Trendy

183 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-8 659 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

29 484 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2015 Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

2.2.2011 - 25.11.2015 Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 11000
19.7.2010 - 2.2.2011 Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000

24710164

DIČ

od 1.9.2010

CZ24710164

Datová schránka

viusxus

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16338

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.4.2016

40 200 000 Kč

Historické jmění

11.11.2011 - 12.4.2016

37 500 000 Kč

1.8.2011 - 11.11.2011

27 500 000 Kč

19.7.2010 - 1.8.2011

20 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2105601944 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2012 : Představenstvo společnosti HighSky Brokers, a.s. přijalo rozhodnutí následujícího obsahu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 50.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým Představenstvo společnosti HighSky Brokers, a.s. přijalo rozhodnutí následujícího obsahu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 50.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým... vkladem. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tím, že o konečné částce rozhodne představenstvo společnosti,v souladu s pověřením, které bylo představenstvu uděleno jediným akcionářem při rozhodování v působnosti valné hromady.Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno nejméně 50 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč za jednu akcii, znějící na majitele, v zaknihované podobě.O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti.Akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií.Všechny akcie budou nabídnuty k upsání přímo až 99 vybraným investorům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti za následujících podmínek: vybírány budou pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý investor je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 5.000,- Kč, to je 5000 kusů akcií. Předem určení investoři nesmí být v platební neschopnosti nebo předluženi ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 99 osobám.Místem pro upisování akcií bude Polská republika, 008 44 Varšava, Grzybowska 80/82.Lhůta pro upisování akcií je 14 dnů. Upisovatelům akcií bude počátek běhu této lhůty oznámen společností při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že tato lhůta počne běžet každémuz upisovatelů dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen.Emisní kurz upisovaných akcií bude stanoven představenstvem,s tím, že emisní kurz upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určen zejména na základě následujících kritérií: 1) cenová poptávka investorů, 2) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti. Emisní kurz nesmí být nižší než nominální hodnota upisovaných akcií.Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu převodem na bankovní účet založený pro účely splácení základního kapitálu společnosti, číslo účtu 2102275100/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ 649 48 242, Česká republika, IBAN: CZ20 2700 0000 0021 0227 5100, SWIFT: BACXCZPP, a to ve lhůtě stanovené pro úpis akcií. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. února 2016 - 12. dubna 2016 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 29.1.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), tj. z částky 37... .500.000 Kč (slovy: třicet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na částku 40.200.000 Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 2.700.000 (dvou milionů sedmi set tisíc) kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna českých) každá, jejichž emisní kurs bude splacen v plné výši peněžitým vkladem. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. Upsání všech nových akcií bude provedeno upsáním bez využití přednostního práva jediného akcionáře společnosti, když jediný akcionář se tímto tohoto práva vzdává. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Všechny nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu omezenému okruhu zájemců. Tento zájemce nebo tito zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti, a to tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu na kvalitu základního kapitálu obchodníka s cennými papíry a které jsou uvedeny v plánu zvýšení základního kapitálu předkládaného České národní bance. Za předpokladu, že žádný ze zájemců nebude dle uvážení představenstva společnosti splňovat výše uvedené podmínky, budou nové akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu upsány jediným akcionářem společnosti. Zájemci nebo zájemcům bude nabídnuto k úpisu celkem 2.700.000 (dva miliony sem set tisíc) kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna českých) bude činit 1,- Kč (jednu korunu českou). Lhůta pro upsání nových akcií činí 3 měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli určenému způsobem uvedeným v bodu 4 tohoto rozhodnutí. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií (splacení peněžitých vkladů) činí 6 měsíců ode dne upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 2105601944/2700. zobrazit více skrýt více
  • 27. září 2011 - 11. listopadu 2011 : 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedyz částky 27.500.000,- Kč na částku 37.500.000,- Kč. Nepřipouští se u... pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.2) Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 10 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč za jednu akcii. Celkový emisní kurz všech akcií tedy činí 10.000.000,- Kč.3) Společnost NOSPINER PROPERTIES LIMITED se jako jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti.4) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, společností NOSPINER PROPERTIES LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, P.C. 3106, Gr. Xenopoulou 17.5) Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti HighSky Brokers, a.s., Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00.6) Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 15 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.7) Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 9. června 2011 - 1. srpna 2011 : 1) Základní kapitál společnosti HighSky Brokers, a.s., se zvyšuje o 7 500 000,-- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) vydáním 7 500 (sedmi tisíc pěti set) kusů nových nekó... tovaných kmenových akcií znějících na majitele vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých) a musí být v plné výši splacen na zvláštní účet společnosti číslo 2106506869/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií.3) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem, jímž je společnost NOSPINER PROPERTIES LIMITED, která je jediným akcionářem společnosti.4) Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci na jím určenou a předem sdělenou adresu nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, informaci o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií.5) Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající dnem, kdy mu budou doručeny návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemná informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostního práva, v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů