Základní údaje

Historické adresy

18.3.1991 - 31.1.2007 Soběslav, Wilsonova ul. č. 420/III

14504278

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.1.2007

CZ14504278

Datum vzniku

18. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. ledna 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. ledna 2007

Historické názvy

18.3.1991 - 31.1.2007

JITONA a.s.

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 79

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.8.2005 - 31.1.2007

346 345 800 Kč

9.11.2001 - 11.8.2005

388 308 000 Kč

21.11.1995 - 9.11.2001

647 180 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. ledna 2007 - 31. ledna 2007 : Ostatní skutečnosti: Společnost zanikla sloučením společnosti JITONA a.s se sídlem Soběslav, Wilsonova ul. č. 420/III, IČ: 14504278, se společností Tusculum a.s., sídlem Rousínov, ... Tománkova 34, IČ: 18164439. Nástupnickou společností je společnost Tusculum a.s, sídlem Rousínov, Tománkova 34, IČ: 18164439, která s účinností od zápisu sloučení do obchodního rejstříku nese obchodní firmu JITONA a.s. a má sídlo na adrese Soběslav, Wilsonova ul.č. 222/III, PSČ: 392 01. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2002 - 9. srpna 2006 : Usnesením č.1 valné hromady ze dne 26.6.2001 bylo rozhodnuto ozměně podoby všech kmenových akcií společnosti ze zaknihovanýchna listinné. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady je ... součástínotářského zápisu pořízeného na uvedené valné hromady . zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2001 - 9. srpna 2006 : Usnesením č.3 valné hromady ze dne 26.6.2001 bylo přijato novéznění stanov společnosti - úplné znění stanov je součástínotářského zápisu pořízeného na uvedené vlané hromadě akcioná... řů. zobrazit více skrýt více
 • 29. listopadu 2000 - 9. srpna 2006 : Usnesením valné hromady ze dne 9. 6. 2000 bylo rozhodnuto osnížení základního jmění společnosti JITONA a. s. z 647,180.000Kč (slovy: šestsetčtyřicetsedmmilionůjednostoosmdesáttisíc... korunčeských) na 388,308.000 Kč (slovy:třistaosmdesátosmmilionůtřistaosmtisíckorun českých) tj. o258,872.000 (slovy:dvěstěpadesátosmmilionůosmsetsedmdesátdvatisícekorun českých, ato snížením nominální hodnoty akcií z 1.000,- Kč na 600 Kč.Důvodem pro snížení základního jmění je úhrada ztrát z minulýchobdobí a posílení kapitálových fondů. Rozdíl mezi výši sníženízákladního jmění a úplnou úhradou ztrát z minulých období budepoužit k posílení ostatních kapitálových fondů.Základní jmění bude sníženo zápisem do obchodního rejstříkuvedeného krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vložka79 s uvedením nové jmenovité hodntoy akcií.Usnesením valné hromady ze dne 9. 6. 2000 bylo rozhodnuto ozrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti a uloženípředstavenstvu zabezpečit veškeré zákonné náležitosti vč. návrhusmlouvy o koupi akcií těm osobám, které byly ke dni konání valnéhromady akcionáři společnosti a pro zrušení veřejnéobchodovatelnosti nehlasovaly nebo se valné hromadynezúčastnily. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 9. srpna 2006 : Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27.10.1999 prodalaspolečnost JITONA a.s. se sídlem Soběslav, Wilsonova 420/III IČ14 50 42 78 část svého podniku - organizační složku ve Vola... rechMěstu Volary se sídlem Volary, Náměstí 24, IČ 00 25 08 30. zobrazit více skrýt více
 • 18. června 1996 - 9. srpna 2006 : Akciová společnost byla založena státním podnikem JITONASoběslav podle zakladatelského plánu ze dne 12.2.1991, jímžvytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy, vsoul... adu s udělenou výjimkou z ustanovení § 1 odst. 1 zákonnéhoopatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. Ministerstvem průmysluČR zn. 700/177/91 ze dne 15.2.1991. Rozhodnutím Ministerstvaprůmyslu ČR č. 146/1991 byl ke dni 31.3.1991 zrušen s.p. JITONASoběslav bez likvidace a jeho veškerý majetek, práva a závazkybyly převedeny na akciovou společnost. Na akciovou společnostpřešla veškerá práva a závazky zrušeného státního podniku JITONASoběslav včetně práv k ochranným známkám, patentům a průmyslovýmvzorům.Valná hromada konaná dne 28.6.1995 přijala změny stanovspolečnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisupořízeného o průběhu uvedené valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2004 - 11. srpna 2005 : Usnesení valné hromady ze dne 2. 6. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu ze 388,308.000,- Kč (slovy: třistaosmde... sátosmmiliónůtřistaosmtisíc korun českých) o 41,962.200,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilióndevětsetšedesátdvatisícdvěsta korun českých) na 346,345.800,- Kč (slovy: třistačtyřicetšestmiliónůtřistačtyřicetpěttisícosmset korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161 b odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 69 937 (slovy:šedesátdevěttisícdevětsettřicetsedm) kusů vlastních kmenových akcií ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šestset korun českých) za akcii, které společnost nabyla do svého majetku v ceně pořízení v úhrnu za 16,992.506,40 Kč (slovy: šestnáctmiliónůdevětsetdevadesátdvatisícpětsetšest korun českých, čtyřicet haléřů). Snížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zničením 69 937 ks vlastních akcií v majetku společnosti. Představenstvu společnosti se ukládá do 30 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku výše uvedené akcie zničit a vyhotovit nové znění stanov. Snížení základního kapitálu v nominální hodnotě zapsáním do obchodního rejstříku bude proúčtováno na vrub účtu 411-Základní kapitál a ev prospěch účtu 419-Změny základního kapitálu. Následné zničení vlastních akcií zaúčtuje účetní jednotka ve stejné výši ve prospěch účtu 252-Vlastní akcie a na vrub účtu 419-Změny základního kapitálu. Rozdíl jmenovité hodnoty a ceny pořízení vlastních akcií ve výši 24,969.693,60 Kč (slovy: dvacetčityřimiliónydevětsetšedesátdevěttisícšestsetdevadesáttři korun českých, šedesát haléřů) bude proúčtován na vrub účtu 252-Vlastní akcie a ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2001 - 16. března 2002 : Usnesením č.1 valné hromady ze dne 26.6.2001 bylo rozhodnuto ozměně podoby všech kmenových akcií společnosti ze zaknihovanýchna listinné. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady je ... součástínotářského zápisu pořízeného na uvedené valné hromady akcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 21. listopadu 1995 - 18. června 1996 : Valná hromada konaná dne 28.6.1995 přijala změny stanovspolečnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisupořízeného o průběhu uvedené valné hromady.
 • 29. března 1991 - 18. června 1996 : Na akciovou společnost přešla veškerá práva a závazky zrušenéhostátního podniku JITONA Soběslav včetně práv k ochranným známkám,patentům a průmysl ovým vzorům.
 • 29. března 1991 - 18. června 1996 : Výkon práv a povinností valné hromady:Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvoprůmyslu ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgányspolečnosti), a to... až do odby, kdy se právoplatným držitelemakcií (zatímních listů) stane další akcionář společnosti.Rozhodnutí č. 146/1991 ministra průmyslu ČR ze dne 22.3.1991 adodatek č.1 ke stanovám akciové společnosti JITONA Soběslav bylypřipojeny. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 18. června 1996 : K majetku v hodnotě 18.432.000,- Kčs, který sloužil zrušenémustátnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládežena povolání a který představuje hodnotu středního odborn... éhoučiliště v Lišově, má akciovou společnost pouze právohospodaření. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 18. června 1996 : Podle rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 146/1991 zedne 22.3.1991 u zrušení státního podniku Jitona Soběslav aopatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušenéh... ostátního podniku schválila valná hromada akciové společnostiJITONA Soběslav dne 22.3.1991 dodatek č.1 ke stanovám. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 18. června 1996 : Akciová společnosti byla založena jednorázově jediným státnímpod.JITONA Soběslav podle zakladatelského plánu ze dne 12.2.1991,jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schváli... l stanovy,v souladu s udělenou vyjímkou z ustanovení § 1 odst. 1 zákonnéhoopatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem průmysluČR zn. 700/177/91 ze dne 15.2.1991.Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutíministerstva průmyslu ČR o udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst.1 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny.Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Společnostzastupuje představenstvo. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 1994 - 21. listopadu 1995 : Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií:základní jmění společnosti je rozděleno na 627.765 kusůakcií na majitele po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakte-rem veřejně obchodovatelných... cenných papírů a na19.415 kusů zaměstnaneckých akcií na jméno po l.OOO Kčjmenovité hodnoty.Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihovanépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 1994 - 21. listopadu 1995 : Základní jmění společnosti činí 647,180.000,-Kč, slovy:šestčtyřicetsedmmilionůstoosmdesáttisíckorun českých.
 • 29. března 1991 - 21. listopadu 1995 : Počet jmenovitá hodnota a forma akcií:Na základní kapitál je vydána jedna akcie ( zatímní list) ojmenovité hodno tě 100.000,- Kčs, která byla převedena zezrušeného státního podniku... JITONA Soběslav rozhodnutím č.146/1991 ministra průmyslu ČR.Dále byla vydána jedna akcie (zatímní list) o nominální hodnotě557,147.000 Kčs. Majitelem akcií (zatímních listů) znějících najméno je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionářspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 21. listopadu 1995 : Základní kapitál společnosti činí:557,247.000,- Kčs, slovypětsetpadesátsedmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisíc korun čsl.V základním kapitálu není provedeno ocenění pozemků.
 • 18. března 1991 - 21. listopadu 1995 : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnostipře... dsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1992 - 14. února 1994 : Na základní jmění je vydána jedna akcie /zatímní list/ ojmenovité hodnotě 100.000,- Kčs a jedna akcie /zatímní list/ vnominální hodnotě 615 458 444,- Kčs.
 • 30. června 1992 - 14. února 1994 : Základní jmění společnosti činí 615 558 444,- Kčs, slovyšestsetpatnáctmiliónůpětsetpadesátosmtisícčtyřistačtyřicetčtyřitisíce korun čsl. V základním jmění je provedeno ocenění poze... mků. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 1991 - 30. června 1992 : Kmenové jmění společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíckorun čsl
posunout dolů