Trendy

75 860 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

6 129 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

41 219 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 5.11.2015 Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

9.7.2012 - 5.11.2015 Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000
13.1.2012 - 9.7.2012 Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 14200

24206130

DIČ

od 6.2.2012

CZ24206130

Datum vzniku

13. ledna 2012

Datová schránka

38c8wcv

Historické názvy

13.1.2012 - 9.2.2012

Rufaro, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 517

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 21.12.2012

7 038 400 Kč

Historické jmění

9.2.2012 - 21.12.2012

3 038 400 Kč

13.1.2012 - 9.2.2012

3 038 400 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 13.5.2014

6015320100 / 6000

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 9.6.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tovární 328, 431 86, Kovářská

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. listopadu 2012 - 21. prosince 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti Bearing Solutions Europe, SE, konaná dne 1.11.2012 v souladu s ustanovením Článku 5, Článku 52 Nařízení o statutu evropské společnosti, § 187 od... st. 1 písm. a), b) obchodního zákoníku a Článku 10 bod 2. písm. b) a Článku 10 bod 3. písm. a) stanov společnosti vydala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada:1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.11.2011 (1 EUR = 25,320 Kč) o částku 157.977,88 EUR (slovy: jednostopadesátsedmtisíc devětsetsedmdesátsedm euro osmdesátosm centů) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostostotisíc korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.11.2011 (1 EUR = 25,320 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.949,447 EUR (slovy: třitisíce devětsetčtyřicetdevět celých čtyřista čtyřicetsedm euro) znějící na majitele a mající listinnou podobu; akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a jejich převoditelnost nebude omezena;3) akcie budou upsány peněžitým vkladem;4) konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku;6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jednostostotisíc korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.11.2011 (1 EUR = 25,320 Kč) o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.949,447 EUR (slovy: třitisíce devětsetčtyřicetdevět celých čtyřista čtyřicetsedm euro) znějící na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to Mgr. Martinu Žižkovi, nar. 15.3.1970, bytem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00;7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny;8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Bearing Solutions Europe, SE, na adrese Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli – tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli – tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli – tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou a činí částku 100.000,-Kč (slovy: jednostostotisíc korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.11.2011 (1 EUR = 25,320 Kč) částku 3.949,447 EUR (slovy: třitisíce devětsetčtyřicetdevět celých čtyřista čtyřicetsedm euro) na jednu akcii;9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikované peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce – pana Mgr. Martina Žižky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu:1. peněžitá pohledávka na vrácení půjček v celkové výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) poskytnutých panem Mgr. Martinem Žižkou společnosti – uvedená suma půjček ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) je dále označována jako předmětná pohledávka; shora uvedená suma půjček ve výši 4.000.000,-Kč se skládá z jednotlivých půjček poskytnutých takto:- 10.2.2012 ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých),- 15.3.2012 ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),- 16.4.2012 ve výši 400.000,-Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých),- 9.5.2012 ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých),- 15.5.2012 ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých),- 16.5.2012 ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých);shora uvedená částka ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) přestavuje jistiny uvedených půjček; k započtení bude použita předmětná pohledávka ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých); 2. existence předmětné pohledávky je doložena Zprávou pro zvláštní účely o ověření existence závazku k 1.11.2012 v evropské společnosti Bearing Solution Europe, SE ze dne 1.11.2012 vypracovanou Auditorskou firmou INEKS spol. s r.o., se sídlem Strakonice, Povážská 358, č. oprávnění 81, odpovědný auditor Ing Pavel Prekop, č. oprávnění 303;10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - do 7 (slovy: sedmi) dnů od upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci zaslán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) týdny ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení určitému (předem určenému) zájemci, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Bearing Solutions Europe, SE, nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami;11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku; 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 7.038.400,-Kč (slovy: sedmmilionů třicetosmtisíc čtyřista korun českých), tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30.11.2011 (1 EUR = 25,320 Kč) bude činit částku 277.977,88 EUR (slovy: dvěstěsedmdesátsedmtisíc devětsetsedmdesátsedm euro osmdesátosm centů). zobrazit více skrýt více
posunout dolů