Trendy

665 267 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 150 980 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

3 150 397 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.5.2015 Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

29.4.2002 - 28.5.2015 Praha 8, Křižíkova ulice 237/36a, PSČ 18600
9.7.1996 - 29.4.2002 Praha 1, Revoluční 3, PSČ 11000
18.9.1992 - 9.7.1996 Praha 1, Na Florenci 5
5.4.1991 - 18.9.1992 Praha 4, Na strži 63

15272028

DIČ

od 1.12.2003

CZ15272028

Datová schránka

755gquu

Historické názvy

5.4.1991 - 28.5.2015

TRANSFINANCE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 649

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.12.2014

222 600 000 Kč

Historické jmění

4.3.2002 - 16.12.2014

112 000 000 Kč

5.4.1991 - 4.3.2002

56 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 29.7.2016

123123 / 2700

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Provozovny

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Želetavská 1525/1, 140 00, Praha - Michle

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2014 - 16. prosince 2014 : Dne 25.11.2014 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu NZ 1280/2014, N 1364/2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem ... nových akcií tak, že a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 110.600.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých) ze stávající částky 112.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů korun českých) na částku 222.600.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony šest set tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1975 (slovy: jeden tisíc devět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, c) Jediný akcionář Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předen určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost MBANK SPOLKA AKCYJNA, se sídlem Varšava, Senatorska 18, 00-950 Polská republika (dále jen předem určený zájemce),d) předem určený zájemce upíše akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se Společností a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále jen Smlouva), e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje patnáct dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy předem určenému zájemci. Návrh Smlouvy vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci do deseti dnů ode dne rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií a to doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo lze doručit i osobně. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 110.600.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých).f) lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. g) místem splacení peněžitého vkladu je účet zřízený u Commerzbank AG, č.ú.: 10210546/6200, IBAN: CZ72 6200 0062 1800 1021 0546, BIC: COBACZPXXXX.Dne 26.11.2014 byla mezi jediným akcionářem a společností uzavřena smlouva o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, kterou jediný akcionář i) upsal všechny akcie, které budou vydány společností z důvodu zvyšování základního kapitálu společnosti, a to 1.975 ks (slovy: Jeden tisíc devět set sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 56.000,- Kč (slovy: Padesát šest tisíc korun českých) každá za emisní kurs jedné akcie 56.000,- Kč (slovy: Padesát šest tisíc korun českých); a ii) zavázal se splatit emisní kurs všech upsaných akcií, tj. částku 110,600.000,- Kč (slovy: Jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých) nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií na účet společnosti vedený u Commerzbank AG, č.ú. 10210546/6200, IBAN: CZ72 6200 0062 1800 1021 0546, BIC: COBACZPXXXX. zobrazit více skrýt více
 • 5. dubna 1991 - 7. srpna 2002 : Údaje o zřízení:Akciová společnost TRANSFINANCE a.s. byla založena jednorázovědle § 25 zákona č.104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvymezi A.S.Transakta, Letenská 11, Praha 1,... Živnostenská bankaa.s., Na příkopě 20, Praha 1, Girozentrale und Bank deröstereichischen Sparkassen AG, Schubertring 5, A - 1011 Wien,Rakousko, Bayerische Hypotheken - und Wechsel Bank AG,Theatinerstrasse 11, D-8000 München 2, S.R.N., FactofranceHeller, Tour Maine Montparnasse, 75734 Paris Cedex 15, Francieze dne 21.1.1991. Byly schváleny stanovy, jmenováni členové zobrazit více skrýt více
 • 5. dubna 1991 - 7. srpna 2002 : představenstva, dozorčí rady, revisor účtů. Ze 100% akciovéhokapitálu bylo upsáno 30%. Jedná se o podnik se zahraničnímajetkovou účastí na základě rozhodnutí MF ČR ze dne 11.2.1991... č.j. XI/2-2540/91, které nabylo právní moci dne 14.3.1991. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2000 - 4. března 2002 : c) K úpisu všech nových akcií dojde s využitím přednostníhopráva stávajících akcionářů s tím, že upsání nových akcií svyužitím přednostního práva mohou akcionáři společnostiuskuteč... nit v sídle společnosti tj. na adrese Praha 1, Revoluční3, PSČ: 110 00, ve lhůtě patnácti dnů počínající třetímpracovním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí souduo zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku, a to za emisní kurs rovný jmenovitéhodnotě akcií, tj. Kč 56.000,- . který upisovatelé zcela splatív penězích na bankovní účet společnosti TRANSFINANCE a.s. č.71866004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. Praha 1nejpozději do třiceti dnů ode dne , v němž nabude právní mocirozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Výše navrhovanéhoemisního kursu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu adůvodům zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů společnosti. Stávajícíakcionáři společnosti mohou při využití přednostního práva upsatjednu novou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě Kč 56.000,- na jednu svou dosavadní kmenovouakcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč56.000,-.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konánítéto valné hromady společnosti, která rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti, tj. 23.10.2000. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2000 - 4. března 2002 : b) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotějedné akcie Kč 56.000,- v celkovém počtu 1.000 kusů novýchakc... ií, které nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2000 - 4. března 2002 : a) Stávající základní jmění společnosti ve výši Kč 56,000.000,-se zvyšuje o částku Kč 56,000.000,- na novou sumární výšizákladního jmění Kč 112,000.000,- s tím, že nad částkunavrho... vaného zvýšení základního jmění, tj. Kč 56,000.000,- seupisování akcií dále nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2000 - 4. března 2002 : e) Valná hromada pověřuje organizací a provedením úpisu akciídle předcházejících odstavců c) a d) tohoto usnesení va smyslupříslušných ustanovení Obchodního zákoníku představenstvo... společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2000 - 4. března 2002 : d) Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů společnosti, budouupsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody podle§ 2... 05 Obchodního zákoníku uzavřené na základě tohoto usnesenívalné hromady přijatého ve smyslu § 203 odst. 2, písm.d)Obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti velhůtě 15 dnů počínající běžet ode dne následujícího po uplynutílhůty pro uplatnění přednostního práva, a to za emisní kursrovný jmenovité hodnotě akcií, tj. Kč 56.000,-, kterýupisovatelé celý splatí v penězích nejpozději do 15 dnů oduzavření dohody o účasti na zvýšení základního jměníbezhotovostním převodem na účet společnosti TRANSFINANCE a.s. č.71866004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. Praha 1. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů