Základní údaje

Sídlo

od 12.5.2015 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

Historické adresy

29.1.2013 - 12.5.2015 Libocká 258/22, Liboc, 162 00 Praha
22.11.2011 - 29.1.2013 Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 12000

24182184

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

22. listopadu 2011

Datová schránka

azg7e6v

Historické názvy

22.11.2011 - 9.10.2012

PURPUREA SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 471

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 30.11.2012

3 976 000 Kč

Historické jmění

22.11.2011 - 30.11.2012

2 976 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. listopadu 2012 - 30. listopadu 2012 : Jediný akcionář obchodní společnosti RS HOLDING SE rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zněn... í, takto: Zvyšuje se základní kapitál ze stávající výše 2 976 000,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), resp. ze stávající výše 120 000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro) o částku 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč), o částku 39 231,071 EUR(slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a sedmdesát jedna centů), na částku 3 976 000,-Kč (slovy: tři miliony devět set sedmdesát šest tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč), na částku 155 982,738 EUR (slovy: jedno sto padesát pět tisíc devět set osmdesát dva euro a sedm set třicet osm centů). Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů). Akcie nejsou kótované. 3. Jediný akcionář – pan Ing. Radek Kozák, narozený 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. Připouští, aby 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů), splácených peněžitým vkladem, bylo nabídnuto, k upsání předem určenému zájemci – panu Ing. Radku Kozákovi, narozenému 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22. Emisní kurs každé akcie, která má být předem určeným zájemcem upsána, se rovná částce 4 100 000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) částce 160 847,391 EUR (slovy: jedno sto šedesát tisíc osm set čtyřicet sedm euro a tři sta devadesát jedna centů). Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií se považuje za emisní ážio. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady existuje pohledávka pana Ing. Radka Kozáka, narozeného 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, ve výši 216 000 000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů korun českých), z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti REMVIKO s.r.o. se sídlem Praha, Nové Město, Lípová 1468/7, PSČ 120 00, IČ 263 59 324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140694, ze dne 07.09.2012, uzavřené mezi panem Ing. Radkem Kozákem, narozeným 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, jako převodcem a společností RS HOLDING SE (dříve PURPUREA SE), IČ 241 82 184, jako nabyvatelem, která představuje neuhrazenou splatnou kupní cenu za převod obchodního podílu. Existence závazku společnosti RS HOLDING SE vůči panu Ing. Radku Kozákovi byla ověřena a potvrzena auditorem – paní Ing. Irenou Štěpánkovou, osvědčení č. KA ČR 1788, zprávou ze dne 14.11.2012. Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele – pana Ing. Radka Kozáka, narozeného 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, ve výši 216 000 000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů korun českých), za společností RS HOLDING SE se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 241 82 184, z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti REMVIKO s.r.o. uzavřené dne 07.09.2012 mezi panem Ing. Radkem Kozákem, jako převodcem a společností RS HOLDING SE (dříve PURPUREA SE), jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti RS HOLDING SE se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 241 82 184, na splacení emisního kursu 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů), tedy na splacení částky ve výši 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých), resp. částky 1 608 473,911 EUR (slovy: jeden milion šest set osm tisíc čtyři sta sedmdesát tři euro a devět set jedenáct centů). Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele pana Ing. Radka Kozáka, narozeného 18.11.1972, bytem Praha 6, Liboc, Libocká 258/22, bude započtena ve výši 41 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých), na splacení emisního kursu 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, resp. dle přepočtu kurzu České Strana čtvrtá národní banky ke dni 14.11.2012 (1 EUR = 25,490 Kč) o jmenovité hodnotě každé akcie 3 923,107 EUR (slovy: tři tisíce devět set dvacet tři euro a jedno sto sedm centů), upsaných panem Ing. Radkem Kozákem na zvýšení základního kapitálu, e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení pohledávka na splacení emisního kursu akcií zaniká, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. 5. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti RS HOLDING SE, mezi předem určeným zájemcem, panem Ing. Radkem Kozákem, a společností RS HOLDING SE. 6. Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště či dopisem osobně předaným proti podpisu. Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti RS HOLDING SE a.s., když pro Společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu zobrazit více skrýt více
posunout dolů