Trendy

4 998 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 219 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

35 601 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.12.2016 Divadelní 322/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

24.11.2015 - 2.12.2016 Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5
26.3.2012 - 24.11.2015 Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 15000
27.7.2011 - 26.3.2012 Praha 9, Martinická 987/3, PSČ 19700

24140783

DIČ

od 20.9.2012

CZ24140783

Datum vzniku

27. července 2011

Datová schránka

vmy4pd3

Historické názvy

27.7.2011 - 26.3.2012

FILEQUEST a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17361

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.2.2013

33 000 000 Kč

Historické jmění

27.7.2011 - 7.2.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

78378388 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. října 2012 - 7. února 2013 : Základní kapitál společnosti TORNÁDO SERVIS, a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, IČ: 241 40 783, se s v souladu s ustanovením § 202 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.... , obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník) zvyšuje o částku ve výši 31,000.000,- Kč (slovy: třicetjeden milionů korun českých) na celkových 33,000.000,- Kč (slovy: třicettřimilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 31 (slovy: třicetjedna) kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Veškerých nově upsaných 31 (slovy: třicet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějící na majitele bude upsáno a splaceno Ing. Vladimírem Repáčem, dat. nar. 13.2.1967, bytem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 140/55, PSČ 150 00 (dále jen určitý zájemce), jakožto jediným akcionářem společnosti TORNÁDO SERVIS, a.s., formou nepeněžitého vkladu specifikovaného níže v tomto rozhodnutí. Akcie je možno upsat v sídle společnosti TORNÁDO SERVIS, a.s., na adrese Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností TORNÁDO SERVIS, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání ackií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost TORNÁDO SERVIS, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs 31 (slovy: třicet jedna) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele činí 31,000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) a bude upsán a nejpozději do 31.12.2012 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří sportovní centrum TORNÁDO SPORT v Mostě sestávající z nemovitostí Občanská vybavenost čp. 1733 na st.p.č. 4954/96; Občanská vybavenost bez čp/če na st.p.č. 4954/98 a 4954/102; Občanská vybavenost bez čp/če na st. p.č. 4954/103; Občanská vybavenost bez čp/če na st.p.č. 4954/112 a 4954/114; St.p.č. 4954/96 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 658 m2; St.p.č. 4954/98 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2; St.p.č. 4954/102 - zastavěná plochá a nádvoří o výměře 3m2; St.p.č. 4954/103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2; St.p.č. 4954/112 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 914 m2; St.p.č. 4954/114 - zstavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2; P.p.č. 4952/14 - zahrada o výměře 636 m2; P.p.č 4954/20 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 551 m2; P.p.č. 4954/36 - trvalý travní porost o výměře 426 m2; P.p.č. 4954/92 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 669 m2; P.p.č. 4954/99 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 200 m2; P.p.č. 4954/115 - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 393 m2; vše na LV č. 4684 pro katastrální území Most II, obec Most u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj a souboru věcí movitých uvedený v příloze tohoto usnesení, s níž tvoří jeden celek (dále jen nepeněžitý vklad); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného znaleckým posudkem a souhrnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany Ing. Vladimíra Repáče, se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti TORNÁDO SERVIS, a.s. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3059/451/12 ze dne 22.9.2012 znalcem Hanou Moulíkovou, bytem Obytce 41, 339 01 Klatovy, IČ 46841695, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.8.2012 č.j. 2Nc 5288609/2012-25, které nabylo právní moci dne 25.9.2012 (dále jen ZP). Shora uvedený znalecký posudke stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 31,327.200,- Kč (slovy: třicetjednamilionů třistadvacetsedmtisíc dvěstě korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 31 (slovy: třicetjedna) kusů listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti , když shora uvedený nepeněžitý vklad je pro společnost TORNÁDO SERVIS, a.s. hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání. Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku splacen uzavřením a nabytím účinnosti smlouvy o vkladu sportovního centra TORNÁDO SPORT v Mostě jako nepeněžitého vkladu do společnosti TORNÁDO SERVIS, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvě o prodeji podniku, a to v sídle společnosti TORNÁDO SERVIS, a.s., na adrese Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů