Trendy

7 197 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-1 264 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

2 721 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 14.10.2015 Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Historické adresy

13.11.2012 - 14.10.2015 Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
4.10.2010 - 13.11.2012 Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí 61/11, PSČ 11800
30.8.2010 - 4.10.2010 Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 11000

24729353

DIČ

Není plátce DPH

15.9.2010 - 26.10.2015

CZ24729353

Datum vzniku

30. srpna 2010

Datová schránka

tn4tu2z

Historické názvy

4.10.2010 - 14.10.2015

iCom Vision Holding, a.s.

30.8.2010 - 4.10.2010

BMQ Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16444

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.2.2011

4 063 000 Kč

Historické jmění

8.11.2010 - 9.2.2011

2 063 000 Kč

30.8.2010 - 8.11.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. června 2014 : Dne 4.6.2014 uzavřela společnost iCom Vision Holding a.s., IČO 24729353, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16444, se sídlem Opatovická 1659/4, Dne 4.6.2014 uzavřela společnost iCom Vision Holding a.s., IČO 24729353, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16444, se sídlem Opatovická 1659/4, ...Nové Město, 110 00 Praha 1, na straně prodávající smlouvu o koupi závodu se společností Unicorn Systems a.s., IČO 25110853, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4579, se sídlem Praha 3, V Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00, na straně kupující. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. prosince 2010 - 9. února 2011 : Ing. Tomáš Prošek, jakožto osoba oprávněná vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti, jménem všech spoluvlastníků akcií společnosti v postavení jediného akcionáře společ... nosti přijal dne 18.11.2010 usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 500.000,- Kč, přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu částkou 2.000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.Celkový počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál polečnosti dle rozhodnutí představenstva společnosti, a to tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál společnosti, a jmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie. Jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 2,- Kč, půjde o kmenové, listinné akcie na majitele. Žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem.Všichni spoluvlastníci všech akcií společnosti se práva na upisovaní akcií vzdali.Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybrány pouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 255.000,- Kč , ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem společnosti. Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií více než 99 (devadesáti) osobám.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen společností při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z upisovatelů dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo bylo pověřeno určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splacen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení v návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na dále uvedený zvláštní účet společnosti, a to ve lhůtě stanovené pro úpis akcií.Účet u banky, na který má být upisovatelem splácen emisní kurs upisovaných akcií: 5840547001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 21. října 2010 - 8. listopadu 2010 : Ing. Tomáš Prošek, jakožto osoba oprávněná vykonávat práva spojená se všemi akciemi společnosti, jménem všech spoluvlastníků akcií společnosti v postavení jediného akcionáře společ... nosti přijal dne 4.10.2010 usnesení o zvýšení základního kapitálu o částku 63.000,- Kč (slovy: šedesát tři tisíc korun českých) na částku 2.063.000,- Kč (slovy: dva miliony šedesát tři tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje.a) Bude upsáno celkem 63 000 (slovy: šedesát tři tisíc) kusů kmenových listinných akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem.b) Všichni spoluvlastníci všech akcií společnosti se práva na upisovaní akcií vzdali.c) Nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to spoluvlastníky všech akcií společnosti, panem Ing. Tomášem Proškem, nar. 15.3.1969, bydliště Praha 8, Libeň, Krejčího 2279/6, Ing. Ondřejem Švihálkem, nar. 17.1.1973, bydliště Černošice, Pod Višňovkou 2131, a společností ANECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 125, PSČ 619 00, identifikační číslo 253 13 029, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 2113 tak, že budou v jejich spoluvlastnictví v poměru, v jakém mají tyto osoby ve spoluvlastnictví dosavadní akcie Společnosti. K úpisu dojde na základě smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen společností předem určeným zájemcům při doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, s tím, že tato lhůta počne běžet každému z předem určených zájemců dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Společnost je povinna doručit návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům do 15 (patnácti) pracovních dnů od tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti.d) Emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou).e) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek spoluvlastníků všech akcií společnosti, tj. pana Ing. Tomáše Proška, Ing. Ondřeje Švihálka a společnosti ANECT a.s., za společností proti pohledávce společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisního kurzu v souvislosti s úpisem akcií v rámci zvyšování základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, a to v celém jeho rozsahu; přičemž se jedná o tyto pohledávky předem určených zájemců za společností:i) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision, s.r.o. panu Ing. Tomáši Proškovi dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení části pohledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 15.435,- Kč (patnácttisícčtyřistatřicetpět korun českých),ii) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision, s.r.o. panu Ing. Ondřejovi Švihálkovi dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení části pohledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 15.435,- Kč (patnácttisícčtyřistatřicetpět korun českých),iii) peněžitá pohledávka vzniklá z titulu úhrady kupní ceny za prodej podniku, která byla postoupena původním věřitelem této pohledávky, společností iCom Vision s.r.o. společnosti ANECT a.s. dne 1.10.2010, na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, jejíž aktuální výše dle potvrzení auditora, kterým je společnost ACCOR, s.r.o., se sídlem Ohradní 61, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48144, statutární auditor Mgr. Jana Fialová, osvědčení Komory Auditorů ČR č. 110, činí ke dni 4.10.2010 částku ve výši 32.130,- Kč (třicetdvatisícstotřicet korun českých).f) K započtení pohledávek dojde na základě dohody o započtení, přičemž její písemný návrh doručí společnost každému předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenými zájemci, s tím, že dohoda o započtení musí být podepsána každým předem určeným zájemcem do deseti (10) dnů od ode dne, kdy mu bude její návrh doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií musí dojít nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, tedy musí k tomuto okamžiku dojít ke střetu započítávaných pohledávek. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů