281 268 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

8 697 tis. Kč

Zisk za rok 2015

289 173 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 28.9.2005 Lysá nad Labem 782/2, PSČ 28922

Historické adresy

20.10.2001 - 28.9.2005 Lysá nad Labem 782/2, okres Nymburk, PSČ 28922
22.3.1991 - 20.10.2001 Lysá nad Labem 782/2

14801884

DIČ

od 1.1.1993

CZ14801884

Datum vzniku

22. března 1991

Datová schránka

xexcfkt

Historické názvy

22.3.1991 - 26.3.1993

KOVONA LBZ, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 596

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.2.2003

31 644 000 Kč

Historické jmění

29.2.2000 - 24.2.2003

76 644 000 Kč

26.3.1993 - 29.2.2000

196 644 000 Kč

18.2.1992 - 26.3.1993

178 929 000 Kč

22.3.1991 - 18.2.1992

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Lysá nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ3901000000009220470267

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 11.12.1992

KOVONA
 • Adresy:
  • Litol 782/2, 289 22, Lysá nad Labem

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. září 2014 : Počet členů správní rady: 1
 • 9. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. května 2002 - 22. srpna 2011 : Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 04.12.2000 bylazměněna podoba akcií ze zaknihované na listinnou.
 • 18. února 1992 - 22. srpna 2011 : Rozhodnutím Ministerstva průmyslu, ve funkci valnéhromady, ze dne 28.3.1991 se zapisuje záměr valné hromadyzvýšit základní kapitál.Zvýšení bude provedeno na částku 178 929 000,-Kč... .Budou vydány dvě akcie v hodnotě 100.000,-Kč a v hodnotě178 829 000,- Kč. Akcie budou znít na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 1991 - 22. srpna 2011 : Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla založena jednorázově, kdyžzakladatelský plán je z 15. února 1991 ajeho doplněk z21.3.1991,tímto plánem bylo rozhodnuto o složení... předstanvenstva,dozorčí rady, byl jmenován revizor účtů, byly schváleny stanovy.Ze 100% upsaných akcií bylo splaceno 100 %. Jediným zakladatelemspolečnosti je státní podnik, který má povoleno peněžitý vkladve výši 100.000,-Kč vložit do akciové společnosti na základěvýjimky udělení Ministerstvem průmyslu ČR ze dne 15.2.1991, č.j.700/177/91. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 2002 - 24. února 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o sníženízákladního kapitálu společnosti takto :Základní kapitál společnosti bude snížen z toho důvodu,že vsoučasné výši převyšuje reál... né potřeby společnosti.Částkaodpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacenaakcionářům společnosti,kteří předloží společnosti akcie,ježbudou vzaty z oběhu.Rozsah snížení základního kapitálu budečinit 45000000,-Kč (slovy:čtyřicetpětmilionů korunčeských).Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu nazákladě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářůmspolečnosti.Předmětem veřejného návrhu smlouvy učiněnéhoakcionářům bude úplatné vzetí akcií z oběhu s tím, že výše kupníceny za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,--Kč bude určenaznalkyní Ing. Yvetou Janásovou,r.č.625414/1267,jmenovanou proúčely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v cennýchpapírech,které má společnost v úmyslu nybýt od svýchakcionářů,rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 11.července2002,čj. Nc 4300/2002-4.Kupní cena akcií bude kryta navrhovanýmsnížením základního kapitálu ve výši 45000000,-- Kč(slovy:čtyřicetpětmilionů korun českých)a snížením nerozdělenýchzisků minulých let ve výši, o kterou bude hodnota kupní ceny za akcie určená znalkyní Ing. YvetouJanásovou,r.č.625414/1267,jmenovanou pro účely stanovení hodnotymajetku spočívajícího v cenných papírech,které má společnost vúmyslu nabýt od svých akcionářů,rozhodnutím městského soudu vPraze ze dne 11.července 2002,čj Nc 4300/2002-4,převyšovatjmenovitou hodnotu těchto akcií.Veřejný návrh smlouvy učiněnýakcionářům bude s ohledem na rozsah snížení základního kapitálujednak omezen na 45000 kusů akcií jakožto na nejvyšší početakcií,na než se vztahuje , a jednak současně podmíněn tím,žepočet akcií obsažený v oznámeních o přijetí veřejného návrhusmlouvy dosáhne alespoň tohoto počtu akcií.Lhůta ,v níž mají býtv důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnostilistinné akcie,činí patnáct dnů ode dne zápisu sníženízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Lhůta splatnostikupní ceny za akcie stahované z oběhu činí třicet dní ode dnezápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku,případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníkutím není dotčena. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1999 - 29. února 2000 : Valná hromada akcionářů společnosti Kovona a.s. se sídlem v Lysénad Labem na svém mimořádném zasedání dne 4.6.1999 schválilanávrh na snížení základního jmění společnosti o částku 1... 20 000000,- Kč ze stávající výše 196 644 000,- Kč na novou výši 76 644000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění společnosti jeskutečnost, že společnost při provozování své podnikatelskéčinnosti nemůže základní jmění ve stávající výši plnohodnotněvyužít. Základní jmění společnosti bude sníženo vzetím akcií zoběhu na základě losování a úplata za jednu vylosovanou akciibude činit 1000,- Kč.Valná hromada se dále schválila tyto pravidla akcií:l.Do losování akcií z důvodu jejich vzetí z oběhu za účelemsnížení zákkladního jmění společnosti KOVONA,a.s., se sídlem vLysé nad Labem bude zařazeno 196.644 kusy tisícových akciíveřejně obchodovatelných znějících na majitele.l.akcie na majitele jsou vydány v zaknihované formě,jsou veřejněobchodovatelné,neomezeně převoditelné.Jedna akcie je o nominálníhodnotě 1.000,-Kč. Všechny tyto akcie představují 100%základního jmění výše uvedené akciové společnosti.2.losování akcií proběhne za přítomnosti navržené tříčlennélosovací komise,jejíž složení bude schváleno na valnéhromadě.Návrh na složení losovací komise bude schválen na valnéhromadě.Losování proběhne v sídle společnosti KOVONA,a.s. sesídlem v Lysé nad Labem,nejpozději desátého dne následujících popodání příkazu Středisku cenných papírů k očíslování akcií zdůvodu jejich losování.3.losování bude probíhat tak, že do osudí budou vloženy lístky spořadovým číslem l až 1.967 představující 100% akciíspolečnosti,přičemž každý z 1.966 lístků představuje 100 akcií ajeden lístek představuje 44 kusy akcií.Losovací lístek budeobsahovat pořadové číslo 1-1.967 a zároveň na něm bude vyznačenčíselný interval akcií,který představuje.4.vzhledem k potřebnému počtu losovaných akcií bude losováníakcií pro jejich vzetí z oběhu z důvodu snížení základního jměníspolečnosti KOVONA,a.s. se sídlem v Lysé nad Labem,probíhatnásledujícím způsobem:z osudí budou vylosovány lístky představující 120.000.000,- Kčzákladního jmění.V případě, že by byl vylosován lístek pořadovéčíslo 1.967 představující 44 kusy akcií,budde z osudí vytažendalší lístek, z něhož jako vylosovaných bude ozančeno prvních 56kusů akcií obsažených na tomto vylosovaném lístku, které doplnílosovaný počet na 100akcií a celkem tedy na 120.000.000,- Kčzákladního jmění společnosti.5.každá vylosovaná akcie bude odkupována za nominální cenu tétoakcie,přičemž proplacení vylosovaných akcií začne 15.den podoručení usnesení o zápisu nové výše základního jmění doobchodního rejstříku společnosti a skončí nejdéle ve lhůtě 3měsíců od zápisu výše základního jmění do obchodníhorejstříku.Pokud by 15.den připadl na den státem uznaného svátkunebo na den pracovního klidu či volna,bude výplata zahájenanásledující pracovní den po tomto dni.O dni zahájení výplaty zavylosované akcie bude vyrozuměn každý vylosovaný akcionář naadresu uvedenou ve Středisku cenných papírů.Úplata zavylosované akcie bude akcionáři doručena bezhotovostnímzpůsobem ve prospěch účtu označeného akcionáře. O jiný způsobúhrady musí akcionář zažádat písemnou formou na vedeníspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. března 1991 - 27. října 1993 : Základní kapital společnosti činí 100.000,-Kč aje na něj vydána jediná akcie o stejné nominální hodnotě.
 • 22. března 1991 - 26. března 1993 : Název společnosti :Kovona LBZ, Company Limited angl.Kovona LBZ, Aktiengesellschaft něm.Kovona LBZ, Sociedad Anonima šp.Kovona LBZ, Akcioněrnoe obščestvo rusky
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů