Základní údaje

Sídlo

od 29.9.2016 Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

18.5.2015 - 29.9.2016 Čsl. armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná
21.11.2013 - 18.5.2015 Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
9.7.2012 - 21.11.2013 Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 70200
14.4.2011 - 9.7.2012 Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 73312
10.11.2010 - 14.4.2011 Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 11000

24762717

DIČ

od 22.11.2010

CZ24762717

Datová schránka

8zzvqiz

Historické názvy

10.11.2010 - 29.9.2016

Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16647

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.9.2016

66 720 000 Kč

Historické jmění

16.12.2013 - 29.9.2016

83 400 000 Kč

1.12.2011 - 16.12.2013

52 000 000 Kč

10.11.2010 - 1.12.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 14.6.2016

2601001104 / 2010

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. září 2016 : Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
  • 18. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. října 2014 : Vnitrostátní fúzí sloučením společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12 se společností Patronus třetí, uzavřený inve Vnitrostátní fúzí sloučením společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12 se společností Patronus třetí, uzavřený inve...stiční fond, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 247 62 717, v souladu s projektem vnitrostátní fúze sloučením ze dne 24.4.2014, přešlo veškeré obchodní jmění zanikající společnosti Svět Vitality, s.r.o., IČ: 278 10 496, se sídlem Karviná Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, na nástupnickou společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 247 62 717. zobrazit více skrýt více
  • 26. listopadu 2013 : Valná hromada obchodní poslečnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., konaná dne 8.11.2013 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění:a Valná hromada obchodní poslečnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., konaná dne 8.11.2013 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění:a...) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména získání pro společnost využitelného majetku, který umožní její další ekonomický rozvoj; ------------------------------------------------------------------------------b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 31.400.000,- Kč (slovy: třicet jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) na částku ve výši 83.400.000,-Kč (slovy: osmdesát tři miliony čtyři sta tisíc korun českých); ----------------------------------------- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 314 ( slovy: tři sta čtrnácti ) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; -------------------------------------------------------------------------------------------d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;-------------------------------------------------------------------------------e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) pan Jaroslav Čánek, datum narození 25.12.1953, bytem Těrlicko Horní Těrlicko, Lesní 626, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 160 ks (slovy: jedno sto šedesát ) kusů akcií a b) pan Mgr. Pavel Drobil, datum narození 18.10.1971, bytem Ostrava – Slezská Ostrava, Občanská 1103/25, kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 154 ks (slovy: jedno sto padesát čtyři ) kusy akcií; -------------------------------- f) určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) částku 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii, ------------------------------------------------------------------------ g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že předem určení zájemci jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do 90-ti ( devadesáti ) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným či osobně předaným nejpozději do 5-ti (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a náležitostmi podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; h) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na toto zvýšení základního kapitálu takto: ---------------------------------------- připouští se započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Jaroslava Čánka ve výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11.2013 mezi panem Jaroslavem Čánkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Jaroslava Čánka ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele za celkovou úplatu ve výši 16.017.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů sedmnáct tisíc korun českých); --------- připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Pavla Drobila ve výši 15.388.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11.2013 mezi panem Mgr. Pavlem Drobilem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Mgr. Pavla Drobila ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele za celkovou úplatu 15.388.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých) a dále se připouští započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Mgr. Pavla Drobila ve výši 12.000,- Kč ( slovy: dvanáct tisíc korun českých ) vůči společnosti z titulu Smlouvy o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena dne 5.11.2013 mezi panem Jaroslavem Čánkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, na základě které se převádí obchodní podíl pana Jaroslava Čánka ve společnosti SUNOTAP s.r.o. se sídlem Karviná - Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, identifikační číslo: 293 89 747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 38289 na společnost jako nabyvatele, kteroužto pohledávku pan Mgr. Pavel Drobil nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky, kterou uzavřel dne 6.11.2013 jako postupník s panem Jaroslavem Čánkem jako postupitelem; -------------------------------------i) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : --------------------- • smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, ----------------------------------------------------• ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, která jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; -----------------------------• peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to pana Jaroslava Čánka, nar. 25.12.1953, bytem Těrlicko – Horní Těrlicko, Lesní 626, z výše uvedeného titulu bude započtena v rozsahu částky ve výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné části pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady a účinností smlouvy o započtení vzájemné pohledávky v celkové výši 16.000.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu; -zbývající část ve výši 5.000,-Kč představuje i nadále pohledávku upisovatele pana Jaroslava Čánka vůči společnosti; ---------------------------------------------------------• peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to pana Mgr. Pavla Drobila, nar. 18.10.1971, bytem Ostrava – Slezská Ostrava, Občanská 1103/25, z výše uvedených titulů budou započteny v rozsahu celé částky ve výši 15.400.000,-Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí valné hromady a účinností smlouvy o započtení vzájemné pohledávky v celkové výši 15.400.000,-Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základního kapitálu; --------------------j) upisovatelé jsou povinni splatit : --------------------------------------------------------------100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena pořed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.----------------------------------------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2011 : Na společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO 247 62 717, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kra Na společnost Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO 247 62 717, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kra...jským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4440, přešla v rámci rozdělení společnosti Lázně Darkov, a.s, se sídlem Karviná-Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, IČO: 619 74 935, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1180, kombinací rozdělení odštěpením sloučením se společností Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s. a rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti SUNOTAP s.r.o., se sídlem Karviná, Hranice, Čsl. armády 2954/2, PSČ 733 12, odštěpená část jmění rozdělované společnosti Lázně Darkov, a.s., a to podle projektu rozdělení schváleného dne 10. srpna 2011. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. června 2014 - 18. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů