Trendy

9 855 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 893 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

152 483 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.12.2016 Na křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10

Historické adresy

27.10.1997 - 6.12.2016 Praha 10, Na křivce 58
22.3.1993 - 27.10.1997 Praha 2, Pařížská 7, PSČ 12000
1.3.1991 - 22.3.1993 Praha 5, Janáčkovo nábř. 51, PSČ 15000

14889757

DIČ

od 1.1.1993

CZ14889757

Datum vzniku

1. března 1991

Datová schránka

d5hrdxv

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 550

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.2016

187 873 240 Kč

Historické jmění

4.12.2000 - 20.12.2016

31 555 000 Kč

26.4.2000 - 4.12.2000

26 850 000 Kč

27.10.1997 - 26.4.2000

10 000 000 Kč

1.3.1991 - 27.10.1997

4 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 23.4.2013

CZ4855000000005030010106

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 2.5.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bedřicha Smetany 139/1, 301 00, Plzeň - Vnitřní Město

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. prosince 2016 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 8.12.2016 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 31.555.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upis Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 8.12.2016 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 31.555.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upis...ováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 156.318.240,- Kč na jeho novou výši 187.873.240,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, druh: všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem) (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296 (dále též jen Předem určený zájemce), tedy 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 156.318.240,- Kč, e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán Předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs u počtu 31.263 kusů akcií bude činit 5.000,- Kč a u 1 kusu akcie bude činit 3.240,- Kč, g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 76891950, IBAN formát GB07MIDL40051576891950, SWIFT kód MIDLGB22, vedený u banky HSBC Bank plc, h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich úpisu, i) připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka, následovně: - připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296, za společností MIDIO, a.s., vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 5.273.375,- EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky k dnešnímu dni ve výši 142.592.060,- Kč, evidované v účetnictví Společnosti, proti pohledávce společnosti MIDIO, a.s., vůči předem určenému zájemci společnosti MARIONNAUD-INA GmbH na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 156.318.240,- Kč, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této smlouvy, a tím ke splacení emisního kurzu upisovaných akcií; má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí písemný návrh dohody o započtení doručit Společnosti do patnácti (15) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, - nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na účet uvedený v tomto rozhodnutí nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. března 1991 : Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí, povolenýrozhodnutím FMFO ČSFR ze dne 7.12.1990 pod čj. XI/2-26878/90.
  • 1. března 1991 : Akciová společnost MIDIO byla založena ustavující valnou hromadoua zakladatelskou smlouvou obojí ze dne 12.12.1990. Byla uzavřenazakladatelská smlouva s tím, že byly schváleny stan Akciová společnost MIDIO byla založena ustavující valnou hromadoua zakladatelskou smlouvou obojí ze dne 12.12.1990. Byla uzavřenazakladatelská smlouva s tím, že byly schváleny stan...ovy akciovéspolečnosti, jmenováni členové představenstva, dozorčí rada arevizor účtů.Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.1.1991 splaceno 30%. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. července 2000 - 4. prosince 2000 : Dne 6.4.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti MIDIO a.s., zdůvodu posílení finanční situace společnosti s cílem jejíhodalšího rozvoje a zkvalitnění služeb zákazníkům, o zvýšeníz... ákladního jmění společnosti, z částky 26.850.000,- Kč (slovy:dvacetšestmilionůosmsetpadesáttisíc korun českých) o částku4.705.000,- Kč(slovy: čtyřimilionysedmsetpěttisíc korun českých)na částku 31.555.000,- Kč (slovy:třicetjedenmilionpětsetpadesátpěttisíc korun českých) bezpřipuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženéhozvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno úpisempočtu 941 ks (slovy: devětsetčtyřicetjedna kusů) novýchkmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě znějícíchna majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorun českých) každé akcie (dále jen "Nové akcie") jedinýmakcionářem společnosti. Upsané akcie budou splaceny peněžitýmvkladem jediného akcionáře s tím, že emisní kurs každé tétonové akcie se rovná její nominálnéí hodnotě a emisní ážio seneupisuje. Tyto Nové akcie společnosti budou zaručovat akcionářistejný rozsah práv jako akcie původní. K upsání Nových akciídojde do čtrnácti dnů ode dne, kdy usnesení o tomto zvýšenízákladního jmění společnosti bude zapsáno do obchodníhorejstříku, a to na účet č. 01 00067 001 00 0 u Credit LyonnaisBanka Praha, a.s.. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 1997 - 26. dubna 2000 : Dne 20.5.1997 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšenízákladního jmění z 10.000.000,- Kč o 16.850.000,-Kč na26.850.000,-Kč toto zvýšení bude provedeno vydáním 5370 kusůnových ... listinných akcií na majitele o nominální hodnotě5.000,-Kč. Částka o níž se základní jmění zvyšuje bude jedinýmakcionářem složena na účet společnosti do deseti dnů ode dnepřijetí tohoto rozhodnutí. emisní kurz nově vydávaných akcií serovná nominální hodnotě akcií (tj. bez emisního ážia) s tím, žetyto akcie budou zaručovat akcionáři stejná práva ve stejnémrozsahu jako akcie původní. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů