Základní údaje

Historické adresy

28.6.2002 - 1.10.2008 Rudná, Za Panskou zahradou čp. 1018, PSČ 25219
26.3.1998 - 28.6.2002 Rudná, Za Panskou zahradou 1, PSČ 25219
5.8.1994 - 26.3.1998 Praha 7, Dělnická 3, PSČ 17000
1.8.1991 - 5.8.1994 Praha 9, Jablonecká 712, PSČ 19000
3.6.1991 - 1.8.1991 Praha 7, Dělnická 3, PSČ 17000

16190955

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.10.2008

CZ16190955

Datum vzniku

3. června 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. října 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. října 2008

Historické názvy

3.6.1991 - 1.10.2008

DELVITA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 760

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.10.2003 - 1.10.2008

2 675 280 000 Kč

10.9.1999 - 8.10.2003

1 832 560 000 Kč

28.5.1999 - 10.9.1999

1 665 890 000 Kč

10.11.1998 - 28.5.1999

1 332 550 000 Kč

5.6.1996 - 10.11.1998

792 410 000 Kč

29.5.1995 - 5.6.1996

522 340 000 Kč

24.3.1993 - 29.5.1995

222 340 000 Kč

8.6.1992 - 24.3.1993

195 500 000 Kč

3.6.1991 - 8.6.1992

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2008 - 1. října 2008 : Společnost DELVITA a.s., IČ: 161 90 955, se sídlem Rudná, Za Panskou zahradou č.p. 1018, PSČ 252 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vlož... ce 760, se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložky 760. Právním důvodem výmazu je zánik společnosti DELVITA a.s. v důsledku jejího rozdělení sloučením s nástupnickými společnostmi BILLA, spol. s r.o., IČ: 006 85 976, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 61519 a Billa Reality spol. s r.o., IČ: 416 03 575, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 251 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíle C, vložce 61477. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1993 - 1. října 2008 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 8.března 1991. Touto smlouvou bylo dohodnutosložení představenstva, dozorčí rady i revizo... r účtů, bylyschváleny stanovy společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1993 - 1. října 2008 : Rezervní fond společnosti je zřízen ve výši 19.550.000,-Kč.Bude doplňován ročně o 5% čistého zisku, až do celkové výše20% základního jmění.
 • 8. září 2003 - 8. října 2003 : a) Základní kapitál se zvyšuje o 842.720.000,-- Kč (slovy: osmsetčtyřicetdvamilionysedmsetdvacettisíc korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští.b) Počet upisovaných ... akcií je 46 kusů (slovy: čtyřicetšest kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě 18.320.000,-- Kč (slovy: osmnáctmilionůtřista dvacettisíc korun českých).c) Zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu zajištění dalších potřebných finančních zdrojů nutných k výstavbě nových supermarketů DELVITA, nákupu jejich moderního vybavení a nákupu stávajících supermarketů, zajištění expanze společnosti.d) Emisní kurz jednoho kusu akcie se určuje částkou 22.826.087,-- Kč (slovy: dvacetdvamilionyosmsetdvacetšesttisícosmdesátsedm korun českých), emisní ážio jednoho kusu akcie se určuje částkou 4.506.087,-- Kč (slovy: čtyřimilionypětsetšesttisícosmdesátsedm korun českých).e) Vylučuje se přednostní právo na úpis akcií. Vyloučení přednostního práva je v důležitém zájmu společnosti, jeho důvodem je zajištění potřebné výše finančních prostředků v co nejkratší době a v potřebné výši.f) Určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci k upsání, a to společnosti DELHAIZE "The LION" NEDERLAND B.V., se sídlem Martinus Nijhofflaan 2, NL-2624 ES DELFT, Nizozemí, v počtu 46 kusů akcií (slovy: čtyřicetišesti kusů akcií) na jméno o jmenovité hodnotě 18.320.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůtřista- dvacettisíc korun českých).g) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva postupem dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky se určuje sídlo společnosti, kancelář generálního ředitele na adrese 252 19 Rudná, Za Panskou zahradou čp. 1018, v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu vždy v době od 10.00 hodin do 12.00 hodin.h) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se určuje den, ve kterém bude podán Městskému soudu v Praze návrh na zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle § 203, odst. 4 Obchdního zákoníku České republiky se tedy připouští upisování akcií i před právní mocí rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání záměru rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Lhůta pro splacení upsaných nových akicí se určuje třicet dnů ode dne upsání akcií.j) Určuje se účet u banky pro splacení všech peněžitých vkladů, a to účet číslo: 8010-0916883333/0300, vedený Československou obchodní bankou, a.s. Ve smlouvě o upsání akcií dle § 204, odst. 5 Obchodního zákoníku České republiky může být uvedeno jiné číslo účtu. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 1999 - 10. září 1999 : Jedniný akcionář společnosti DELVITA a.s., se sídlem 252 19Rudná, Za Panskou zahradou 1, IČ: 16190955, kterým je společnostDELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V. učinil dne 1.6.1999 to... torozhodnutí o zvýšení základního jmění a.s. DELVITA:a) základní jmění se zvyšuje o 166.670.000,-Kč (slovy jednostošedesát šest milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých),upisování nad tuto částku se nepřipouštíb) upisované akcie: 16.667 kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:deset tisíc korun českých)c) zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu zajištěnídalších potřebných finančních zdrojů nutných k financováníexpanze společnosti DELVITA a.s. v návaznosti na převzetí částisítě prodejen ze skupiny společnosti INTERKONTAKT Group, a.s.d) emisní kurz: 30.000,-Kč /jeden kus akcie, (slovy: třicettisíc korun českých), emisní ážio: 20.000,-Kč /jeden kus akcie(slovy: dvacet tisíc korun českých)e) vyloučení přednostního práva na úpis akcií: vyloučenípřednostního práva je v důležitém zájmu společnosti a jehodůvodem je zajištění potřebné výše finančních prostředků v conejkratší době a v potřebné výšif) určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci k upsánítakto: DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V., se sídlem MartinusNijhofflaan 2, NL-2624 ES DELFT, Nizozemí, a to v počtu 16.667kusů (slovy: šestnáct tisíc šest set šedesát sedm) akcie najméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korunčeských)g) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva:sídlo společnosti, kancelář generálního ředitele, 252 19 Rudná,Za Panskou zahradou 1, v pracovních dnech i ve dnech pracovníhoklidu vždy v době od 10.00 hod do 12.00 hod.h) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se navrhuje den,ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního souduv Praze o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříkui) lhůta pro splacení upsaných nových akcií: třicet dnů ode dne upsání akciíj) účet u banky pro splacení všech peněžitých vkladů:Živnostenská banka, a.s., číslo účtu 377611-004/0400. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1999 - 28. května 1999 : Jediný akcionář společnosti DELVITA a.s., se sídlem 252 19Rudná, Za Panskou zahradou 1, IČ 16190955, kterým je společnostDELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V., činí toto rozhodnutí oz... výšení základního jmění a.s. DELVITA:a) zákadní jmění se zvyšuje o 333.340.000,-Kč (slovytřistatřicettřimilionytřistačtyřicettisíc korun českých),upisování nad tuto částku se nepřipouštíb) upisované akcie: 33.334 kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých)c) zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu zajištěnídalších potřebných finančních zdrojů nutných k výstavbě novýchsupermarketů DELVITA, nákupu jejich moderního vybavení a nákupustávajících supermarketů, zajištění expanze společnosti a kpředčasnému splacení dluhopisů dle rozhodnutí představenstvaa.s. DELVITA ze dne 3.3.1999d) emisní kurz: 30.000,-Kč/jeden kus akcie, (slovy: třicettisíckorun českých), emisní ážio: 20.000,-Kč/jeden kus akcie (slovy:dvacettisíc korun českých)e) vyloučení přednostního práva na úpis akcií: vyloučenípřednostního práva je v důležitém zájmu společnosti a jehodůvodem je zajištění potřebné výše finančních prostředků v conejkratší době a v potředné výšif) určuje se, že akcie budou nabídnuty jedinému zájemci k upsánítakto: DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND B.V., se sídlem MartinusNijhofflaan 2, NL-2624 ES DELFT, Nizozemí, a to v počtu 33.334kusů (slovy: třicettřitisícetřistatřicetčtyři) akcie na jméno ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých)g) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva:sídlo společnosti, kancelář generálního ředitele, 252 19 Rudná,Za Panskou zahradou 1, v pracovních dnech i ve dnech pracovníhoklidu vždy v době od 10.00 hod do 12.00 hod.h) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:třicet dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se navrhuje den,ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního souduv Praze o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříkui) lhůta pro splacení upsaných nových akcií: třicet dnů ode dneupsání akciíj) účet banky pro splacení všech peněžitých vkladů: Živnostenskábanka, a.s., číslo účtu 377611-004/0400. zobrazit více skrýt více
 • 22. června 1998 - 10. listopadu 1998 : Valná hromada za účasti akcionářů rozhodla jednomyslně dne20.5.1998 o zvýšení základního jmění takto:a) základní jmění se zvyšuje o 540.140.000,-Kč (slovy:pětsetčtyřicetmilionůjedn... ostočtyřicettisíc korun českých),upisování nad tuto částku se nepřipouštíb) upisované akcie: 54.014 kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých), z toho 47.802 kusů (slovy:čtyřicetsedmtisícosmsetdva kusů) akcií na jméno a 6.212 kusů(slovy: šesttisícdvěstědvanáct kusů) akcií na majitelec) zvýšení se provádí peněžitým vkladem z důvodu zajištěnídalších potřebných finančních zdrojů nutných k výstavbě novýchsupermarketů DELVITA, jejich moderního vybavení a nákupstávajících supermarketů a zajištění expanze společnosti veSlovenské republiced) emisní kurz: 18.514,-Kč /jeden kus akcie, (slovy:osmnácttisícpětsetčtrnáct korun českých), emisní ážio: 8.514,-Kč/jeden kus akcie (slovy: osmtisícpětsetčtrnáct korun českých)e) vyloučení přednostního práva na úpis akcií: vyloučenípřednostního práva je v důležitém zájmu společnosti a jehodůvodem je zajištění potřebné výše finančních prostředků v conejkratší době tak, aby byly vytvořeny podmínky zamýšlenéexpanzef) určuje se, že akcie budou nabídnuty zájemcům k upsání takto:1. DELHAZIE "THE LION" NEDERLAND B.V., se sídlem MartinusNijhofflaan 2, NL-2624 ES DELFT, Nizozemí, a to v počtu 47.802(slovy: čtyřicetsedmtisícosmsetdva) akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých)2. Marko Pařík, r.č. 450814/145, bytem 160 00 Praha 6, Pokojná12, a to v počtu 1.553 kusů (slovy: jedentisícpětsetpadesáttři)akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desetticíc korun českých)3. Jaroslav Michael Pařík, r.č. 410923/175, bytem 763 61Napajedla, Podzámčí 53, a to v počtu 1.553 kusů (slovy:jedentisícpětsetpadesáttři) akcií na majitele o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých)4. KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, Boulevard Royal, L-2955Luxembourg, a to v počtu 3.106 kusů (slovy:třitisícejednostošest) akcií na majitele o jmenovité hodnotě10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských)g) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva:sídlo společnosti, kancelář generálního ředitele, 252 19 Rudná,Za Panskou zahradou 1, v pracovních dnech i ve dnech pracovníhoklidu vždy v době od 9.00 hod do 12.00 hodh) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva:patnáct dnů od Rozhodného dne. Za Rozhodný den se navrhuje den,ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního souduv Praze o zapsání usnesení této valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Pokud by právní moctohoto usnesení nastala dříve než třicet dnů od konání valnéhromady, je Rozhodným dnem 21. červen 1998i) lhůta pro splacení upsaných nových akcií: třicet dnů ode dneupsání akciíj) účet u banky pro splacení všech peněžitých vkladů:Živnostenská banka, a.s., číslo účtu 377611-004/0400. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 1993 - 10. listopadu 1998 : Zakladatelé splatili základní jmění ze 100%.
 • 8. června 1992 - 24. března 1993 : Rezervní fond společnosti je zřízen ve výši 10% základníhojmění tj. 19.550.000,-Kčs. Bude doplňován ročně o 5% čistéhozisku až do výše 20% základního jmění.
 • 8. června 1992 - 24. března 1993 : Akciová společnost byla zřízena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 8.3.1991. Touto smlouvou bylo dohodnutosložení představenstva, dozorčí rady i revizor účtů, bylyschváleny ... stanovy společnosti.Zakladatelé upsali celý základní kapitál 195.500.000,-Kčs,rozdělený na 19.550 akcií na majitele v nominální hodnotě10.000,-Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 1991 - 24. března 1993 : Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí, k jehož zalo-žení udělilo povolení FMF dne 27.3.1991 pod č.j.XI/2 - 7 938/91,poř.č. 02723.
 • 3. června 1991 - 8. června 1992 : Akciová společnost byla zřízena jednorázově zakladatelskousmlouvou ze dne 8.3.1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto slo-žení představenstva, dozorčí rady i revizor účtů, byly schvále... nystanovy společnosti. Zakladatelé upsali celý základní kapitál. zobrazit více skrýt více
posunout dolů