Trendy

2 788 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

22 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

58 482 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.10.2011 Praha 6 - Břevnov, Nad alejí 1851/4, PSČ 16200

24155322

DIČ

Není plátce DPH

14.2.2012 - 20.3.2013

CZ24155322

Datová schránka

3846bkc

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17496

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.6.2014

44 000 000 Kč

Historické jmění

18.4.2012 - 12.6.2014

64 000 000 Kč

4.10.2011 - 18.4.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. února 2014 - 14. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 28. února 2014 - 14. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 27. ledna 2014 - 12. června 2014 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7.1.2014 o snížení základního kapitálu společnosti:a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základ... ního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů, které společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti a svých závazků nepotřebuje.Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení přebytku vlastních zdrojů odpovídajícího rozsahu snížení základního kapitálu akcionáři.b) rozsah snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z původní výše 64.000.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů korun českých) na novou výši 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých).c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 10.000,- Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 6.875,- Kč (slovy: šest tisíc osmset sedmdesát pět korun českých) každé akcie společnosti, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyři milionů korun českých) rozdělen na 6.400 (slovy: šest tisíc čtyřista) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 6.875,-Kč (slovy: šest tisíc osmset sedmdesát pět korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou současných za akcie o nižší jmenovité hodnotě.d) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Částka ve výši 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři společnosti. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy na každou akcii z 6.400 (slovy: šestitisíc čtyřista) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) bude vyplacena částka 3.125,- Kč (slovy: tři tisíce jednosto dvacet pět korun českých).e) lhůta k předložení listinných akcií:Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Praha 6 - Břevnov, Nad alejí 1851/4, PSČ 162 00. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 2012 - 18. dubna 2012 : Jediný akcionář obchodní společnosti TERILORA a.s., s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Nad Alejí 1851/4, PSČ 162 00, IČ 24155322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soud... em v Praze, oddíl B, vložka 17496, Ing. Vladimír Hošek, nar. 21.7.1956, trvale bytem Praha 6, Nad Alejí 1851/4 rozhodl v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti TERILORA a.s.1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 62,000.000 Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých), tj. ze stávající výše 2,000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 64,000.000,- Kč.2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 6.200 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou.3) Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu o 62,000.000,- Kč se nepřipouští.4) Nové akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií dle 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené se společností.5) Nové akcie budou v důležitém zájmu společnosti splaceny nepeněžitým vkladem, kde předmětem vkladu bude soubor následujících nemovitostí:a)- budova č. p. 584 (bydlení), nacházející se na pozemku č. 889;- budova bez čp/č.ev (garáž), nacházející se na pozemku č. 890/2;- pozemek č. 889 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 283 m2;- pozemek č. 890/1 (zahrada) o výměře 292 m2;- pozemek č. 890/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37 m2;- pozemek č. 890/3 (zahrada) o výměře 3 m2;kde všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1009 vedeném pro obec Praha, část obce Podolí, katastrální území Podolí, včetně příslušenství uvedených nemovitostí, které je tvořeno venkovními úpravami, a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, zpevněná plocha, venkovní schody, oplocení a plotová vrátka.b)- budova č. p. 2412 (rodinný dům), nacházející se na pozemku č. 2626;- pozemek č. 2626 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 209 m2;- pozemek č. 2627 (zahrada) o výměře 542 m2;kde všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2818 vedeném pro obec Praha, část obce Smíchov, katastrální území Smíchov, včetně příslušenství uvedených nemovitostí, které je tvořeno venkovními úpravami, a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, oplocení a plotová vrátka.6) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckých posudcích znalkyně Ing. Kristina Gajdová, PhD., znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaného Městským soudem v Praze usnesením čj. 2Nc 4634/2012-7, ze dne 7.2.2012, č. znaleckých posudků 125/2012-03 a 126/2012-04, ze dne 20.2.2012, v němž jsou předměty vkladů shodně oceněny na částku 31,000.000,- Kč, tj. celkem na 62,000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad obdrží jediný akcionář nové akcie.7) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby mu návrh na uzavření smlouvy podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, doručilo nejpozději do 10 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavření této smlouvy poskytne představenstvo jedinému akcionáři Ihůtu nejméně 20 dnů od doručení výzvy. Výzvu jedinému akcionáři lze doručit buď osobně nebo doporučeně držitelem poštovní licence. Žádný jiný způsob doručení se nepřipouští. Lhůta k uzavření smlouvy musí skončit nejpozději 40. (čtyřicátý) den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem uzavření smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, a t o po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod.8) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý nepeněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech nových akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od uzavření smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.9) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti spolu s předáním nemovitosti, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Pokud jde o fyzické předání nemovitostí bude mezi jediným akcionářem a společností sepsána listina nadepsaná ?Předávací protokol11, v níž bude alespoň uvedeno, že jediný akcionář nemovitosti společnosti předal, společnost je převzala, veškerý další obsah tohoto protokolu je dispozitivní, zejména jde o vady, stav měřičů médií ke dni předání. Závisí zcela na vůli stran, zda tyto údaje do předávacího protokolu pojmou či nikoliv.10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, pokud nebudou veškeré podmínky uvedené v předchozích třech odstavcích splněny.11) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto akcií jej vyzvalo výzvou doručenou mu buď osobně, nebo doporučeně držitelem poštovní licence nejpozději do 15 dnů po datu emise akcií, přičemž místem převzetí akcií bude sídlo společnosti a to v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů, a to po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 1 měsíce po datu emise akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů