Základní údaje

Historické adresy

12.8.2002 - 31.12.2009 Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 16640
7.1.1998 - 12.8.2002 Praha 6, Evropská 178, PSČ 16640
19.5.1997 - 7.1.1998 Praha 6, Evropská 178, PSČ 16650
10.10.1995 - 19.5.1997 Česká republika, Praha 6, Evropská 178, PSČ 16640
17.6.1991 - 10.10.1995 Praha 6, Evropská 178

16190891

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 20.10.2009

CZ16190891

Datum vzniku

17. června 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

18.6.2008 - 31.12.2009

Citi a.s.

17.6.1991 - 18.6.2008

Citibank a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 786

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.2.2002 - 31.12.2009

2 925 000 000 Kč

26.5.1999 - 25.2.2002

2 425 000 000 Kč

5.8.1997 - 26.5.1999

1 825 000 000 Kč

23.8.1996 - 5.8.1997

1 475 000 000 Kč

10.10.1995 - 23.8.1996

1 125 000 000 Kč

4.8.1995 - 10.10.1995

600 000 000 Kč

17.6.1991 - 4.8.1995

350 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Vymazává se ke dni 31.12.2009 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce číslo 786.Právním nástupcem společnosti je společnost CITIBANK HOLDINGS IR... ELAND LIMITED se sídlem 1 North Wall Quay Ifsc, Dublin 1, Irská republika, IČ : 377 488, na kterou přešlo veškeré jmění a závazky zanikající společnosti City a.s.Rozhodnutí o dokončení přeshranioční fúze nabylo účinnosti ke dni 31.12.2009. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 2008 - 31. prosince 2009 : Na základě smlouvy o převodu podniku, uzavřené dne 29. prosince 2007 mezi společností Citibank a.s., se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, jako převo... dcem, a společností Citibank Europe plc, se sídlem na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, jako nabyvatelem, byl s účinností k 1.1.2008 celý podnik společnosti Citibank a.s. s činností banky poskytující všechny bankovní činnosti vymezené v § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, převeden na společnost Citibank Europe plc. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2003 - 31. prosince 2009 : U vymazávaných osob Grace Wilkinson, Luboš Jančošek, Christopher Gerry Johannes Hofman a Petar Stančev se zapisuje den zániku fce: 25.4.2002.U vymazáváné osoby Ing. Rudolf Rabiňák... se zapisuje den zániku fce: 14.3.2001.U vymazávané osoby Sergiusz Najar se zapisuje den zániku fce: 15.10.2002.U vymazávané osoby Petr Rasocha se zapisuje dne zániku fce: 3.12.2002. zobrazit více skrýt více
 • 26. května 1999 - 31. prosince 2009 : a) jediný akcionář společnosti:CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION,se sídlem v New Castle Corporate Commons,One Penn's Way, New Castle,Delaware 19720,USA
 • 20. dubna 1999 - 31. prosince 2009 : Společnost byla jednorázově založena podle § 25 zákona č.104/1990 Sb., když jediným zakladatelem je Citibank OverseasInvestment Corporation a.s. se sídlem USA, One Penns Way,New Ca... stle, Delaware. Zakladateli bylo uděleno povolení SBČSdne 15.1.1991 č. V-69/1-91. V zakladatelském plánu ze dne8.5.1991 bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady,schváleny stanovy společnosti. 100 % upsaného základníhokapitálu činilo 350 000 000,- Kčs a bylo splaceno15 000 000,- USD. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Akcie upisované na základě přednostního práva budou upsányjediným akcionářem společnosti v sídle společnosti ve lhůtědvou týdnů, která počne běžet ode dne, kdy bude rozhodnutíjedin... ého akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku.Počátek lhůty k upsání akcií bude jedinému akcionáři oznámenpísemně dopisem doručeným doporučenou poštou nebo osobně.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy budev obchodním rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionářespolečnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základníhokapitálu. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii ve výši20/97 s tím, že lze upsat pouze celé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Všechny nově vydané akcie, tj. 500.000 kusů novýchkmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000 Kč, budou upsány jediným akcionářemspolečnosti ... na základě jeho přednostního práva v emisním kurzu1.284,40 Kč za jednu akcii, t.j. za celkovou hodnotu částky642.200.000 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Základní kapitál se zvyšuje úpisem 500.000 kusů novýchkmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000 Kč.
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 500.000.000Kč(slovy: pětset miliónů korun českých) na 2.925.000.000(sl... ovy:dvě miliardy devět set dvacet pět miliónů korun českých),přičemž se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tutočástku. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Jediný akcionář společnosti schválil následující pravidlapostupu pro uzavření dohody o započtení: Dohoda o započtení musíbýt uzavřena mezi Citibank a.s. a jediným akcionářem předpo... dáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, nejpozději však do 10 dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Pohledávka na splacení emisního kurzu akcií bude započtenavůči peněžité pohledávce jediného akcionáře Citibank a.s. navyplacení dividendy za rok 1998 ve výši 642.200.000 Kč(slovy:š... est set čtyřicet dva milióny dvěstě tisíc korun českých).Emisní kurz nově vydaných akcií tak bude splacen výhradnězapočtením na základě smlouvy o započtení mezi společností ajediným akcionářem. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2001 - 25. února 2002 : Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního právajedinoho akckonáře, budou nabídnuty k upsání na základě veřejnénabídky. Bez využití přednostního práva je možné akciespoleč... nosti připadajícíj na zvýšení základního kapitálu upsat vsídle společnosti ve lhůtě jednoho dne, která počne běžet pouplynutí 10 dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií na základěpřednostního práva, přičemž emisní kurz takto upisovaných akciíje shodný s emisním kurzem akcií upisovaných na základěpřednostního práva. Počátek lhůty pro upisování akcií bezpřednostního práva bude oznámen v Obchodním věstníku.Upisovatelé akcií, kteří upíší akcie bez využití přednostníhopráva jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akciínejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií na účet společnostivedený u Citibank a.s., číslo účtu 92900117. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1999 - 26. května 1999 : a) jediný akcionář společnosti:CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION,se sídlem v New Castle Corporate Commons,One Penn's Way, New Castle,Delaware 19720,USA b) Jediný akcionář sp... olečnosti rozhodl v působnosti valnéhromady dne 21. dubna 1999 o zvýšení základního jměníspolečnosti z 1.825.000.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda osmset dvacet pět miliónů korun českých) na 2.425.000.000,- Kč (tj.slovy: dvě miliardy čtyři sta dvacet pět miliónů korun českých)úpisem 600 000 kusů nových zaknihovaných kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. Včechny nové akcie společnosti, tj. 600 000 kusů novýchzaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000,- Kč, budou upsány jediným akcionářem společnosti nazákladě jeho přednostního práva za celkovou hodnotu USdolarového ekvivalentu částky 768.550.000,- Kč (tj. slovy: sedmset šedesát osm miliónů pět set padesát tisíc korun českých) vesměnném kursu určeném společností k datu úpisu akcií. Emisníkurs každé nové akcie činí 1280,92 Kč (tj. slovy: tisíc dvě stěosmdesát korun českých devadesát dva haléřů). Akcie upisované na základě přednostního práva budou upsányjediným akcionářem společnosti v sídle společnosti ve lhůtě dvoutýdnů, která počne běžet ode dne, kdy bude rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jměníspolečnosti zapsáno pravomocně v obchodním rejstříku, nejpozdějivšak počne běžet dne 31.10.1999. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva je den, kdy bylo rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního jmění zapsáno pravomocně vobchodním rejstříku. Na 1 dosavadní akcii společnosti lze nazákladě přednostního práva jediného akcionáře upsat 1 novouakcii společnosti. Bez využití přednostního práva je možné akcie společnostipřipadající na zvýšení základního jmění upsat v sídlespolečnosti ve lhůtě jednoho dne, který počne běžetnásledujícího dne po uplynutí lhůty pro úpis akcií na základěpřednostního práva, tj. nejpozději dne 15.11.1999, přičemžemisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s emisním kursemakcií upisovaných an základě přednostního práva. Emisní kurs nově upsaných akcií je jediný akcionář společnosti,popř. jiný upisovatel, pokud jediný akcionář svého přednostníhopráva na úpis akcií nevyužije, povinen splatit ve lhůtě 14 dnůod upsání akcií, nejpozději však do 30.11.1999 na účetspolečnosti vedený u Citibank a.s., číslo účtu 9195010018.      zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1999 - 20. dubna 1999 : Řádná valná hromada ze dne 27.6.1996 rozhodla o navýšenízákladního jmění vydáním 350 000 ks akcií na jméno o nominálníhodnotě 1 000,- Kč každá za celkovou cenu dolarovéhoekvivalent... u 419 000 000,- Kč. Zvýšení základního jmění byloupsáno a plně splaceno dne 28. června 1996 splacením částky15 191 751,09 USD. zobrazit více skrýt více
 • 28. července 1997 - 20. dubna 1999 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25. června 1997 přivýkonu působnosti valné hromady o navýšení základního jměnío 350 000 000,- Kč vydáním 350 000 ks listinných akcií na jmén... oo nominální hodnotě 1 000,- Kč za celkovou hodnotu US dolarovéhoekvivalentu částky 554 800 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1995 - 20. dubna 1999 : Společnost byla jednorázově založena podle § 25 zákona č.104/1990 Sb., když jediným zakladatelem je Citibank OverseasInvestment Corporation a.s. se sídlem USA, One Penns Way,New Ca... stle, Delaware. Zakladateli bylo uděleno povolení SBČSdne 15.1.1991 č. V-69/1-91. V zakladatelském plánu ze dne8.5.1991 bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady,schváleny stanovy společnosti. 100 % upsaného základníhokapitálu činilo 350 000 000,- Kčs a bylo splaceno15 000 000,- USD. Dne 21.7.1995 rozhodla mimořádná valnáhromada o navýšení základního jmění na celkovou částku zobrazit více skrýt více
 • 23. října 1995 - 20. dubna 1999 : 600 000 000,- Kč, a to splacením 13 584 505,69 USD.Řádná valná hromada ze dne 27.9.1995 navýšila splacením23 081 790,71 USD základní jmění společnosti na1 125 000 000,- Kč.
 • 23. srpna 1996 - 13. ledna 1999 : Řádná valná hromada ze dne 27.6.1996 rozhodla o navýšenízákladního jmění vydáním 350 000 ks akcií na jméno o nominálníhodnotě 1 000,- KJč každá za celkovou cenu dolarovéhoekvivalen... tu 419 000 000,- Kč. Zvýšení základního jmění byloupsáno a plně splaceno dne 28. červba 1996 splacením částky15 191 751,09 USD. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 1991 - 4. srpna 1995 : Akciová společnost Citibank a.s. byla jednorázově založenapodle § 25 zák. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem jeCitibank Overseas Investment Corporation, a.s. se sídlemUSA One Pe... nns` Way, New Castle Delaware. V zakladatelskémplánu ze dne 8.5.1991 bylo určeno složení představenstva,dozorčí rady, schváleny stanovy společnosti, 100 % upsanéhokapitálu činí 350.000.000,- Kčs a bylo splaceno 10.000.000 USD.Zakladateli bylo uděleno povolení StBčs dne 15.1.1991č. V-69/1-91. zobrazit více skrýt více
posunout dolů