Trendy

70 141 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 332 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

136 553 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.4.2010 Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 11376

24661538

DIČ

od 20.4.2010

CZ24661538

Datum vzniku

9. dubna 2010

Datová schránka

jgxpfvs

Historické názvy

9.4.2010 - 21.1.2014

Archimedes Brain Trust, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16130

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.7.2011

130 000 000 Kč

Historické jmění

9.4.2010 - 25.7.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5268376001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. října 2017 : Část obchodního závodu společnosti Archimedes Inspiration a.s. s označením Projekt Mooveez, která byla samostatnou organizační složkou ve smyslu § 2183 OZ, představovanou organizov Část obchodního závodu společnosti Archimedes Inspiration a.s. s označením Projekt Mooveez, která byla samostatnou organizační složkou ve smyslu § 2183 OZ, představovanou organizov...aným souborem jmění, který byl společností Archimedes Inspiration a.s. určen k provozování činnosti elektronické výuky cizích jazyků prostřednictvím aplikace Mooveez, která umožňuje jazykovou výuku s využitím filmů, seriálů a dokumentů, byla společností Archimedes Inspiration, a.s. vnesena do společnosti MOOVEEZ company a.s., IČ: 064 88 684, se sídlem U Golfu 644, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, jako nepeněžitý vklad při založení společnosti MOOVEEZ company a.s. Vkládaná část závodu věcně odpovídala majetkům, závazkům, právům a povinnostem, které se týkaly účetního střediska společnosti Archimedes Inspiration a.s. s označením Projekt Mooveez. zobrazit více skrýt více
  • 30. června 2014 : Na společnost Archimedes Inspiration a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností Archimedes Na společnost Archimedes Inspiration a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností Archimedes ...Creative Solutions, a.s., IČ: 241 60 598, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. B 17514; Archimedes Financial, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. B 1266; Archimedes Language Academy, a.s., IČ: 247 96 549, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. B 16871; Archimedes reality, s.r.o., IČ: 248 09 080, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. C 176241 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. května 2011 - 25. července 2011 : Základní kapitál společnosti Archimedes Brain Trust, a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku 128.000.000,- Kč (stodvacetosmmilionů korun českých), na celkovou výši základn... ího kapitálu 130.000.000,- Kč (stotřicetmilionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 6400 ks (slovy šesttisícčtyřista kusů), nových kmenových akcií Splečnosti, které budou vydány ve formě na jmého v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) (dále též akcie), to vše bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře Společnosti, který se přednostního práva vzdal. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma,podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Všechny akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budounabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Miroslav Pešta, nar. 14.4.1972, bytem U Starého splavu 620, 107 00 Praha (dále též Předem určený zájemce).Nově emitované akcie budou předem určeným zájemcem upsány takto:a) 4828 ks (slovy čtyřitisíceosmsetdvacetosm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých)bude upsáno nepeněžitým vkladem upisovatele Ing. Miroslava Pešty, jako předem určeného a určitého zájemce. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené účastnické cenné papíry společnosti ROIF, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1. Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, tvořící účast ve výši 100 % v této společnosti:- 52 ks kmenových akcií spoečnosti ROIF, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4. PSČ 110 00, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (čtyřicettisíc korun českých) každé z nich,-15.483 ks kmenových akcií společnosti ROIF, a.s., IČ: 446 99 191, se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě20,- Kč (dvacet korun českých) každé z nich.(dále též "Nepeněžitý vklad"). Předem určený zájemce je oprávněn uvedené akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou shora uvedené cenné papíryemitenta ROIF, a.s., které jsou v jeho vlastnictví. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn Ing. Rastislavem Machů, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací podniků, jmenovaným za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc4766/2011-7 ze dne 8.3.2011. Znalec vyhotovil znalecký posudek č. 228-08/2011 ze dne 15.4.2011. kterým hodnotu nepeněžitého vkladu stanovil ve výši 96.563.000,- Kč (devadesátšestmilionůpětsetšedesáttřitisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, neboť umožní Společnosti rozvoj jejích podnikatelských aktivit v oblasti investičního financování a správy investičního majetku. Tímto zvýšením základního kapitálu Společnost získá účast ve výši 100% ve společnosti ROIF, a.s.., která se dlouhodobě zaměřuje na vyhledávání investičních příležitostí a nákup majetkových účastí a při výkonu těchto činností nabyla dobrou pověst na relevantním trhu. Nabytí Nepeněžitého vkladu současně umožní přenesení výkonu investičních činností na novou ovládanou osobu a diverzifikaci rizik plynoucích z jednotlivých obchodních aktivit mezi společnostmi ve skupině. Schvaluje se předmět Nepeněžitého vkladu , jehož hodnota podle znaleckého posudku činí 96.563.000,- Kč (devadesátšestmilionůpětsetšedesáttřitisíc korun českých).b) 1572 ks (slovy jedentisícpětsetsedmdesátdva kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsáno peněžitým vkladem upisovatele Ing. Miroslava Pešty, jako předem určeného a určitého zájemce.Emisní kurs akcií je vyšší než jmenovitá hodnota upisovaných akcií a je stanoven ve výši 20.000,15 Kč (dvacettisíc korun českých a patnáct haléřů) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých). Uvedený rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio. Emisní ážio činí 0.15 Kč (patnáct haléřů) u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), tj. 960,- Kč (devětsetšedesát korun českých)celkem.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nepeněžitým vkladem upisovaných akcií, které mají být vydány upisovateli - předem určenému zájemci jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100 % jím upsaných akcií. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií bude činit třicet (30) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy předem vybranému zájemci. Společnost je povinna návrh odeslat předem vybranému zájemci nejpozději do čtrnáctí (14) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku). Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76. Upisování Akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 4939713052/5500 ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.Nepeněžitý vklad musí být předem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky Ing. Miroslava Pešty v celkové výši 16.900.000,- Kč (šestnáctmilionůdevětsettisíc korun českých) z titulu smlouvy o půjčce č. P1 ze dne 24.11.2010 a smlouvy o půjčce č. P2 ze dne 22.12.2010, na které se započte nárok Společnosti na splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 16.880.126,60 Kč (šestnáctmilionůosmsetosmdesáttisícstodvacetšest korun českých a šedesát haléřů). Pohledávky Ing. Miroslava Pešty vůči Splečnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných peněžitým vkladem bude splacena způsobem uvedeným v odstavci 5 tohoto rozhodnutí. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále smlouva o započtení) se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci Ing. Miroslavu Peštovi současně se smlouvou o upsání akcií; Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů