Trendy

89 622 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

30 646 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

521 526 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.11.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

28.5.2014 - 12.11.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
13.6.2011 - 28.5.2014 Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 11800

24128287

DIČ

od 1.1.2012

CZ24128287

Datum vzniku

13. června 2011

Datová schránka

3u43q7n

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17264

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.10.2011

107 000 000 Kč

Historické jmění

13.6.2011 - 7.10.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 19.4.2016

CZ8455000000005140019486

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 28. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 28. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. září 2011 - 3. října 2011 : - Společnost CPI - Real Estate, a.s., jako jediný akcionářspolečnosti Olomouc City Center, a.s., při výkonu působnostivalné hromady s c h v a l u j e toto rozhodnutí o zvýšenízá... kladního kapitálu společnosti Olomouc City Center, a.s.:-------------------------------------1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku105.000.000,-- Kč (slovy jednostopětmilionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.----------------------------------------------------------------2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.050(jedentisícpadesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovitéhodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících najméno (dále též jen "Akcie"). Všechny Akcie budou akciemikmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.---------------------------------------------------------------3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci -společnosti CPI - Real Estate, a.s., se sídlem Praha 1, Bílkova855/19, PSČ 110 00, IČ 271 82 797, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 9579(dále též jen "CPI - Real Estate, a.s." nebo jen "určitýzájemce"). ---------------------------4. Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ& PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání Akciíčiní 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhusmlouvy o upsání akcií určitému zájemci.-------------------------------------------------5. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mítpísemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva oupsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odstavci 3) obchodního zákoníku.---------------------------------------------------------------------------------6. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnostOlomouc City Center, a.s. určitému zájemci písemným oznámenímzaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemciosobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí býtnávrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinitnejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohotorozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodníhorejstříku vedeného Městským soudem v Praze.-------------------------------------7. Emisní kurs upsaných Akcií činí 105.266.450,-- Kč(jednostopětmilionůdvěstěšedesát-šesttisícčtyřistapadesát korunčeských). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenéhosoudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou Akcií, kterémají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisníážio. ---------------------------------8. Emisní kurs Akcií bude upsán a nejpozději do 21(dvacetijednoho) dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem,který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěmOlomouc, na listu vlastnictví č. 1029 pro obec Olomouc akatastrální území Hodolany, a to: ----------- budova bytového domu č.p. 1082 na pozemku evidovanémjako stavební parcela parc. č. 1557, příslušná k části obceHodolany, --------------------------------- budova bez čp/če (stavba občanského vybavení) na pozemkuevidovaném jako stavební parcela parc. č. 1558,----------------------------------- budova bez čp/če (jiná stavba) na pozemku evidovanémjako stavební parcela parc. č. 1620,---------------------------------- budova bez čp/če (stavba technického vybavení) napozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1621,------------------------- budova bez čp/če (stavba technického vybavení) napozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 1622,-------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1301 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2,--------------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1557 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1332 m2,------------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1558 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 346 m2,--------------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1620 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2219 m2,------------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1621 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2,--------------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako stavební parcela parc. č. 1622 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2,------------------------------------------------------------------------ pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 624/5- ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 3734 m2,------------------------------------------------------------------- pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 624/21- ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 1890 m2,------------------------------------------------------------------vše v katastrálním území Hodolany, (dále též jen "Nepeněžitývklad" nebo jen "Nemovitosti").----------------------------------------------------------------------------------------Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodníhozákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 25/3240-2011 zedne 8. srpna 2011 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, bytemPraha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, tj. znalce ustanovenéhousnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2011 pod č.j.2 Nc 5280/2011-11, které nabylo právní moci dne 29. černa 2011(dále též jen "Znalecký posudek"). Shora uvedený Znalecký posudekstanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 105.266.450,-- Kč(jednostopětmilionůdvěstěšedesátšesttisícčtyřistapadesát korunčeských). ----------------Za Nepeněžitý vklad bude vydáno 1.050 (jedentisícpadesát) kusůkmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno.------------------------------------------------------------------------------------Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášeníurčitého zájemce o vložení Nemovitostí do základního kapitáluspolečnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, kteréproběhne v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adresePraha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od9.00 do 12.00 hodin, a faktickým předáním Nemovitostíspolečnosti. ----------------------------------9. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnůode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohotorozhodnutí do obchodního rejstříku.----------------------------- zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů