Trendy

15 337 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

471 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

16 247 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2016 č.p. 36, 768 71 Podhradní Lhota

Historické adresy

29.2.2012 - 20.10.2016 Podhradní Lhota 36, PSČ 76871
1.9.2010 - 29.2.2012 Podhradní Lhota, okres Kroměříž, PSČ 76871
1.7.1991 - 1.9.2010 Podhradní Lhota, okr. Kroměříž

18188311

DIČ

od 1.1.1993

CZ18188311

Datum vzniku

1. července 1991

Datová schránka

r3xt8ai

Historické názvy

1.7.1991 - 1.9.2010

Zemědělské družstvo Podhradní Lhota

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: DrXXXVII 2262

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2010

2 250 000 Kč

Historické jmění

29.3.1993 - 1.9.2010

2 466 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Bankovní účty

zvěřejněno 14.2.2017

6933792 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

10.1.1996 - 14.7.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 768 71, Podhradní Lhota 36

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. dubna 2018 : Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na ...lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK;2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři.3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyřicet jedna haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 539 9 - 2018 vyhotoveným dne 19.2.2018 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností ZD Javorník a.s. činí ke dni ocenění 3.075,41 Kč (slovy: tři tisíce sedmdesát pět korun českých a čtyřicet jedna haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu.4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou osobou sdělen při předání akcií Společnosti.5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne oprávněným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 71, 742 74 Tichá v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK. zobrazit více skrýt více
 • 22. července 2014 : Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií na jméno tak, že k převodu těchto akcií je třeba předchozího souhlasu představenstva společnosti.
 • 22. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. září 2010 : Obchodní společnost ZD Podhradní Lhota a.s., změnila právní formu z původní právní formy družstvo na novou právní formu akciová společnost, a to podle Projektu přeměny formou změny Obchodní společnost ZD Podhradní Lhota a.s., změnila právní formu z původní právní formy družstvo na novou právní formu akciová společnost, a to podle Projektu přeměny formou změny... právní formy ze dne 25.5.2010, který byl schválen členskou schůzí družstva dne 29.6.2010. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 2014 - 24. května 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 22. července 2014 - 24. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 12. ledna 1993 - 1. září 2010 : Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členskéschůzi konané dne 11. prosince 1992 přizpůsobené úpravědružstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák.a § 9 odst.... 6 písm. a) zák. č. 42/1992 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1991 - 1. září 2010 : Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze ZD PodhradníLhota ze dne 17. května 1991. Usnesením členské schůze ZDBystřice pod Hostánem konané formou dílčích členskýchschůzí... ve dnech 2. března až 2. dubna 1991 o rozdělenídružstva. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 1993 - 29. března 1993 : Zapisované základní jmění: 1,370.000,-- Kčs
 • 1. července 1991 - 12. ledna 1993 : Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v době jehonepřítomnosti místopředseda.
 • 1. července 1991 - 12. ledna 1993 : Ručení: Účelem ručení člena za případnou ztrátu hospodaření jenahradit ztrátu na hospodářském výsledku družstva, která plyne zhospodář-ského rizika činnosti družstva a spoluúčasti ... člena (jehosnažení)Člen ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku ročnímipodíly a snížením členských podílů družstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1991 - 12. ledna 1993 : Družstvo se řídí stanovami přijatými na ustavující členské schůzidružstva konané dne 17. 5. 1991.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů