše uvedeného počtu akcií společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností od uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tedy přechází:- 129.555 kusů akcií emitovaných společností ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 120,- Kč.3. Hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 120,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 1865-01-2005, zpracovaným ke dni 16.8.2005 společností - znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., se sídlem Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03, identifikační číslo: 25260138, dále jen "znalecký posudek".Výtah ze závěru posudku zní:"S ohledem na výsledky podnikání a charakter podnikatelské činnosti je podle našeho názoru nejvhodnější metodou pro ocenění čistého obchodního majetku společnosti Olšanské papírny a.s. metoda diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele.Na základě použití výše popsané oceňovací metody jsme nejprve odhadli tržní hodnotu čistého obchodního majetku společnosti Olšanské papírny a.s. k datu 30. června 2005. Alikvotní podíl tržní hodnoty čistého obchodního majetku připadajícího na jednu kmenovou akcii společnosti Olšanské papírny a.s. jsme ke stejnému datu, tj. 30. červnu 2005, stanovili částkou Kč 19 (slovy devatenáct korun českých).Hlavním akcionářem navrhovaná výše protiplnění za jednu kmenovou akcii společnosti Olšanské papírny a.s. představuje částku Kč 20 (slovy dvacet korun českých).Tuto částku považujeme za přiměřenou a spravedlivou výši protiplnění ve smyslu § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ostatním akcionářům společnosti Olšanské papírny a.s."Znalecký posudek je přílohou žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady za účelem uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí od data uveřejnění oznámení o konání valné hromady.Představenstvo společnosti na základě závěru výše uvedeného posudku, ve kterém kontrolovalo správnost uvedených údajů, na základě znalosti všech známých skutečností a s přihlédnutím k cenám, za které byly dle informací dostupných představenstvu akcie obchodovány v předešlém období, považuje protiplnění ve výši 20,- kč za spravedlivé.4. Hlavní akcionář je povinen vyplatit ostatním akcionářům společnosti protiplnění za jejich akcie bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne převodu jejich akcií na majetkový účet hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Protiplnění poskytne hlavní akcionář akcionářům společnosti na základě smlouvy prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 tak, že tato společnost poukáže v uvedené lhůtě každému z akcionářů společnosti částku protiplnění, odpovídající součinu počtu skutečně převedených akcií ve Středisku cenných papírů (vlastněných ke dni účinnosti daným akcionářem) a výše protiplnění, poštovní poukázkou na jeho adresu uvedenou dle výpisu ze Střediska cenných papírů, popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo na adresu sdělenou akcionářem písemně s jeho úředně ověřeným podpisem.5. Pokud bude při převodu akcií prokázáno jejich zastavení a nebude prokázáno, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem akcie a zástavním věřitelem určuje jinak, poskytne hlavní akcionář zástavnímu věřiteli částku odpovídající hodnotě zastavených akcií. Ohledně částky a způsobu výplaty se obdobně použijí ustanovení předchozího odstavce 4.6. Představenstvo do seznamu akcionářů získaného na základě žádosti ze Střediska cenných papírů doplní částky protiplnění u jednotlivých akcionářů, uvede údaje o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni účinnosti a předá tento seznam hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po dni účinnosti za účelem zaslání protiplnění akcionářům společnosti (popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům) v souladu s bodem 4 tohoto usnesení. Představenstvo dále předá hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu případné změny údajů nahlášené společnosti ze strany akcionářů za účelem možnosti opakovaného zaslání částek, které se vrátily zpět jako nedoručitelné nebo neuplatněné akcionáři k výplatě. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 1990 : Den vzniku: 1. prosince 1990
 • 29. listopadu 1990 : Název společnosti - jazyková mutaceOLŠANSKÉ PAPÍRNY Company LimitedOLŠANSKÉ PAPÍRNY AktiengesellschaftOLŠANSKÉ PAPÍRNY Societé AnonymeOLŠANSkÉ PAPÍRNY SOCIEDAD anonimaOLŠANSKÉ PAPÍ Název společnosti - jazyková mutaceOLŠANSKÉ PAPÍRNY Company LimitedOLŠANSKÉ PAPÍRNY AktiengesellschaftOLŠANSKÉ PAPÍRNY Societé AnonymeOLŠANSkÉ PAPÍRNY SOCIEDAD anonimaOLŠANSKÉ PAPÍ...RNY Akcioněrnoe obščestvo zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 1990 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu a přijatýchstanov.

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. března 1994 - 25. května 2002 : Akcie:Akcie mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů.
 • 15. června 2000 - 30. dubna 2001 : c) Způsob snížení:Základní jmění bude sníženo podle § 213a obchodního zákoníkusnížením jmenovité hodnoty zaknihovaných veřejněobchodovatelných akcií znějících na majitele a to tak,... žejmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1 000,- Kč, ISIN:CZ 0005097550 se snižuje na jmenovitou hodnotu 120,- Kč, a tobezúplatně. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedenozměnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů, na základě příkazuspolečnosti, poté co bude doložen výpis z obchodního rejstříkuprokazující zápis o snížení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2000 - 30. dubna 2001 : b) Rozsah snížení:Základní jmění se snižuje dle § 216a odst. 1 písm. b) o1 153 691 440,- Kč, a to z původní výše základního jmění1 311 013 000,- Kč na 157 321 560,- Kč.
 • 15. června 2000 - 30. dubna 2001 : a) Důvod snížení:Základní jmění se snižuje z důvodu ztráty vykázané v mimořádnéúčetní závěrce k 30.9.1999 v souladu s ustanovením § 216a odst.1 písm. b) obchodního zákoníku.
 • 15. června 2000 - 30. dubna 2001 : Základní jmění se snižuje za účelem ozdravení společnosti a totak, že společnost nejprve základní jmění sníží a tím sevypořádá se ztrátovými finančními investicemi pořízenými vminu... losti a stane se důvěryhodným partnerem pro vstup příméhoinvestora. Tento krok je nezbytnou podmínkou pro získánífinančních zdrojů zvýšením základního jmění a vyrovnání reálnéhodnoty akcií stávajících akcionářů s akciemi emitovanými přinavrhovaném zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 15. června 2000 - 30. dubna 2001 : Usnesení mimořádné valné hromady z 19.11.1999 o záměru snížitzákladní jmění společnosti.Mimořádná valná hromada rozhodla:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů