Základní údaje

Historické adresy

25.3.1991 - 31.12.2005 Přerov

14617064

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2005

CZ14617064

Datum vzniku

25. března 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2005

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2005

Historické názvy

25.3.1991 - 31.12.2005

PRECHEZA a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 153

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.4.1994 - 31.12.2005

1 226 860 000 Kč

15.3.1994 - 18.4.1994

1 133 755 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2005 - 31. prosince 2005 : Vymazává se ke dni 31.12.2005 z obchodního rejstříku obchodní společnost PRECHEZA a.s. se sídlem Přerov, identifikační číslo 146 17 064.Právní důvod výmazu:Společnost zanikla bez l... ikvidace rozdělením se založením nových nástupnických společností PRECHEZA a.s., sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 268 72 307 a CECHEM - Správa kapitálových účastí, a.s., sídlem Přerov, Nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 268 72 331. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 31. prosince 2005 : Způsob založení: Jednorázové založení společnosti dle § 25 zák.č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne 26.2.1991.
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 7) Lhůta pro poskytnutí protiplnění- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických... cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odst. 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 6) Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky- dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto př... edloží v sídle společnosti do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (akciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti v kanceláři vedoucího útvaru finance, a to každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní dobu od 8.00 do 14. 00 hod. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod). Podpis dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů ( akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protipln zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 5) Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům- vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění... zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 4) Určení výše protiplnění- valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 3.447,-Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a... 3.446.786,-Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 244-144/05. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 3) Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním ak... cionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1.000,-Kč a 1.000.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§183i až 183n, zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 2) Osvědčení AGROFERT HOLDING,a.s. jako hlavního akcionáře- valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 ... 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 písm.c) obch. zák. hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : Valná hromada emitenta PRECHEZA a.s., sídlem zapsaným v obchodním rejstříku Přerov, úplnou adresou sídla Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 24, PSČ 750 62, IČ 14617064, společnost je zap... saná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 153, přijala v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n následující usnesení: zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 25. července 2005 v sídle společnosti na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 1. července 2005, doručené společnosti dne 1.7.2005, ... přijaté v souladu s ustanoveními zákona 513/1991 Sb. §§ 183i až 183n. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 1) Určení hlavního akcionáře- valná hromada určuje, že na základě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 2... 2, PSČ 11000, IČ 26152231, ze dne 29.06.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností PRECHEZA a.s., které jsou v majetku AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 a které jsou u oprávněné osoby, pro AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 uschovány, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti PRECHEZA a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti PRECHEZA ve výši 99,11 %, neboť jsou pro něj u oprávněné osoby uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1.215.921.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 2005 - 29. listopadu 2005 : 8) Zmocnění představenstvu- valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění t... ohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 1994 - 31. března 1995 : Základní jmění je rozděleno:1.208.457 kusů akcií na majitele po 1.000,-Kč jmenovitéhodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cennýchpapírů a na 18.403 kusů zaměstnaneckých akc... ií znějícíchna jméno po 1.000,-Kč jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 1991 - 15. března 1994 : Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí1 044 305 000,- Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatimní list) onominální hodnotě 100 000,- Kčs a 1 akce (zatimní list) onominální ... hodno-tě 1 044 205 000,- Kčs. V základním kapitálu neníprove-deno ocenění pozemnů. Akcie (zatimní listy) společnostizní na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 15. března 1994 : P o d e p i s o v á n í : Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti při-pojí svůjpodpis předseda představenstva, popř. místopředseda ... v doběnepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 25. března 1991 - 29. března 1991 : Základní kapitál: Základní kapitál akciové společnosti činí10 000,- Kčs a bude na něj vydána jedna akcie (zatimní list) ostej-né nominální hodnotě. Akcie společnosti zní na jméno.
posunout dolů