Trendy

471 452 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

12 047 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 952 547 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.10.2015 Českomoravská 2345/17, Libeň, 190 00 Praha 9

Historické adresy

6.2.2012 - 29.10.2015 Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 19000

24214795

DIČ

od 6.3.2012

CZ24214795

Datum vzniku

6. února 2012

Datová schránka

eip9n9x

Historické názvy

6.2.2012 - 1.8.2015

Bestsport Arena, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17875

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.11.2012

1 723 900 000 Kč

Historické jmění

6.2.2012 - 5.11.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 8.3.2017

20030207 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.11.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Českomoravská 2345/17, 190 00, Praha - Libeň

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. července 2015 : Valná hromada společnosti přijala dne 31.7.2015 toto rozhodnutí:Řádná valná hromada Společnosti v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a Valná hromada společnosti přijala dne 31.7.2015 toto rozhodnutí:Řádná valná hromada Společnosti v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a ...družstvech (ZOK): 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LINDUS SERVICES LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi 48, Athienitis Centennial Building, Flat/Office 603, 1066 Nikósie, Kyperská republika, reg. číslo: HE 281891 (Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 3. července 2015) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 10. června 2015, který byl vyhotoven ke dni 9. června 2015 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 27.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 24.07.2015, tj. k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. Dle článku 8 odst. 2 stanov Společnosti je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2.Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírů (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve vztahu k účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti;3.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 0,85 Kč (slovy: osmdesát pět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě po 1 Kč, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dní ode Dne účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 14/33544092/15 ze dne 30. června 2015 vypracovaným znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 161 90 581. Znalecký posudek byl zpracován k 30. dubnu 2015, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě podkladů, předpokladů, omezení a vlastních analýz uvedených v tomto Posudku je Znalec názoru, že výše přiměřeného protiplnění v penězích na jednu Akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč pro účely procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Bestsport Arena, a.s., činí k Datu ocenění: 0,811 Kč neboli 81,1 haléřů. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČ 47116129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1834, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou (Pověřená osoba). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného Pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; 4.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1. ZOK), a to nejpozději do 30 (třiceti) dní po Dni účinnosti přechodu. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. března 2014 - 18. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 7. února 2014 - 18. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 16. října 2012 - 5. listopadu 2012 : Insolvenční správce společnosti BESTSPORT akciová společnost JUDr. Josef Cupka (dále jen „Insolvenční správce“) vydal v působnosti valné hromady společnosti Bestsport Arena, a.s. (... dále také „BSS Arena“) rozhodnutí, jímž rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti Bestsport Arena, a.s. takto:a) Společnost Bestsport Arena, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace záměrů stanovených v reorganizačním plánu společnosti BESTSPORT akciová společnost, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 3.9.2012 pod č. d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-129 a schváleného Městským soudem v Praze usnesením ze dne 1.10.2012 pod č.d.: MSPH 89 INS 5393/2011-B-136 ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.10.2012 č.d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-138 (dále jen „Reorganizační plán“), který předpokládá že BESTSPORT akciová společnost vloží svůj majetek do dvou nově založených dceřiných společností – BSS Arena a Bestsport Services, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, Česká republika, identifikační číslo 242 15 171 (dále jen „BSS Services“) a zjištěné pohledávky věřitelů BESTSPORT akciová společnost uspokojí předáním akcií těchto dvou dceřiných společností, přičemž v případě BSS Arena Reorganizační plán předpokládá, že poté, co Reorganizační plán nabude účinnosti rozhodne BESTSPORT akciová společnost o zvýšení základního kapitálu BSS Arena o částku 1.721.900.000,- Kč (jedna miliarda sedm set dvacet jeden milion devět set tisíc korun) vkladem Podniku BESTSPORT akciová společnost (jak je definován níže) jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Arena, upíše 1.721.900.000 kusů (jednu miliardu sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc) Akcií BSS Arena a jejich emisní kurs splatí vkladem Podniku.b) Základní kapitál společnosti Bestsport Arena, a.s. se zvyšuje o částku 1.721.900.000, Kč (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 1.723.900.000,- Kč (jedna miliarda sedm set dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká).d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1,028515 Kč (jedna celá dvacet osm tisíc pět set patnáct miliontin korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 0,028515 Kč (nula celá dvacet osm tisíc pět set patnáct miliontin korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je společnost BESTSPORT akciová společnost, jako vlastník dále popsaného předmětu nepeněžitého vkladu.e) Předmětem vkladu upisovatele je podnik BESTSPORT akciové společnosti, se sídlem na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9, IČ: 190 13 825, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 4485, přičemž v souladu s Reorganizačním plánem součástí podniku pro účely vkladu podniku nejsou:(i) peněžní prostředky nabyté BESTSPORT akciová společnost na základě Smlouvy o úvěrovém financování uzavřené mezi BESTSPORT akciová společnost a společností PPF Healthcare N.V., založenou a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem World Trade Center, Tower B, Level 9, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo nizozemského obchodního rejstříku 34308251 dne 13. února 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2012 a dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2012 (dále jen „Smlouva o úvěrovém financování“), ani práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost z této smlouvy;(ii) účet č. 107-0090620237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., na který budou prostředky na základě Smlouvy o úvěrovém financování čerpány a práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost ze smlouvy o vedení tohoto účtu;(iii) peněžní prostředky BESTSPORT akciová společnost ve výši 39.000.000,- Kč (třicet devět milionů korun českých) na účtu č. 107-0090620237/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., které jsou BESTSPORT akciová společnost určeny na pokrytí nákladů reorganizace;(iv) majetkový účet sloužící k evidenci investičních nástrojů v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem nebo evidenci na ni navazující a vedené oprávněnou osobou, vedený pro BESTSPORT akciová společnost či notifikovaný BESTSPORT akciová společnost v souladu s Reorganizačním plánem pro účely převzetí 1.723.900.000 kusů (jedné miliardy sedmi set dvaceti tří milionů devět set tisíc) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Arena v zaknihované podobě a 183.000.000 kusů (jednoho sta osmdesáti tří milionů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Services v zaknihované podobě a 183.000.000 kusů (jednoho sta osmdesáti tří milionů) prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Services v zaknihované podobě, smlouva o jeho vedení a práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost ze smlouvy o jeho vedení;(v) smlouva o úschově uzavřená mezi společností PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika, identifikační číslo 471 16 129 (dále jen „Uschovatel“) a BESTSPORT akciová společnost po datu účinnosti Reorganizačního plánu, na jejímž základě budou u Uschovatele uloženy akcie BSS Arena a akcie BSS Services, které mají být podle Reorganizačního plánu předány věřitelům, avšak dosud se tak nestalo, a pohledávky z této smlouvy;(vi) podíly BESTSPORT akciová společnost ve společnostech BSS Arena a BSS Services; a(vii) budoucí pohledávka BESTSPORT akciová společnost za společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, Česká republika, identifikační číslo 471 163 07, z titulu regresního postihu ve výši 1.313.800.000,- Kč (jedna miliarda tři sta třináct milionů osm set tisíc korun), odpovídajícího hodnotě zástavy - budovy, obecně též označované jako O2 ARENA, č.p. 2345, stavby pro shromažďování většího počtu osob, umístěnou na pozemku parc. č. 3343/35 v katastrálním území Libeň, obec Praha, část obce Libeň, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7024 pro katastrální území Libeň, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrálním pracovištěm Praha (dále jen „Zástava“) stanovené usnesením Městského soudu v Praze o ceně majetkové podstaty ze dne 21. listopadu 2011 (č.j. MSPH 89 INS 5393/2011-B-89), který BESTSPORT akciová společnost jako zástavnímu dlužníku vznikne v důsledku uspokojení zajištěného věřitele – společnosti společnost THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, se sídlem One Canada Square, Londýn, E14 5AL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo 5522, další identifikační číslo BR000818 ze Zástavy způsobem stanoveným Reorganizačním plánem(dále jen „Podnik“).Společnost BSS Arena přebírá spolu s Podnikem při vkladu Podniku pouze následující závazky:a) nepeněžité závazky BESTSPORT akciová společnost, vyplývající ze smluv, uzavřených ohledně majetku Podniku a trvajících k datu splacení vkladu Podniku dle § dle 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zejména nepeněžité závazky BESTSPORT akciová společnost z nájemních smluv a dalších smluv, jež jsou podle stavu k 16. srpnu 2012 uvedeny v příloze 8 Reorganizačního plánu, přičemž k datu splacení vkladu Podniku budou zohledněny změny, ke kterým došlo po 16. srpnu 2012;b) ty z peněžitých závazků BESTSPORT akciová společnost, které (i) vyplývají ze smluv, trvajících k datu splacení vkladu Podniku dle § dle 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a týkajících se bezprostředně provozování Podniku, jež jsou podle stavu k 16. srpnu 2012 uvedeny v příloze 8 Reorganizačního plánu, přičemž k datu splacení vkladu Podniku budou zohledněny změny, ke kterým došlo po 16. srpnu 2012; a (ii) k datu splacení vkladu Podniku již vznikly, ale nejsou ještě splatné;c) pracovněprávní závazky BESTSPORT akciová společnost podle jejich stavu k datu splacení vkladu Podniku.Vkládaný Podnik byl oceněn znaleckým posudkem č. P41670/12 ze dne 29. srpna 2012 (dále jen „Znalecký posudek“), vystaveným znalcem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ: 257 61 421, dle ustanovení § 59a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Podniku jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Arena, na 1.771.000.000,- Kč (jednu miliardu sedm set sedmdesát jedna milionů korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká).f) Společnost BESTSPORT akciová společnost, jakožto jediný akcionář společnosti BSS Arena, a Insolvenční správce, jakožto osoba vykonávající práva a povinnosti akcionáře ohledně všech akcií společnosti BSS Arena zahrnutých do majetkové podstaty společnosti BESTSPORT akciová společnost, byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti BSS Arena o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti BSS Arena, když takové zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v souladu s Reorganizačním plánem.g) Všechny nově upisované zaknihované, kmenové akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká), v počtu 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je BESTSPORT akciová společnost.h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti BSS Arena na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9.i) Předem určený zájemce - BESTSPORT akciová společnost bude upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti BSS Arena předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí Insolvenčního správce v působnosti valné hromady BSS Arena o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Podniku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů