Trendy

5 109 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 586 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

183 165 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.10.2010 Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000

24743364

DIČ

od 27.12.2010

CZ24743364

Datová schránka

8afuwyz

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16524

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.9.2013

57 260 000 Kč

Historické jmění

5.12.2011 - 25.9.2013

36 657 000 Kč

6.10.2010 - 5.12.2011

22 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2105723255 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2017 : Na společnost FP majetková a.s., IČO 24743364, jako společnost nástupnickou, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti FP pozemky a.s., IČ Na společnost FP majetková a.s., IČO 24743364, jako společnost nástupnickou, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti FP pozemky a.s., IČ...O 28937651, se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce číslo 15454, uvedená v projektu přeměny. zobrazit více skrýt více
  • 5. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. července 2013 - 25. září 2013 : Valná hromada společnosti FP majetková a.s. dne 18. 7. 2013 rozhodla v souladu s § 203 ObchZ o zvýšení základního kapitálu společnosti FP majetková a.s., se sídlem Praha 9 - Libeň... , Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, IČ: 247 43 364, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16524, z částky 36.657.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 36.657.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) na částku nejméně 41.657.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion šest set padesát sedm tisíc korun českých) a nejvíce 73.314.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta čtrnáct tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno nejméně 5.000 (slovy: pět tisíc) a nejvíce 36.657 (slovy: třicet šest tisíc šest set padesát sedm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií činí nejméně 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a nejvíce 36.657.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s tím, že v souladu se zněním § 204a ObchZ budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávající akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům. 4) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 6) S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náležejí ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurz každé jedné takto upisované akcie činí 1.322,-- Kč (slovy: jeden tisíc tři sta dvacet dvě koruny české), a je tvořen součtem její jmenovité hodnoty a emisního ážia ve výši 322,-- Kč (slovy: tři sta dvacet dvě koruny české). 7) Úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu:a) Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti FP majetková a.s., na adrese sídla Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, a to v pracovní dny od 10 do 14 hodin ve lhůtě 15 dnů, počínaje dnem, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 ObchZ), které bude zveřejněno dle Článku VII. odst. 5 stanov Společnosti. b) Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat nejméně 0,1363995 kusu a nejvíce jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie Společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. c) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. d) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé, tj. první den lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva, tedy den, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva, které bude zveřejněno dle Článku VII. odst. 5 stanov Společnosti 8) Úpis nových akcií bez využití přednostního práva: a) Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům. b) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům: - Bc. Ivaně Blažkové, narozené 20. 1. 1980, bytem Dolní Břežany, Za Sídlištěm 449, - společnosti Farma Polabí s.r.o., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, IČ: 281 91 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131773, - Ing. Petru Hanákovi, narozenému 4. 3. 1976, bytem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, - Ing. Davidu Formánkovi, narozenému 22. 6. 1968, bytem Praha 2, Vinohrady, Na Kozačce 1272/12, - Ing. Marku Smýkalovi, narozenému 25. 1. 1974, bytem Klecany, Na Kopečku 567, - panu Davidu Kovářovi, narozenému 17. 11. 1985, bytem Praha 4, Modřany, Vokrojova 3377/6, - panu Tomáši Němčanskému, narozenému 10. 3. 1976, bytem Olomouc 9, Stiborova 25, - panu Janu Noskovi, narozenému 6. 11. 1969, bytem Praha 4, Mandova 447/18, - panu Tomáši Svobodovi, narozenému 7. 12. 1971, bytem Praha 6, Dejvice, Kotěrova 1586/4, - Ing. Petru Šebestovi, narozenému 5. 8. 1974, bytem Praha 10, Záběhlice, Chmelová 2814/9, - panu Karlu Plevovi, narozenému 21. 5. 1961, bytem Praha 4, Chodov, Kloboukova 1212/53, - panu Pavlu Hoffmanovi, narozenému 14. 1. 1971, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratice 1577/3H, - panu Tomáši Hrnčířovi, narozenému 15. 2. 1976, bytem Praha 3, Žižkov, Biskupcova 2737/44, (dále též „Předem určení zájemci“ nebo jednotlivě „Předem určený zájemce“). c) Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií, Předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy Předem určenému zájemci do 5 dnů po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště nebo osobně doručeným. Upsat Předem určenými zájemci lze nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva. Konkrétní počet akcií nabídnutých jednotlivým Předem určeným zájemcům k úpisu bude stanoven dohodou mezi Předem určeným zájemcem a Společností, přičemž platí, že Společnost bude vůči všem zájemcům postupovat stejně.d) Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude adresa sídla Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00. 9) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10) Lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši tak, aby úhrada za emisní kurz všech jimi upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet Společnosti s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Předem určenými zájemci. 11) Místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený za tím účelem podle § 204 odst. 2 ObchZ, číslo účtu 2109369038/2700 vedený u Unicredit Bank Czech Republic,a.s. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12) Pro zvýšení základního kapitálu Společnosti „s“ i „bez“ využití přednostního práva rozhoduje valná hromada, ve smyslu § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) ObchZ v platném znění, o připuštění možnosti započtení celých nebo části peněžitých pohledávek každého z Předem určených zájemců za společností FP majetková a.s. ve výši součtu jmenovitých hodnot jím nově upisovaných akcií proti pohledávce společnosti FP majetková a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu všech jím nově upisovaných akcií. - Ing. David Formánek má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 3.7.2012, - Karel Pleva má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 12.7.2012, - Tomáš Hrnčíř má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 11. 6. 2013, - společnost Farma Polabí s.r.o. má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 660.000,-- Kč (slovy: šest set šedesát tisíc korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 25. 1. 2013, - pan Pavel Hoffman má vůči společnosti FP majetková a.s. pohledávku ve výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to na základě smlouvy o Překlenovací krátkodobé půjčce ze dne 19. 3. 2013. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí Předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; pohledávky Předem určeného zájemce určené k započtení představují půjčky poskytnuté Předem určenými zájemci Společnosti podle výše uvedených smluv, uzavřených mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem a Společností, přičemž započtena bude část pohledávek ve výši součtu emisního kurzu Předem určeným zájemcem nově upisovaných akcií; emisní kurz jím nově upsaných akcií bude splacen v penězích nebo započtením; smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Existence pohledávek byla ověřena zprávou Ing. Leslava Pasovského, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 0422 ze dne 18. 7. 2013. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2011 - 5. prosince 2011 : Valná hromada společnosti FP majetková a.s. konaná 5.10.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 22.800.000,-- Kč (dvacet dva milionů osm set tisíc korun če... ských) o částku 13.857.000,-- Kč (třináct milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých) na částku 36.657.000,-- Kč (třicet šest milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) a to vydáním 13.857 (třinácti tisíc osmi set padesáti sedmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všichni akcionáři prohlásili, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdávají svého přednostního práva na upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto:830 akcií Ing. Františku Kopřivovi, nar. 24. října 1951, bytem Praha 5, Hlubočepy, Ke Smíchovu 1076/8;830 akcií Ing. Janu Pudilovi, nar. 20. prosince 1969, bytem Praha 4, Nusle, Kotorská 1579/3;1 660 akcií společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., IČO 474 52 722, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce číslo 832;200 akcií Davidu Zmrzlému, nar. 25. října 1974, bytem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 411/131;170 akcií Tomáši Němčanskému, nar. 10. března 1976, bytem Olomouc 9, Stiborova 25;200 akcií Davidu Kovářovi, nar. 17. listopadu 1985, bytem Praha 4, Modřany, Vokrojova 3377/6;1 660 akcií společnosti LogicStream s.r.o., IČO 276 78 318, se sídlem Zdiby, U Cihelny 204, PSČ 250 66, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 139596;4 323 akcií společnosti Farma Polabí s.r.o., IČO 281 91 323, se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce číslo 131773;1 660 akcií Tomáši Svobodovi, nar. 7. prosince 1971, bytem Praha 6, Dejvice, Kotěrova 1586/4;1 660 akcií Filipu Tománkovi, nar. 10. června 1972, bytem Praha 6, Dejvice, Štiplova 2671/1;664 akcií Davidu Formánkovi, nar. 22. června 1968, bytem Praha 2, Vinohrady, Na Kozačce 1272/12.Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci činí 1.205,-- Kč (jeden tisíc dvě stě pět korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do jednoho měsíce od konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě tří měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praha 9, Libeň, Kovanecká 2124/30, PSČ 190 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin. K upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do jednoho měsíce od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2101950063/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu.Část výtěžku z navyšování základního kapitálu bude použita na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti a část bude použita na splacení krátkodobých půjček, přičemž tyto půjčky byly použity na další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů