4 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 251 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

5 381 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.1.2017 Bořivojova 1252/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

2.5.2014 - 23.1.2017 V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
3.6.2011 - 2.5.2014 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000

24123927

DIČ

od 25.6.2014

CZ24123927

Datum vzniku

3. června 2011

Datová schránka

nyz3i3c

Historické názvy

3.6.2011 - 2.5.2014

CAPRESSA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17232

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.10.2015

5 300 000 Kč

Historické jmění

2.10.2014 - 20.10.2015

4 000 000 Kč

3.6.2011 - 2.10.2014

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 7.11.2014

8183220001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 2015 - 18. prosince 2015 : Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti přijaté rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 30.9.2015 ve formě notářského zápisu J... UDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 370/2015, N 407/2015, takto:1. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti formou upsání nových akcií: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.300.000,- Kč na jeho novou výši 5.300.000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 13 (slovy: třináct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové,forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. pan Mgr. Zdeněk Dvořák (dále též jen Určenýzájemce), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.300.000,- Kč, e) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje, f) všechny Nově upisované akcie musí být Určeným zájemcem upsány nejpozději do 1.10.2015 a splaceny nejpozději do 31.10.2015 a budou upsány v písemné smlouvě uzavřené mezi Určeným zájemcem a Společností, g) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, tj. Určeného zájemce, vůči Společnosti, proti pohledávce Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení emisního kursu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o zápůjčce č. AG 2014/014, uzavřenou dne 1.9.2014 mezi Určeným zájemcem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, jejímž předmětem je povinnost Společnosti splatit Určenému zájemci zápůjčku ve výši 1.200.000,- Kč s příslušenstvím, tj. s úroky ve výši 8% p.a. (slovy: osm procent ročně), tj. představující k dnešnímu dni pohledávku nejméně ve výši 1.300.000,- Kč; existence pohledávky jediného akcionáře, resp. Určeného zájemce, za Společností, byla ověřena nezávislým auditorem, kterým je společnost BDO Audit, s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, č. osv. 018, zastoupená partnery pány Ing. Ondřejem Šnejdarem, č. osv. 1987 a Ing. Vlastimilem Hokrem, č. osv. 0071, ve zprávě ze dne 16.9.2015; h) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, současně připouští možnost splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Určeným zájemcem, zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost a doručí ji Určenému zájemci bez zbytečného odkladu, dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu dle písm. f) tohoto rozhodnutí, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kursu všech upsaných akcií, má-li Určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky,nevyužije-li Určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Určený zájemce povinen splatit celý emisní kurs všech Nově upsaných akcií, na účet založený pro Společnost dle § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích, číslo 118404/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., ve lhůtě stanovené pro splacení emisního kursu dle písm. f) tohoto rozhodnutí, tj. nejpozději do 31.10.2015 (slovy: třicátého prvního října roku dva tisíce patnáct), ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; i) schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zástupcem. zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2014 - 2. října 2014 : 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) vydáním 20 (dvaceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v... listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2. upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. s využitím přednostního práva lze na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč upsat 1 (jednu) novou akcii o stejné jmenovité hodnotě, tj. celkem 20 (dvacet) kusů nových akcií na stávajících 20 (dvacet) již vydaných akcií o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých); emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) 4. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti Advantage Group, a.s., v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 5. emisní kurs nových akcií upsaných je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na bankovní účet společnosti číslo 114104/5500 zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu 6. v případě, že jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upsání nových akcií, upsání bez využití přednostního práva se vylučuje, akcie neupsané s využitím přednostního práva nebudou upsány žádným ze způsobů určených zákonem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se dnem marného uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva zrušuje. zobrazit více skrýt více
  • 2. května 2014 - 2. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 2. května 2014 - 2. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů