Základní údaje

Historické adresy

10.11.2001 - 5.11.2007 Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11380
24.7.1995 - 10.11.2001 Praha 1, Na Příkopě 20, PSČ 11380
1.3.1992 - 24.7.1995 Praha 1, Na Příkopě 20

00001368

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 5.11.2007

CZ00001368

Datum vzniku

1. března 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. listopadu 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. listopadu 2007

Historické názvy

30.11.1995 - 5.11.2007

Živnostenská banka, a.s.

1.3.1992 - 30.11.1995

Živnostenská banka, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1350

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.3.1992 - 5.11.2007

1 360 410 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 5. listopadu 2007 - 5. listopadu 2007 : Společnost Živnostenská banka, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PS... Č: 110 00, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, která jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2005 - 5. listopadu 2007 : Hlavní akcionář poskytne částku protiplnění oprávněným akcionářům,popřípadě zástavním věřitelům v případech uvedených výše, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 kale... ndářních měsíců po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k vykoupeným účastnickým cenným papírům na jeho majetkovém účtu v evidenci Střediska cenných papírů dle § 183m odst.2 obchodního zákoníku,takto:1/ fyzickým osobám, které dle výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů mají adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky,šekovými poukázkami Československé obchodní banky, a.s. (Poštovní spořitelny), zaslanými na některou z takto uvedených adres;2/ právnickým osobám,které dle výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů mají sídlo na území České republiky nebo Slovenské republiky,šekovými poukázkami Československé obchodní banky, a.s. (Poštovní spořitelny),zaslanými na takto uvedené adresy jejich sídla3/ ostatním osobám bezhotovostním převodem na bankovní účet,který bude Živnostenské bance, a.s., jako zástupci hlavního akcionáře sdělen na adresu sídla k rukám představenstva v písemném oznámení oprávněného akcionáře, resp. příslušného zástavního věřitele, o bankovním spojení, vyhotoveném v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nebo úředně přeloženém do některých z uvedených jazyků) a opatřeném úředně ověřeným podpisem oprávněného akcionáře,resp. zástavního věřitele (součástí oznámení bude u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku,popřípadě obdobné zahraniční evidence, a doklad osvědčující oprávnění osob, které podepsaly oznámení,jednat a podepisovat za společnost) na základě výzvy Živnostenské banky, a.s., jako zástupce hlavního akcionáře zaslané oprávněnému akcionáři, resp.zástavnímu věřiteli na adresu trvalého bydliště,kontaktní adresu nebo adresu sídla, uvedeného ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů;4/ v případech,kdy se nepodaří z důvodů nikoli na straně hlavního akcionáře nebo Živnostenské banky, a.s., jako jeho zástupce, částku protiplnění poskytnout postupem podle bodů 1/ až 3/, zejména v případech, kdy si oprávněný akcionář,resp. zástavní věřitel, nevyzvedne zaslané peněžní prostředky ve lhůtě platnosti šekové poukázky, šeková poukázka se vrátí jako nedoručená nebo oprávněný akcionář, resp. zástavní věřitel,neučiní oznámení podle bodu 3/, ponechá hlavní akcionář částku protiplnění u Živnostenské banky, a.s.,která ji uvolní bezhotovostním převodem na základě osobně předaných instrukcí oprávněného akcionáře, resp. zástavního věřitele, Živnostenské bance, a.s. jako zástupci hlavního akcionáře nebo na základě instrukcí, sdělených Živnostenské bance, a.s. jako zástupci hlavního akcionáře na adresu sídla k rukám představenstva v písemném oznámení oprávněného akcionáře, resp. zástavního věřitele, o bankovním spojení, vyhotoveném v českém,slovenském nebo anglickém jazyce (nebo úředně přeloženém do některého z uvedených jazyků) a opatřeném úředně ověřeným podpisem oprávněného akcionáře, resp. zástavního věřitele (součástí oznámení bude u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku,popřípadě obdobné zahraniční evidence, a doklad osvědčující oprávnění osob, které podepsaly oznámení, jednat a podepisovat za společnost). zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2005 - 5. listopadu 2007 : Výplatu protiplnění za přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům provede v zastoupení hlavního akcionáře Živnostenská banka, a.s., a to na základě mandátní smlouvy, u... zavřené mezi hlavním akcionářem a Živnostenskou bankou, a.s. Náklady na poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům za přechod účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku ponese hlavní akcionář. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2005 - 5. listopadu 2007 : Uvedená výše protiplnění se neodchyluje od znaleckého posudku vypracovaného společností E&Y Valuations, s.r.o., IČ 161 90 581, č.posudku 12424877/05.
 • 28. listopadu 2005 - 5. listopadu 2007 : Právo na protiplnění stanovené v souladu s § 183j odst.6 obchodního zákoníku ve výši 5.000,-Kč za jednu kmenovou akcii Živnostenské banky, a.s., ISIN CZ0008002557, o nominální hodn... otě 1.000,-Kč (dále jen ,,účastnický cenný papír") poskytne hlavní akcionář těm akcionářům Živnostenské banky, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře (dále jen ,,oprávnění akcionáři"); je-li však prokázáno (na základě údajů uvedených v registru emitenta ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře) zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, hlavní akcionář poskytne uvedenou částku namísto oprávněnému akcionáři příslušnému zástavnímu věřiteli, ledaže vlastník účastnického cenného papíru (oprávněný akcionář) prokáže, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2005 - 5. listopadu 2007 : Na základě žádosti hlavního akcionáře,společnosti UniCredito Italiano S.p.A. se sídlem Via Dante 1, 16 121 Janov, Italská republika, IČ 00348170101 (dále jen ,,hlavní akcionář"), k... terý vlastní kmenové akcie Živnostenské banky, a.s. (se sídlem na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, identifikační číslo 000 01 368, dále jen ,,Živnostenská banka, a.s."), ISIN: CZ0008002557,představující podíl na základním kapitálu Živnostenské banky, a.s. ve výši 96,63%, valná hromada rozhodla dne 16.8.2005 dle ustanovení § 183i a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, o přechodu všech akcií Živnostenské banky, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, a to ke dni, kdy uplyne jeden měsíc od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen ,,den přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře"). zobrazit více skrýt více
 • 24. července 1995 - 5. listopadu 2007 : Údaje o založení:Banka jako akciová společnost byla založena podle § 172obchodního zákoníku. Její právní poměry se řídí zákony č.513/1991 Sb. a 21/1992 Sb.. Zakladateli banky jsou ... Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonám. 32, zastoupený Ing. Janem Princem, CSc., Unhošť,Křivoklátská 345 a Ing. Jindřichem Kapounem, CSc., Praha 4,Mádrova 8, Berliner Handels-und Frankfurter Bank se sídlem vSRN, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 10, zastoupenáProf. Wulf von Schimmelmannem, D-6380 Bad Homburg v.d.H., AmRabenstein 3, SRN a International Finance Corporation se sídlemv USA, Washington D.C., 1818 H Street, zastoupená Dr. CesareCalari, 5006 Cathedral Ave., NW Washington D.C., 20016 U.S.A..Dne 10.2.1992 bylo rozhodnutím zakladatelů, učiněným ve forměnotářského zápisu a zakladatelskou smlouvou rozhodnuto ozaložení banky a volba členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 25. května 1993 - 5. listopadu 2007 : Akcie na majitele zapsané do obchodního rejstříku dle § 156odst. 1 obchodního zákoníku jsou cenným papírem na doručitele vesmyslu § 3 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech.
 • 1. března 1992 - 5. listopadu 2007 : Zakladatelé splatili 100% základního jmění banky, které jetvořeno peněžními vklady a cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské smlouvě.
 • 1. března 1992 - 5. listopadu 2007 : Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu Živnostenské banky státního peněžního ústavu.
 • 28. listopadu 2005 - 28. listopadu 2005 : Na základě žádosti hlavního akcionáře,společnosti UniCredito Italiano S.p.A. se sídlem Via Dante 1, 16 121 Janov, Italská republika, IČ 00348170101 (dále jen ,,hlavní akcionář"), k... terý vlastní kmenové akcie Živnostenské banky, a.s. (se sídlem na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, identifikační číslo 000 01 368, dále jen ,,Živnostenská banka, a.s."), ISIN: CZ000802557,představující podíl na základním kapitálu Živnostenské banky, a.s. ve výši 96,63%, valná hromada rozhodla dne 16.8.2005 dle ustanovení § 183i a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, o přechodu všech akcií Živnostenské banky, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, a to ke dni, kdy uplyne jeden měsíc od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen ,,den přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře"). zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2005 - 28. listopadu 2005 : Hlavní akcionář poskytne částku protiplnění oprávněným akcionářům,popřípadě zástavním věřitelům v případech uvedených výše, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 kale... ndářních měsíců po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k vykoupeným účastnickým cenným papírům na jeho majetkovém účtu v evidenci Střediska cenných papírů dle § 183m odst.2 obchodního zákoníku,takto:1/ fyzickým osobám, které dle výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů mají adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky,šekovými poukázkami Československé obchodní banky, a.s. (Poštovní spořitelny), zaslanými na některou z takto uvedených adres;2/ právnickým osobám,které dle výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů mají sídlo na území České republiky nebo Slovenské republiky,šekovými poukázkami Československé obchodní banky, a.s. (Poštovní spořitelny),zaslanými na takto uvedené adresy jejich sídla3/ ostatním osobám bezhotovostním převodem na bankovní účet,který bude Živnostenské bance, a.s., jako zástupci hlavního akcionáře sdělen na adresu sídla k rukám představenstva v písemném oznámení oprávněného akcionáře, resp. příslušného zástavního věřitele, o bankovním spojení, vyhotoveném v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (nebo úředně přeloženém do některých z uvedených jazyků) a opatřeném úředně ověřeným podpisem oprávněného akcionáře,resp. zástavního věřitele (součástí oznámení bude u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku,popřípadě obdobné zahraniční evidence, a doklad osvědčující oprávnění osob, které podepsaly oznámení,jednat a podepisovat za společnost) na základě výzvy Živnostenské banky, a.s., jako zástupce hlavního akcionáře zaslané oprávněnému akcionáři, resp.zástavnímu věřiteli na adresu trvalého bydliště,kontaktní adresu nebo sídla, uvedeného ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů;4/ v případech,kdy se nepodaří z důvodů nikoli na straně hlavního akcionáře nebo Živnostenské banky, a.s., jako jeho zástupce, částku protiplnění poskytnout postupem podle bodů 1/ až 3/, zejména v případech, kdy si oprávněný akcionář,resp. zástavní věřitel, nevyzvedne zaslané peněžní prostředky ve lhůtě splatnosti šekové poukázky, šeková poukázka se vrátí jako nedoručená nebo oprávněný akcionář, resp. zástavní věřitel,neučiní oznámení podle bodu 3/, ponechá hlavní akcionář částku protiplnění u Živnostenské banky, a.s.,která ji uvolní bezhotovostním převodem na základě osobně předaných instrukcí oprávněného akcionáře, resp. zástavního věřitele, Živnostenské bance, a.s. jako zástupci hlavního akcionáře nebo na základě instrukcí, sdělených Živnostenské bance, a.s. jako zástupci hlavního akcionáře na adresu sídla k rukám představenstva v písemném oznámení oprávněného akcionáře, resp. zástavního věřitele, o bankovním spojení, vyhotoveném v českém,slovenském nebo anglickém jazyce (nebo úředně přeloženém do některého z uvedených jazyků) a opatřeném úředně ověřeným podpisem oprávněného akcionáře, resp. zástavního věřitele (součástí oznámení bude u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku,popřípadě obdobné zahraniční evidence, a doklad osvědčující oprávnění osob, které podepsaly oznámení, jednat a podepisovat za společnost). zobrazit více skrýt více
 • 28. listopadu 2005 - 28. listopadu 2005 : Právo na protiplnění stanovené v souladu s § 183j odst.6 obchodního zákoníku ve výši 5.000,-Kč za jednu kmenovou akcii Živnostenské banky, a.s., ISIN CZ000802557, o nominální hodno... tě 1.000,-Kč (dále jen ,,účastnický cenný papír") poskytne hlavní akcionář těm akcionářům Živnostenské banky, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře (dále jen ,,oprávnění akcionáři"); je-li však prokázáno (na základě údajů uvedených v registru emitenta ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře) zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, hlavní akcionář poskytne uvedenou částku namísto oprávněnému akcionáři příslušnému zástavnímu věřiteli, ledaže vlastník účastnického cenného papíru (oprávněný akcionář) prokáže, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1992 - 30. listopadu 1995 : Název společnosti:Živnostenská banka, účastinná spoločnosťŽivnostenská banka, Joint Stock CompanyŽivnostenská banka, Aktiengesellschaft
 • 1. března 1992 - 24. července 1995 : Údaje o založení:Banka jako akciová společnost byla založena podle § 172obchodního zákoníku. Její právní poměry se řídí zákony č.513/1991 Sb. a 21/1992 Sb.. Zakladateli banky jsou ... Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkéhonám. 32, zastoupený Ing. Janem Princem, CSc., Unhošť,Křivoklátská 345 a Ing. Jindřichem Kapounem, CSc., Praha 4,Mádrova 8, Berliner Handels-und Frankfurter Bank se sídlem vSRN, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 10, zastoupenáProf. Wulf von Schimmelmannem, D-6380 Bad Homburg v.d.H., AmRabenstein 3, SRN a International Finance Corporation se sídlemv USA, Washington D.C., 1818 H Street, zastoupená Dr. CesareCalari, 5006 Cathedral Ave., NW Washington D.C., 20016 U.S.A..Dne 10.2.1992 bylo rozhodnutím zakladatelů, učiněným ve forměnotářského zápisu a zakladatelskou smlouvou rozhodnuto ozaložení banky a volba členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1992 - 26. září 1994 : Podíly zakladatelů:FNM ČR - 48% t.j. v hodnotovém vyjádření Kčs 652.997.000,-BHF-BANK - 40% t.j. v hodnotovém vyjádření Kčs 544.164.000,-IFC - 12% t.j. v hodnotovém vyjádření Kčs 1... 63.249.000,- zobrazit více skrýt více
 • 1. března 1992 - 25. května 1993 : Základní jmění banky je zcela splaceno.
posunout dolů