Trendy

1 668 259 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

410 044 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 940 827 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Bělotínská 288, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Historické adresy

23.3.2001 - 29.11.2016 Hranice - Hranice I-Město, Bělotínská 288, PSČ 75339
14.3.1991 - 23.3.2001 Hranice, PSČ 75339

15504077

DIČ

od 1.1.1993

CZ15504077

Datová schránka

wnbcdh8

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 140

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2003

510 219 300 Kč

Historické jmění

28.11.2002 - 21.1.2003

510 219 300 Kč

5.12.2001 - 28.11.2002

2 576 607 465 Kč

28.6.1993 - 5.12.2001

1 700 731 000 Kč

28.6.1993 - 28.6.1993

1 254 260 000 Kč

9.12.1991 - 28.6.1993

740 000 000 Kč

29.3.1991 - 9.12.1991

512 612 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hranice

Bankovní účty

zvěřejněno 25.6.2013

CZ7255000000005030012099

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Historické provozovny

19.1.2000 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bělotínská 288, 753 01, Hranice - Hranice I-Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. června 2006 : Na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 21.6.2006 došlo k fúzi sloučením, přičemž jmění zanikající společnosti CEMOS Ostrava, a.s., IČ: 45193240, se sídlem Lihovarská 2, Ostrava - K Na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 21.6.2006 došlo k fúzi sloučením, přičemž jmění zanikající společnosti CEMOS Ostrava, a.s., IČ: 45193240, se sídlem Lihovarská 2, Ostrava - K...unčičky, přešlo na nástupnickou společnost Cement Hranice, akciová společnost, IČ: 15504077 se sídlem Hrance I-město, Bělotínská 288, PSČ: 75339. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 1991 : Den vzniku: 14. března 1991.
 • 14. března 1991 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25zák.č. 104/90 Sb. na základě zakladatelského plánu ze dne8.3.1991 a přijatých stanov.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. června 2014 - 18. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 4. června 2014 - 18. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. září 2005 - 27. dubna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Cement Hranice, akciová společnost, se sídlem na adrese: Hranice I - Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39, IČ: 155 04 077, zapsaná v obchodním rejs... tříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 140, dále také jen "společnost", rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.1. Určení hlavního akcionářeUrčuje se, že Dyckerhoff Aktiengesellschaft, se sídlem ve Wiesbadenu, SRN, zapsaná u obvodního soudu ve Wiesbadenu pod čj. HRB 2035, dále také jen "hlavní akcionář", je hlavním akcionářem obchodní společnosti Cement Hranice, akciová společnost, neboť je vlastníkem 1 657 061 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 300,-- v listinné podobě (hromadná akcie ze dne 11. prosince 2002, pro akcie č. 0000001 - 1657061) a vlastníkem 14 212 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 300,-- v zaknihované podobě (ISIN 770980000242), vydaných společností, což představuje 98,27 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno při prezenci na této mimořádné valné hromadě předložením listinné akcie a prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů.2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti Cement Hranice, akciová společnost, schvaluje podle ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, dále jen "den účinnosti přechodu akcií", na hlavního akcionáře. Ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře.3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 2.262,--, slovy: dvatisícedvěstěšedesátdvěkorunyčeské, za jednu akcii, dále také jen "protiplnění".Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. ÚOM VŠB-TUO-037/09/2005 vypracovaným Ústavem oceňování majetku při EkF VŠB - TU Ostrava, sídlo: Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, IČ: 61989100, dále také jen "znalecký posudek".V závěru znaleckého posudku se uvádí, že hodnota společnosti byla stanovena pomocí výnosové metody diskontováním volného peněžního toku FCFF a odráží tak současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu, způsob řízení, vývoj na kapitálovém trhu a současnou akcionářskou strukturu.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši Kč 2.262,-- za jednu kmenovou akcii společnosti Cement Hranice, akciová společnost, na majitele o jmenovité hodnotě Kč 300,-- v zaknihované podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti, resp. zástavnímu věřiteli, v souladu s ustanovením § 183m odst. 4 obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů po zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo, nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak), dále také jen "oprávněné osoby".Hlavní akcionář zajistí výplatu protiplnění oprávněné osoby - právnické osoby a pro oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, kromě akcionářů s bydlištěm na území Slovenské republiky, převodem na účet oprávněné osoby, pro oprávněné osoby - fyzické osoby, včetně oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské, republiky formou výplatní poukázky. Oprávněné osoby - právnické osoby a oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, vyjma oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, jsou povinny společnosti nebo osobě pověřené výplatou protiplnění sdělit podklady k výplatě protiplnění. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na její náklady. Žádost o opakovanou výplatu protiplnění musí být doručena nejpozději do čtyř let ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení protiplnění promlčí v souladu s českým právem.5. PověřeníValná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy. Valná hromada dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.6. Informace představenstva o uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti sděluje, že v sídle společnosti je na právním útvaru každý pracovní den v době od 8.00 do 14.00 hod. k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 2. září 2005, který byl sepsán JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2002 - 28. listopadu 2002 : Lhůta pro předložení akcií:Listinné akcie předloží akcionáři představenstvu společnostinejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci usneseníKrajského soudu v Ostravě o zápi... su rozhodnutí řádné valnéhromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku za účelem jejich výměny. V případě, že akcionářinepředloží akcie ve stanovené lhůtě a ani v náhradní lhůtěurčené představenstvem, budou tyto akcie představenstvemprohlášeny za neplatné a bude uplatněn postup dle ustanovení §214 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovanýchakcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií vzákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů nazákladě příkazu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2002 - 28. listopadu 2002 : Způsob provedení snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty u všechakcií společnosti ve jmenovité hodnotě akcií Kč 1.515,-- najmenovitou ho... dnotu akcií Kč 300,-- každá ve smyslu ustanovení §213a obchodního zákoníku.Každému akcionáři vlastnícímu akcie ojmenovité hodnotě Kč 1.515,-- bude vyplaceno Kč 1.215,-- najednu akcii. Plnění bude akcionářům vyplaceno do jednoho měsícepo změně zápisu o výši základního kapitálu v zákonem stanovenéevidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazuspolečnosti, u listinných akcií do jednoho měsíce po jejichpředložení. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2002 - 28. listopadu 2002 : Rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál bude snížen z hodnoty Kč 2.576.607.465,-- o Kč2.066.388.165,-- na hodnotu Kč 510.219.300,--.
 • 24. dubna 2002 - 28. listopadu 2002 : Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základníhokapitálu:S ohledem na výše uvedené důvody se stávající výše základníhokapitálu ukazuje jako nepotřebná a lze přistoupit ke ... sníženízákladního kapitálu formou snížení nominální hodnoty akcie Kč1.515,-- na jmenovitou hodnotu akcie Kč 300,--, kdy snížení seuskuteční jako úplatné s protiplněním (vypořádáním) akcionářům.Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu budevyplacena akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2002 - 28. listopadu 2002 : Důvod:Obchodní důvody, a to:V roce 1991 měla Cement Hranice, akciová společnost, základníkapitál ve výši Kč 609.669.000,--. V této době byl dobudovánnový provoz - nová moderní ceme... ntárna. Výstavba byla financovánaz úvěrových prostředků. V září 1991 došlo k prvnímu navýšenízákladního kapitálu - k 30. září 1991 byla výše základníhokapitálu Kč 728.533.000,--. Jediným akcionářem společnosti bylFond národního majetku, který však nevyřešil zajištěníprostředků na splácení úvěrů. Bylo proto rozhodnuto o vstupuzahraničního kapitálu s podmínkou navýšení základního kapitálu atím získání potřebných finančních prostředků. Dne 4. prosince1991 byla pak mezi Fondem národního majetku, akciovouspolečností a ITALCEMENTI S.p.A. (ITC) podepsána Investičnísmlouva, na základě které ITC upsal a splatil v prosinci 1991 av únoru 1992 akcie představující navýšení základního kapitálu,celkem pak na částku Kč 1.700.731.000,--. Z takto získanýchprostředků byly splaceny úvěry a bylo profinancováno zahájenínového provozu. Produkce nové cementárny vytvářela dostatekprostředků tak, že se od roku 1994 začala akcionářům vyplácetdividenda a současně docházelo k tvorbě volných peněžníchprostředků. Za dané úrokové bankovní politiky bylo vhodné volnéfinanční prostředky ukládat na depozitní bankovní produkty astátní dluhopisy, případně uskutečnit na základě souhlasu ČNB ipůjčky zahraničním partnerům. V červnu 2001 řádná valná hromadarozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nahodnotu Kč 2.576.607.465,--.Rozvaha společnosti na straně pasiv je v současné době tvořena z90 % vlastním jměním a pouze z 10% cizími zdroji. Společnostnezhodnocuje dostatečně efektivně prostředky akcionářů vloženédo vlastního jmění, neboť těmito je financován nadbytečně vysokýprovozní kapitál společnosti. Zhodnocení přebytečnéhoprovozního kapitálu dosahuje při současných úrokových sazbáchmaximálně 6 % p.a., což je výrazně méně než u prostředkůvložených do výroby cementu. Snížením základního kapitálustoupne výnosnost vlastního jmění společnosti ze současných10 % p.a. přibližně trojnásobně. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2002 - 28. listopadu 2002 : Řádná valná hromada, která se konala dne 22. března 2002,rozhodla o snížení základního kapitálu takto:
 • 14. března 1991 - 24. února 1998 : Cizojazyčné mutace:Cement Hranice, Company LimitedCement Hranice, AktiengesellschaftCement Hranice, Societe AnonymeCement Hranice, Sociedad AnonimaCement Hranice, akcioněrnoje obšč... estvo zobrazit více skrýt více
 • 14. března 1991 - 29. března 1991 : Základní jmění: 100 000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů