Trendy

610 995 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

234 617 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 455 244 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Historické adresy

14.11.2011 - 29.11.2016 Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 75301
24.10.2011 - 14.11.2011 Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 75340
13.4.2002 - 24.10.2011 Hranice I - Město, Skalní č. 1088, PSČ 753 40 Hranice
11.5.1993 - 13.4.2002 Hranice, Skalní č. 1088
21.3.1991 - 11.5.1993 Hranice

14617081

DIČ

od 1.1.1993

CZ14617081

Datum vzniku

21. března 1991

Datová schránka

47suygw

Historické názvy

21.3.1991 - 26.3.1997

CIDEM Hranice, akciová společnost

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 148

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.10.2017

499 633 000 Kč

Historické jmění

11.5.1993 - 31.10.2017

529 276 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hranice

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2013

CZ4003001730400099797143

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 162788PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

4.6.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nová 223, 753 01, Hranice - Hranice I-Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. ledna 2018 : Valná hromada přijala dne 22.12.2017 následující usnesení:Valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a.s. 1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Overline Invest, Valná hromada přijala dne 22.12.2017 následující usnesení:Valná hromada společnosti CIDEM Hranice, a.s. 1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Overline Invest, ...a.s. se sídlem Praha 2 Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 051 61 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656 (dále jen Hlavní akcionář), která je vlastníkem 488.204 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v listinné podobě emitovaných Společností, se kterými je spojeno celkem 488.204 hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 21.11.2017 na představenstvu Společnosti tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost.Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 488.204.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých), což představuje podíl 97,71 % (slovy: devadesát sedm procent a sedmdesát jedna setin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Společnost Overline Invest, a.s. je tedy jako Hlavní akcionář osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastenských cenných papírů vydaných Společností na ni jako na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK;2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím znějícím na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých), které jsou ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále také Akcie), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; 3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6.262,- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1/941/2017 ze dne 29.9.2017, který vypracovala TPA Valuation & Advisory s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, (dále jen Znalecký posudek).4) schvaluje, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance, a to Komerční bance, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 1360 (dále jen Pověřená osoba), která je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby;5) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne stanovené protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK) včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, případně na jiný bankovní účet uvedený při předložení akcií. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo podle § 389 odst. 1 ZOK. 6) stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do třiceti (30) dnů po nuceném přechodu vlastnického práva k Akciím v sídle Společnosti v Hranicích, a to na adrese CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice, v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. Termín předložení Akcií je možno předem dojednat se Společností na telefonním čísle 581654285.7) upozorňuje, že pokud dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (Akcie) odlišní od Hlavního akcionáře nepředloží tyto cenné papíry Společnosti do jednoho (1) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2017 : Valná hromada rozhodla dne 9.6.2017 o snížení základního kapitálu o částku 29.643.000,- Kč, takto: a) § 516 písm. a) ZOK - Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu Sp Valná hromada rozhodla dne 9.6.2017 o snížení základního kapitálu o částku 29.643.000,- Kč, takto: a) § 516 písm. a) ZOK - Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu Sp...olečnosti: Fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti nabyla Společnost do svého majetku vlastní akcie jako univerzální nástupce společnosti CIDEMA, s.r.o., viz § 306 odst. (1) písm. b) zákona o obchodních korporacích. Kvalifikovaný akcionář navrhl rozšíření pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu Společnosti o tyto vlastní akcie. Důvod snížení základního kapitálu je dobrovolný, přijatý na podnět kvalifikovaného akcionáře rozhodnutím valné hromady. Účelem snížení základního kapitálu je vzetí z oběhu vlastních akcií Společnosti nabytých fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti.b) § 516 písm. b) ZOK - Způsob a rozsah navrhovaného snížení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 29.643.000,-Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 529.276.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu 499.633.000,- Kč. Ke snížení základního kapitálu Společnost použije vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majetku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, tak, že je zničí.c) § 516 písm. c) ZOK - Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, ad. § 516 písm. e) - údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, ad. § 516 f) - stanovení lhůty pro předložení akcií, pokud akcie mají být akcie v důsledku snížení základního kapitálu předloženy Společnosti: Základní kapitál bude snižován jen ve svém číselném vyjádření, bude se proto jednat pouze o účetní operaci. Návrh kvalifikovaného akcionáře na snížení základního kapitálu Společnosti o vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majetku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, byl návrhem na bezplatné vzetí těchto vlastních akcií z oběhu. Vlastní akcie, které Společnost nabyla do svého majetku fúzí spočívající ve sloučení společnosti CIDEMA, s.r.o. do Společnosti, má Společnost ve svém držení, proto se nestanoví lhůta pro jejich předložení. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2017 : Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 27.3. 2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ 14617081, se sídlem Hranice, Hranice I Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 27.3. 2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ 14617081, se sídlem Hranice, Hranice I ... Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, jako nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti CIDEMA, s.r.o., IČ 03049833, se sídlem Hranice, Hranice I Město, Skalní 1088, PSČ 753 01. Rozhodný den fúze je 1.1.2017. V souladu s ustanovením § 95b zák. 125/2008 Sb. nevyžaduje se schválení fúze valnou hromadou. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. února 2015 : Společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ: 14617081, jako prodávající, uzavřela dne 1.9.2014 se svojí dceřinnou společností FVE 6 s.r.o. se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hra Společnost CIDEM Hranice, a.s., IČ: 14617081, jako prodávající, uzavřela dne 1.9.2014 se svojí dceřinnou společností FVE 6 s.r.o. se sídlem Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hra...nice, IČ: 28206380, jako kupujícím smlouvu o koupi části závodu, na jejímž základě došlo k prodeji organizační jednotky - fotovoltaické elektrárny. K této Smlouvě o koupi části závodu byl uzavřen Dodatek č. 1 ze dne 14.11.2014. Účinky převodu nastaly dne 1.12.2014. Převod části závodu neznamená podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti CIDEM Hranice, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 8. května 2001 : Dne 14.12.2000 byla uzavřena smlouva o prodeji části podnikuprovozovaného mimo jiné za účelem výroby a prodeje pálenýchcihlářských výrobků, podnikající na adrese Frýdek-Místek, Bah Dne 14.12.2000 byla uzavřena smlouva o prodeji části podnikuprovozovaného mimo jiné za účelem výroby a prodeje pálenýchcihlářských výrobků, podnikající na adrese Frýdek-Místek, Bah...no1308, kterou obchodní společnost CIDEM Hranice, a.s. se sídlemna adrese 753 40 Hranice, Skalní 1088, prodala jako část svéhopodniku obchodní společnosti MUROŇ spol. s r.o., IČO: 45196176,se sídlem Frýdek-Místek, Kvapilova 503, PSČ: 738 04. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 1991 : Způsob založení:Jednorázové založení společnosti dle § 25 zákona o akciovýchspolečnostech na základě zakladatelského plánu ze dne 27.2.1991.
 • 21. března 1991 : Den vzniku: 21. březen 1991.

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. března 1991 - 11. května 1993 : Základní kapitál a akcie:1. Základní kapitál společnosti činí 450 189 000,-Kčs. Ja na nějvydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,-Kčs a1 akcie (zatímní list) o no... minální hodnotě 450 089 000,-Kčs. Vzákladním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které máspolečnost ve vlastnictví.2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 1991 - 29. března 1991 : Výše základního kapitálu: Základní kapitál akciové společnostičiní 100.000,-Kčs a bude na něj vydána jedna akcie (zatímnílist) o stejné nominální hodnotě. Akcie společnosti zní naj... méno. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů