Trendy

181 372 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 033 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

190 403 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.8.2017 Říční 2269/1d, Předměstí, 568 02 Svitavy

Historické adresy

8.4.2014 - 7.8.2017 Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy
15.3.1991 - 8.4.2014 Svitavy, Říční 1, PSČ 56817

15034020

DIČ

od 1.1.1993

CZ15034020

Datum vzniku

15. března 1991

Datová schránka

k8kch7j

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 131

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.2.2016

36 600 000 Kč

Historické jmění

19.11.2014 - 10.2.2016

16 468 620 Kč

21.6.2002 - 19.11.2014

274 477 000 Kč

6.12.1994 - 21.6.2002

274 477 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Svitavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 6435020227 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

17.8.1992 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lanškrounská 376/1, 568 02, Svitavy - Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. prosince 2015 - 10. února 2016 : Valná hromada schválila:1.Zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 20 131 380,-- Kč (slovy: dvacet -milionů sto třicet jedna tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávaj... ících 16 468 620,-- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta šedesát osm tisíc šest setdvacet korun českých) na 36 600 000,-- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 335 523 (tři sta třicet pět tisíc pět set dvacet tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, s nominální hodnotou každé akcie 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. 3.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady. 4.První kolo úpisu se uskuteční s využitím přednostního práva akcionářů.5.Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále jen Přednostní právo):a)V prvním kole úpisu budou všechny nové akcie, tj. 335 523 (třistatřicet pět tisíc pětset dvacet tři) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých) na jednu akcii, nabídnuty k upsání akcionářům s využitím Přednostního práva, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.b)Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po současném uveřejnění informace o Přednostním právu v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti na adrese www.tos.cz a v Obchodním věstníku. c)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů.d)Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun (šedesát korun českých) připadá podíl 1,222 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 60,-- Kč (šedesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.e)Jmenovitá hodnota každé upisované akcie činí 60,-- Kč (šedesát korun českých), upisuje se 335 523 (třista třicet pět tisíc pětset dvacet tři) kmenových akcií na jméno. Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé akcie je 60,-- Kč (šedesát korun českých). f)Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být přednostní právo poprvé uplatněno, tj. den následující po datu uveřejnění informace o Přednostním právu současně v Hospodářských novinách, na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. g)Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., č. ú. 486118024/2700, ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů od uplynutí lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle odst. 4.b) výše. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na uvedený účet. 6.Druhé kolo úpisu se uskuteční bez využití přednostního práva.7.Vyloučení přednostního práva:a)Pro druhé kolo úpisu se přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií vylučuje postupem podle ust. § 488 ZOK. Důvodem pro vyloučení přednostního práva v druhém kole úpisu je zejména potřeba konsolidace a stabilizace dluhů Společnosti, které budou úpisem akcií předem určeným zájemcem a splacením emisního kursu zápočtem pohledávek vypořádány a dojde tak k navýšení vlastních zdrojů Společnosti, což je předpokladem pro financování rozvoje Společnosti prostřednictvím bankovních úvěrů. b)Všechny zbylé akcie, které nebudou účinně upsány v prvním kole úpisu, budou nabídnuty předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097 (dále jen Předem určený zájemce), vůči kterému Společnost eviduje ve svém účetnictví významné dluhy. c)Upsání akcií v druhém kole proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) pracovních dnů po uplynutí lhůty určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v prvním kole. d)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy.e) Emisní kurs akcie je 60 Kč (šedesát korun českých).8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií v druhém kole úpisu.9.Emisní kurs nově upisovaných akcií v druhém kole bude splacen výhradně započtením celé nebo části pohledávky Předem určeného zájemce za Společností, v nominální hodnotě 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých), která představuje nesplacenou část jistiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 20. 9. 2005 a na základě žádosti o čerpání úvěru ze dne 20. 9. 2005, s pohledávkou Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií. 10.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a)Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo Společnosti Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy.b)Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to současně se smlouvou o úpisu akcií.c)Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávky je splacen peněžitý vklad, jehož emisní kurs je v druhém kole úpisu výhradně splácen započtením pohledávky za Společností s pohledávkou Společnosti na splacení emisního kursu. 11.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky společnosti B.G.M. holding a.s., se sídlem v Praze 10, Strašnicích, Žernovská 1316/6, IČO: 43873871 za společností TOS Svitavy,a.s., se sídlem Říční 2269/1D, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 15034020, specifikované v bodě 9 usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TOS Svitavy,a.s. za společností B.G.M. holding a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu v druhém kole úpisu. 12.Valná hromada současně bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti, ve které jsou uvedeny důvody pro vyloučení přednostního práva dle § 488 ZOK. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK. zobrazit více skrýt více
 • 11. listopadu 1996 - 8. dubna 2014 : ost. údaje - akcie------------------- Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
 • 27. dubna 1993 - 8. dubna 2014 : Změna stanov schválena valnou hromadou dne 26.1.1993.
 • 19. dubna 1991 - 8. dubna 2014 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90Sb. o akciových společnostech akciovým plánem ze dne 15.2.1991jednorázově, jedním zakladatelem.Rozhodn... utí ministra průmyslu České rep. ze dne 22.3.1991č.147/1991 a dodatku č.1 ke stanovám mění čl.I, V a VII A: zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 9. ledna 1996 : Zastupování a podepisování:Za společnost podepisují jednotliví členové představenstvasamostatně a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti připojí svůj ... vlastnoruční podpis. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1992 - 6. prosince 1994 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 274.477.000,--. Je rozvrženona 274.477 ks akcií na jméno v nominální hodnotě po Kčs 1.000,--.
 • 27. srpna 1991 - 31. prosince 1992 : Základní kapitál:Celková výše základního kapitálu činí 240.751 000,-Kčs. Je na nějvydána jedna akcie o nominální hodnotě 100.000,-Kčs a jednaakcie o nominální hodnotě 240.651.000,-... Kčs.Akcie společnosti zní na jméno.V základním kapitálu neníprovedeno ocenění pozemku.Základní kapitál společnosti je veden u Komerční banky veSvitavách, č.ú. 1304-591. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 1991 - 31. prosince 1992 : Zastupování :Společnost zastupuje navenek jako statutární orgánpředstavenstvo.Podepisování:Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebonapsanému názvu společnosti ... připojí svůj podpis předsedapředstavenstva, popřípadě místopředseda v nepřítomnosti předsedya vždy nejméně jeden člen představenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů