10 352 tis. Kč

Zisk za rok 2009

1 128 485 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

29.12.1990 - 1.10.2009 České Budějovice, Vrbenská 23

00013854

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2009

CZ00013854

Datum vzniku

29. prosince 1990

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2009

Historické názvy

8.1.2003 - 1.10.2009

Jihočeské tiskárny, akciová společnost

29.12.1990 - 8.1.2003

Jihočeské tiskárny, akciová společnost, v cizojazyčné mutaci:Jihočeské tiskárny,Company Limited, Jihočeské tiskárny,Aktiengesellschaft

9.8.1989 - 30.12.1990

Polygrafický průmysl Praha, státní podnik-Jihočeské tiskárny,sdružený podnik

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: AVII 101

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.2.1994 - 1.10.2009

122 338 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. října 2009 - 1. října 2009 : I.Společnost Jihočeské tiskárny, akciová společnost se sídlem České Budějovice, Vrbenská 23, IČ 000 13 854 zanikla sloučením se společností Obchodní tiskárny , akciová společnost s... e sídlem Kolín IV, Plynárenská 233, okres Kolín, PSČ 280 57, IČ 000 13 790, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 845, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení, schváleného dne 23. 7. 2009, s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2009 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.II.Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Jihočeské tiskárny, akciová společnost se sídlem České Budějovice, Vrbenská 23, IČ 000 13 854 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 23. května 2006 - 1. října 2009 : K zápisu jediného akcionáře, tj. společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost, IČ: 00 01 37 90, jako vlastníka všech účastnických cenných papírů společnosti Jihočeské tiskárny... , akciová společnost, IČ: 00 01 38 54, do obchodního rejstříku došlo v souladu s ustanovením § 1831 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 1990 - 1. října 2009 : Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministraprůmyslu České republiky č. 558/1990 ze dne 27. 12. 1990, jímžbyl v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 111/1990 S... b. o státnímpodniku zrušen bez likvidace dnem 30. 12. 1990 státní podnikJihočeské tiskárny se sídlem v Českých Bujovicích a vložen jehocelý hmotný majetek dnem 31. 12. 1990 do akciové společnosti sobchodním názvem Jihočeské tiskárny, akciová společnost, sesídlem v Českých Budějovicích.Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy. zobrazit více skrýt více
  • 25. srpna 2005 - 23. května 2006 : Usnesení mimiřádné valné hromady ze dne 29. 7. 2005: Identifikace hlavního akcionáře a právo na výkup účastnických cenných papírů: Hlavním akcionářem Společnosti je společn... ost Obchodní tiskárny, akciová společnost Kolín IV, Plynárenská 233, PSČ 280 57, IČ: 000 13 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložky 845, který ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 110.261 kusů (slovy: jednostodesettisícdvěstěšedesátjedna) kmenových akcií Jihočeské tiskárny, akciová společnost (Společnosti) znějících na majitele v zaknihované podobě každý o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) v souhrnné jmenovité hodnotě 110,261.000,- Kč (slovy: jednostodesetmiliónůdvěstěšedesátjednatisíc korun českých), což představuje 90,13 % (devadesát celých třináct setin procentní) podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo k akciím společnosti bylo ze strany Hlavního akcionáře doloženo výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů vedené střediskem cenných papírů, a to výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenný papírů. Hlavní akcionář doložil a osvědčil, že je osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu akcií Jihočeské tiskárny, akciová společnost podle ust. § 183i a násl zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"). Přechod akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje ve smyslu ust. § 183i odst. 2 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva k akciím Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře. Právní účinky spojené s přechodem akcií Společnosti na Hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává Hlavní akcionář (společnost Obchodní tiskárny, akciová společnost Kolín IV, Plynárenská 233, PSČ 280 57, IČ:000 13 790) vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře a současně na Hlavního akcionáře přecházejí tímto okamžikem veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi Společnosti. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti v rámci přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře protiplnění ve výši 557,- Kč (slovy: pětsetpadesátsedm korun českých) za jednu akcii Společnosti. Hodnota protiplnění za vykupované akcie Společnosti je stanovena na základě znaleckého posudku č. 0580630 ze dne 30. 6. 2005 vypracovaného znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 180 00 (dále jen"Posudek"). Výše navrženého peněžitého protiplnění v částce 557,- Kč za jednu akcii Společnosti odpovídá ocenění podle posudku, které je určeno na základě užití metody výnosové (DCF entity). Peněžitá částka ve výši navrženého protiplnění je na základě kalkulací hodnoty Společnosti znalcem a v souladu se závěry posudku přiměřená hodnotě vykupovaných akcií Společnosti ve smyslu ust. § 183k obchodního zákoníku. Způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Výplata peněžitého protiplnění bude všem osobám, které budou ke dni účinnosti vlastníky akcií Společnosti anebo prokáží či osvědčí, že jsou zástavními věřiteli, jimž svědčí zástavní právo k akciím Společnosti (nebude-li hlavnímu akcionáři doloženo, že došlo k zániku zástavního práva k akciím Společnosti nebo nevyplývá-li z dohody uzavřené mezi zástavcem a zástavním věřitelem jinak), a jeho výplata bude zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na adresu bydliště nebo sídla oprávněné osoby uvedenou v zákonné evidenci zaknihovaných cenný papírů vedené Střediskem cenných papírů ke dni účinnosti. Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne předání výpisu z registru emitenta Společnosti Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, kterým se nepodaří protiplnění vyplatit (např. z důvodu nesprávných údajů pro účely výplaty nebo nevyzvednutí protiplnění), bude protiplnění opětně vyplaceno na základě jejich individuální písemné žádosti a jimi sdělených výplatních dipozic. Úrok z prodlení související s výplatou protiplnění nezaviněný Hlavním akcionářem nebude Hlavní akcionář hradit. Výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů: Představenstvo Společnosti zajistí ke Dni účinnosti vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů a bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů jej předá Hlavnímu akcionáři za účelem vypořádání závazků z titulu poskytnutí protiplnění v rámci procesu výkupu účastnických cenných papírů Společnosti podle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 1990 - 3. října 1995 : Společnost zastupuje představenstvo jako její statutární orgán.Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgányspolečnosti a jiné osoby. Práva a povinnosti členů předsta... venstvaa způsob, kterým zavazují společnost upravují stanovy.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipředsedy a jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
  • 19. září 1992 - 7. února 1994 : Výše základního jmění společnosti: Výše základního jměníspolečnosti činí 88 338 000,- Kčs, slovyosmdesátosmmilionůtřistatřicetosmtisíc korun čsl.
  • 19. září 1992 - 7. února 1994 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:Je vydáno 88.338 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs, znějícíchna majitele
  • 29. prosince 1990 - 19. září 1992 : Výše základního kapitálu společnosti činí88, 337. 996,- Kčs,slovy osmdesátosmmiliónůtřistatřicesedmtisícdevětsetdevadesátšestkorun čsl.Z toho nepeněžní vklad ohodnocený znalce činí... 87. 146,- Kčs.Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií: je vydáno 8. 833 kusůakcií znějících na jméno, při čemž jmenovitá hodnota každé akciečiní10. 000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
posunout dolů