Základní údaje

Sídlo

od 6.11.2015 Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

17.4.2012 - 6.11.2015 Praha 1 - Nové Město, Purkyňova 74/2, PSČ 11000
11.10.2011 - 17.4.2012 Praha 4, Brandlova 1639/6, PSČ 14900

24165387

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

11. října 2011

Datová schránka

f866gf3

Historické názvy

11.10.2011 - 7.6.2012

WINPOINT, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 441

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 5.12.2013

17 600 300 Kč

Historické jmění

23.7.2012 - 5.12.2013

11 572 800 Kč

7.6.2012 - 23.7.2012

2 893 200 Kč

11.10.2011 - 7.6.2012

2 893 200 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. listopadu 2013 - 5. prosince 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti SEA SIDE, SE konaná dne 15.11.2013:(A) bere na vědomí předloženou písemnou zprávu představenstva společnosti SEA SIDE, SE, podle ustanovení § 20... 4 odst. 3 ObchZ, o důvodech pro zvýšení základního kapitálu společnosti SEA SIDE, SE, nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu;(B) připouští a schvaluje nepeněžité vklady, kterými bude upsáno a splaceno zvýšení základního kapitálu o částku 6.027.500,- Kč a jehož předmětem je jednotka č. 1145/558 (byt) umístěná v budově č.p. 1145 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1184/61, parc.č. 1798/299, parc.č. 1798/324, parc.č. 1798/325, parc.č. 1798/331, parc.č. 1798/333, parc.č. 1798/337, parc.č. 1798/338, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 1193/230232 (jeden tisíc jedno sto devadesát tři ku dvě stě třicet tisíc dvě stě třicet dva) na společných částech budovy č.p. 1145 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1184/61, parc.č. 1798/299, parc.č. 1798/324, parc.č. 1798/325, parc.č. 1798/331, parc.č. 1798/333, parc.č. 1798/337, parc.č. 1798/338, společných všem vlastníkům jednotek a spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 1193/223445 (jeden tisíc jedno sto devadesát tři ku dvě stě dvacet tři tisíce čtyři sta čtyřicet pět) na společných částech budovy č.p. 1145 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1184/61, parc.č. 1798/299, parc.č. 1798/324, parc.č. 1798/325, parc.č. 1798/331, parc.č. 1798/333, parc.č. 1798/337, parc.č. 1798/338, společných pouze některým vlastníkům jednotek, kterým náleží právo parkování v těchto prostorách s výhradním právem parkovat na stání G064, typ 3A, a spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 1193/230232 (jeden tisíc jedno sto devadesát tři ku dvě stě třicet tisíc dvě stě třicet dva) pozemků parc. č. 1184/61 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/299 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/324 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/325 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/331 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/333 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/337 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1798/338 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemků přilehlých k domu parc.č. 1798/323 – ostatní plocha, parc.č. 1798/326 – ostatní plocha, parc.č. 1798/327 – orná půda, parc.č. 1798/328 – ostatní plocha, parc.č. 1798/330 – ostatní plocha, parc.č. 1798/332 – ostatní plocha, parc.č. 1798/334 – ostatní plocha, parc.č. 1798/336 – ostatní plocha a parc.č. 1798/339 – ostatní plocha, a to vše umístěné v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen „jednotka č. 1145/558 (byt)“), která je ve vlastnictví Mgr. Ing. Marka Švehlíka, datum narození 8.1.1975, bydliště Zlín, Středová 4595, PSČ 760 05 a Mgr. Petry Švehlíkové, datum narození 2.2.1975, bydliště Praha, Hlubočepy, Wassermannova 1145/13, PSČ 152 00, jako jejich společné jmění manželů;(C) schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů určenou znaleckým posudkem č. 437/2013, vypracovaným dne 10.10.2013 Ing. Janou Vebrovou, se sídlem Na Václavce 50, 150 00 Praha 5, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5831/2011-16 ze dne 26.10.2011, o jmenování znalcem a opravným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5831/2011-19 ze dne 10.11.2011 s nabytím právní moci 11.11.2011 (dále jen „znalecký posudek č. 437/2013“) na částku 10.716.300,- Kč;(D) zvyšuje základní kapitál společnosti SEA SIDE, SE, o částku 6.027.500,- Kč, což podle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, činí 250.000,- EUR, ze současné výše 11.572.800,- Kč, což podle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, činí 480.000,- EUR, na výši 17.600.300,- Kč, což podle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, činí 730.000,- EUR, za následujících podmínek:(a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;(b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti SEA SIDE, SE, je posílení vlastního kapitálu společnosti SEA SIDE, SE;(c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům;(d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 50 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;(e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty dvěma určitým zájemcům, kterými jsou Mgr. Ing. Marek Švehlík, datum narození 8.1.1975, bydliště Zlín, Středová 4595, PSČ 760 05 (dále jen „Mgr. Ing. Marek Švehlík“) a Mgr. Petra Švehlíková, datum narození 2.2.1975, bydliště Praha, Hlubočepy, Wassermannova 1145/13, PSČ 152 00 (dále jen „Mgr. Petra Švehlíková“);(f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SEA SIDE, SE, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin;(g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti SEA SIDE, SE, do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti SEA SIDE, SE, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; (h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti SEA SIDE, SE, do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude každému upisovateli oznámen představenstvem společnosti SEA SIDE, SE, písemným oznámením zaslaným každému upisovateli;(i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;(j) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povinna vyplatit upisovateli; (k) Emisní kurs akcií musí být splacen nepeněžitými vklady nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětů nepeněžitých vkladů společnosti;(l) Předmětem nepeněžitých vkladů je jednotka č. 1145/558 (byt), která je ve vlastnictví Mgr. Ing. Marka Švehlíka a Mgr. Petry Švehlíkové jako jejich společné jmění manželů, přičemž výše jejího ocenění je určená znaleckým posudkem č. 437/2013, na částku 10.716.300,- Kč, přičemž za tento nepeněžitý vklad bude Mgr. Ing. Marku Švehlíkovi vydáno 25 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011, a Mgr. Petře Švehlíkové bude vydáno 25 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti SEA SIDE, SE, tj. ke dni 31.8.2011. zobrazit více skrýt více
  • 7. června 2012 - 23. července 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti WINPOINT, SE konaná dne 26.4.2012:(A) bere na vědomí předloženou zprávu písemnou zprávu představenstva společnosti WINPOINT, SE, podle ustanoven... í § 204 odst. 3 ObchZ, o důvodech pro zvýšení základního kapitálu společnosti WINPOINT, SE, nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu,(B) připouští a schvaluje nepeněžité vklady, kterými bude upsáno a splaceno zvýšení základního kapitálu o částku 8.679.600,- Kč a jehož předměty jsou:a) jednotka č. 1145/173 (byt) umístěná v budově č.p. 1145 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1184/61, parc. č. 1789/299, parc. č. 1789/324, parc, č. 1789/325, parc. 1789/331, parc. č. 1789/333, parc. č. 1789/337, parc. č. 1789/338, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 696/230232 na společných částech budovy č.p. 1145 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1184/61, parc. č. 1789/299, parc. č. 1789/324, parc, č. 1789/325, parc. 1789/331, parc. č. 1789/333, parc. č. 1789/337, parc. č. 1789/338, společných všem vlastníkům jednotek a spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 696/223445 na společných částech budovy č.p. 1145 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1184/61, parc. č. 1789/299, parc. č. 1789/324, parc, č. 1789/325, parc. 1789/331, parc. č. 1789/333, parc. č. 1789/337, parc. č. 1789/338, společných pouze některým vlastníkům jednotek, kterým náleží právo parkování v těchto prostorách s výhradním právem parkovat na stání G064, typ 3A, a spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 696/230232 na pozemků parc. č. 1184/61, parc. č. 1789/299, parc. č. 1789/324, parc, č. 1789/325, parc. 1789/331, , parc. č. 1789/333, parc. č. 1789/337, parc. č. 1789/338 a pozemků přilehlých k domu parc. č. 1789/323, parc. č. 1789/326, parc. č. 1789/327, parc. č. 1789/328, parc. č. 1789/330, parc. č. 1789/332, parc. č. 1789/334, parc. č. 1798/336 a parc. č. 1789/339, to vše umístěné v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen "jednotka č. 1145/173 (byt)"), která je ve vlastnictví Mgr. Ing. Marka Švehlíka, datum narození 8.1.1975, bydliště Zlín, Středová 4595, PSČ 760 05 a Mgr. Petry Švehlíkové, datum narození 2.2.1975, bydliště Praha, Hlubočepy, Wassermannova 1145/13, PSČ 152 00, jako jejich společné jmění manželů;b) jednotka č. 1112/652 (byt) umístěná v budově č.p. 1112 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1789/9, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 534/272272 na společných částech budovy č.p. 1112 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1789/9 a spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 534/272272 pozemku parc. č. 1789/9, to vše umístěné v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen "jednotka č. 1112/652 (byt)"), která je v podílovém spoluvlastnictví Mgr. Ing. Marka Švehlíka, datum narození 8.1.1975, bydliště Zlín, Středová 4595, PSČ 760 05, jehož spoluvlastnický podíl činí 11/100 a Mgr. Petry Švehlíkové, datum narození 2.2.1975, bydliště Praha, Hlubočepy, Wassermannova 1145/13, PSČ 152 00, jejíž spoluvlastnický podíl činí 89/100;c) jednotka č. 1112/12 (jiný nebytový prostor) umístěná v budově č.p. 1112 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1789/9, spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 56/272272 na společných částech budovy č.p. 1112 v části obce Hlubočepy stojící na pozemku parc. č. 1789/9 a spoluvlastnickým podílem ve výši ideálních 56/272272 pozemku parc. č. 1789/9, to vše umístěné v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen "jednotka 1112/12 (jiný nebytový prostor)"), která je v podílovém spoluvlastnictví Mgr. Ing. Marka Švehlíka, datum narození 8.1.1975, bydliště Zlín, Středová 4595, PSČ 760 05, jehož spoluvlastnický podíl činí 11/100 a Mgr. Petry Švehlíkové, datum narození 2.2.1975, bydliště Praha, Hlubočepy, Wassermannova 1145/13, PSČ 152 00, jejíž spoluvlastnický podíl činí 89/100;(C) schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů určenou:a) znaleckým posudkem č. 3/431/2011 vypracovaným dne 28.11.2011 Ing. Janou Vebrovou, se sídlem Na Václavce 50, 150 00 Praha 5, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5831/2011-16 ze dne 26.10.2011, o jmenování znalcem a opravným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 NC 5831/2011-19 ze dne 10.11.2011 s nabytím právní moci 11.11.2011 (dále jen "znalecký posudek č. 3/431/2011") na částku 5.494.100,- Kč,b) znaleckým posudkem č. 2/430/2011, vypracovaným dne 28.11.2011 Ing. Janou Vebrovou, se sídlem Na Václavce 50, 150 00 Praha 5, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5831/2011-16 ze dne 26.10.2011, o jmenování znalcem a opravným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 NC 5831/2011-19 ze dne 10.11.2011 s nabytím právní moci 11.11.2011 (dále jen "znalecký posudek č. 2/430/2011") na částku 3.365.600,- Kč,v souhrnu na částku 8.859.700,- Kč, přičemž(i) hodnota jednotky č. 1145/173 (byt) byla určena na částku 5.494.100,- Kč,(ii) hodnota jednotky č. 1112/652 (byt) byla určena na částku 3.275.700,- Kč,(iii) hodnota jednotky č. 1112/12 (jiný nebytový prostor) byla určena na částku 89.900,- Kč(D) zvyšuje základní kapitál společnosti WINPOINT, SE, o částku na 8.679.600,- Kč, což je podle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE , tj. ke dni 31.8.2011, činí 360.000,.-EUR ze současné výše 2.893.200,- Kč, což je podle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011, činí 120.000,- EUR na výši 11.572.800,-Kč, což podle přepočítacího koeficientu 24,110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE , tj. ke dni 31.8.2011, činí 480.000,- EUR, za následujících podmínek:a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští;b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti WINPOINT, SE, je posílení vlastního kapitálu společnosti WINPOINT, SE;c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům;d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 72 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE , tj. ke dni 31.8.2, které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu;e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty dvěma určitým zájemcům, kterými jsou Mgr. Ing. Marek Švehlík, datum narození 8.1.1975, bydliště Zlín, Středová 4595, PSČ 760 05 (dále jen "Mgr. Ing. Marek Švehlík" ) a Mgr. Petra Švehlíková, datum narození 2.2.1975, bydliště Praha, Hlubočepy, Wassermannova 1145/13, PSČ 152 00 (dále jen "Mgr. Petra Švehlíková");f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti WINPOINT, SE, vždy každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin;g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti WINPOINT, SE, do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti WINPOINT, SE, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze;h) Lhůta pro upisování akcií se stanoví nad třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti WINPOINT, SE, do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude každému upisovateli oznámen představenstvem společnosti WINPOINT, SE, písemným oznámením zaslaným každému upisovateli;i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;j) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj.. 5.000.- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011, se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 120.550,-Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011, za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011, vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění bude považován za emisní ažio;k) Emisní kurs akcií musí být splacen nepeněžitými vklady nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním předmětů nepeněžitých vkladů společnosti;l) předměty nepeněžitých vkladů jsou:(i) jednotka č. 1145/173 (byt) která je ve vlastnictví Mgr. Ing. Marka Švehlíka a Mgr. Petry Švehlíkové jako jejich společné jmění manželů, přičemž výše jejího ocenění je určená znaleckým posudkem č. č. 3/431/2011, na částku 5.494.100,- Kč, přičemž za tento nepeněžitý vkladu bude Mgr. Ing. Marku Švehlíkovi vydáno 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011, a Mgr. Petře Švehlíkové bude vydáno 12 kusů akcií o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011,(ii) jednotka č. 1112/652 (byt) a jednotka č. 11112/12 (jiný nebytový prostor), které jsou v podílovém spoluvlastnicví Mgr. Ing. Marka Švehlíka, jehož spoluvlastnický podíl činí 11/100 a Mgr. Petry Švehlíkové, jejíž spoluvlastnický podíl činí 89/100, přičemž výše jejich ocenění je určená znaleckým posudkem č. 2/430/2011 na částku 3.365.600,- Kč z toho hodnota jednotky č. 1112/652 (byt) byla určena na částku 3.275.700,- Kč a hodnota jednotky jednotka č. 11112/12 (jiný nebytový prostor) byla určena na částku 89.900,- Kč, přičemž za tyto nepeněžité vklady budou Mgr. Ing. Marku Švehlíkovi vydány 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011, a Mgr. Petře Švehlíkové bude vydáno 24 kusů akcií o jmenovité hodnotě 120.550,- Kč, tj. 5.000,- EUR dle přepočítacího koeficientu 24.110 Kč za 1,- EUR, který platil k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení společnosti WINPOINT, SE, tj. ke dni 31.8.2011. zobrazit více skrýt více
posunout dolů