Základní údaje

Sídlo

od 15.12.2014 Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

28.12.2010 - 15.12.2014 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000

24788716

DIČ

od 12.1.2011

CZ24788716

Datum vzniku

28. prosince 2010

Datová schránka

4zcwvs2

Historické názvy

19.2.2014 - 15.8.2014

Mained investiční fond, a.s.

6.6.2012 - 19.2.2014

NOVA Green Energy Fund, uzavřený investiční fond, a.s.

28.12.2010 - 6.6.2012

REDO uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16813

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.8.2012

72 690 000 Kč

Historické jmění

28.12.2010 - 6.8.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

266078593 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 16. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 15. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. srpna 2014 - 16. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 15. srpna 2014 - 16. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 9. srpna 2012 - 14. listopadu 2012 : Valná hromada společnosti NOVA Green Energy Fund, uzavřený investiční fond, a.s. ("Společnost") přijala dne 31.7.2012 tato:U s n e s e n í č. I.Valná hromada rozhodla o zvýšení zá... kladního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 126.275.000,- (slovy: jedno sto dvacet šest milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu o částku Kč 1.010.200.000,- (slovy: jedna miliarda deset milionů dvě stě tisíc korun českých), s tím, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti, a to tak, že celkový počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál Společnosti dle rozhodnutí představenstva Společnosti, tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál Společnosti, a jmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie, přičemž jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 1.000,- Kč; b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: bude určen představenstvem Společnosti; jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs akcie: bude určen představenstvem Společnosti; c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: přednostní právo podle § 204a odst. 1) obchodního zákoníku na upsání nových akcií je vyloučeno, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na úpis akcií vzdali; d) nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kteří budou určeni a vybráni představenstvem s přihlédnutím k těmto kritériím: - předem určení zájemci budou vybráni a určeni představenstvem Společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti; - představenstvem Společnosti budou vybrány pouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na Společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména Společnosti; - každý určený zájemce je povinen upsat akcie Společnosti s emisním kurzem stanoveným představenstvem Společnosti, ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem Společnosti, a to peněžitým vkladem, - předem určenými zájemci nemohou být akcionáři Společnosti; - představenstvo Společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; představenstvo je povinno určit vhodné zájemce k úpisu akcií a doručit jim návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 9. září 2012; e) emisní kurz nově vydaných akcií urči představenstvo Společnosti tak, že výše emisního kurzu upisovaných akcií bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: - cenová poptávka investorů, - požadavky Společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií Společnosti, - zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů; přičemž minimální výše emisního kurzu každé akcie musí činit její jmenovitou hodnotu tj. Kč 1.000,-, - emisní kurz upsaných akcií bude splacen v penězích a musí být pro všechny předem určené zájemce stejný; výše emisního kurzu bude předem určených zájemcům oznámena představenstvem Společnosti v návrhu smlouvy o úpisu akcií; f) Místo a lhůta pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií pro předem určené zájemce se stanoví na dobu 21 dnů doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, nejpozději však do 30. září 2012; prvním dnem pro vykonání úpisu je první den následující po dni doručení návrhu smlouvy o úpisu nových akcií předem určenému zájemci;upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku). g) předem určení zájemci jsou povinni splatit 100% emisního kurzu jimi upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu, na zvláštní, za tím účelem Společností založený účet, tj. na účet číslo 253689934/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.; a to nejpozději do 7. října 2012. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2012 - 6. srpna 2012 : U s n e s e n í č. I.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) částka, o níž má být zvýšen základní kapitál: základní kapitál společn... osti NOVA Green Energy Fund, uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje o částku ve výši Kč 70.690.000,- (slovy: sedmdesát miliónů šest set devadesát tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 2.000.000,- (slovy: dvě miliony korun českých) nově na částku ve výši Kč 72.690.000,- (slovy: sedmdesát dva miliónů šest set devadesát tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti v souladu s dlouhodobým cílem Společnosti a postupné splnění požadavku na výši vlastního kapitálu podle zákona o kolektivním investování. b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 70.690 ks (slovy: sedmdesát tisíc šest set devadesát kusů), jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). c) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: místo pro upisování akcií je sídlo společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí dvacet jedna dní a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovatelům oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení proti podpisu upisovatele, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií;e) Upisovatelé akcií ke zvýšení základního kapitálu: společnost Nová Energia a.s., se sídlem Jantárová 30, Košice, PSČ 040 01, Slovenská republika, IČO: 45 958 335, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I, oddíl Sa, vložka 1533/V, (dále jen Nová Energia a.s.), a společnost MAINED EQUITY LIMITED, se sídlem: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61 Nicosia, P.C. 2012, Kyperská republika, (dále jen MAINED EQUITY LIMITED), f) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných akcií do dvacet jedna dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to uzavřením smlouvy o vkladu nepeněžitých vkladů v souladu s § 60 odst. 2) obchodního zákoníku; místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti AVANT Fund Management Investiční společnost, a.s., na adrese Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, a to: 1) celkem 100% obchodní podíl ve společnosti UNISOLAR s.r.o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, vložka 21949/P ( dále jen „UNISOLAR“), 2) celkem 100% obchodní podíl ve společnosti UKND s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, vložka 21948/P (dále jen „UKND“); 3) celkem 100% obchodní podíl ve společnosti THESOLAR s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 933 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Prešově, vložka 21973/P („THESOLAR“); které byly znalcem společností BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o., oceněny na částku Kč 31.676.000,- (slovy: třicet jeden milion šest set sedmdesát šest tisíc korun českých); valná hromada současně schvaluje výši ocenění popsaného nepeněžitého vkladu v částce určené znalcem a současně určuje, že na popsaný nepeněžitý vklad lze upsat celkem 31.676 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenových listinných akcií ve formě na jméno; valná hromada dále schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, tj. 4) pohledávku společnosti MAINED EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, Nicosia PC 2012, Kyperská republika, IČO: HE 264335 (dále jen „MAINED EQUITY LIMITED“) za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem, bytem Šidlovská 12735/10A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika, r.č.: 690104/7483 („Ing. Štefan Vaško“) jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, 5) pohledávku společnosti MAINED EQUITY LIMITED za společností UKND, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, 6) pohledávku MAINED EQUITY LIMITED za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, 7) pohledávku Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Nová Energia a.s., jako věřitelem a společností UKND, jako dlužníkem, ze dne 16.4.2012, ve znění pozdějších dodatků, 8) pohledávku Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností DRINK POINT a.s., se sídlem Pod kalváriou 159, Topoľčany, PSČ 955 14, Slovenská republika, IČO: 31 375 103, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, oddíl Sa, vložka 239/N („DRINK POINT“), jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, 9) pohledávku Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností DRINK POINT jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, 10) pohledávka Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností UNISOLAR jako dlužníkem, ze dne 20.2.2011, ve znění pozdějších dodatků, 11) pohledávka Nová Energia a.s. za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností THESOLAR jako dlužníkem, ze dne 12.7.2011, ve znění pozdějších dodatků; které byly znalcem společností BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o., oceněny na částku Kč 39.014.000,- (slovy: třicet devět milionů čtrnáct tisíc korun českých); valná hromada současně schvaluje výši ocenění popsaného nepeněžitého vkladu v částce určené znalcem a současně určuje, že na popsaný nepeněžitý vklad lze upsat celkem 39.014 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenových listinných akcií ve formě na jméno. Ohledně přijetí Usnesení č. I. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 2 000 hlasů, rozhodný počet hlasů 1 410 hlasů (70,5 % hlasů všech akcionářů), počet hlasů pro 2 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů akcionářů; akcionáři hlasovali pro přijetí v souladu se stanovami (Článek VII. bod 6.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku VII. bodu 10 stanov společnosti. U s n e s e n í č. II.akcionář Nová Energia a.s. upíše celkem 35.345 ks (slovy: třicet pět tisíc tři sta čtyřicet pět kusů) kmenových akcií o jmenovitého hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jméno v listinné podobě, za celkový emisní kurz 35.345.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen tímto nepeněžitým vkladem: obchodním podílem ve společnosti UKND s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 313, ve výši 25%; obchodním podílem ve společnosti THESOLAR s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 933 029, ve výši 46%; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Nová Energia a.s., jako věřitelem a společností UKND, jako dlužníkem, ze dne 16.4.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 319. 500 EUR, resp. 8.128.000,- Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UKND, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností DRINK POINT a.s., se sídlem Pod kalváriou 159, Topoľčany, PSČ 955 14, Slovenská republika, IČO: 31 375 103, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Nitře, oddíl Sa, vložka 239/N („DRINK POINT“), jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 25.566.-EUR, resp. 650.000,-Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi s společností DRINK POINT jako postupitelem a Nová Energia a.s. jako postupníkem, ze dne 25.5.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 25.566,-EUR, resp. 650.000,- Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností UNISOLAR jako dlužníkem, ze dne 20.2.2011, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 319.724,- EUR, resp. 8.134.000,- Kč; pohledávkou Nová Energia a.s. za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o půjče uzavřené mezi Nová Energia a.s. jako věřitelem a společností THESOLAR jako dlužníkem, ze dne 12.7.2011, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 483.219,- EUR, resp. 12.293.000,- Kč. Ohledně tohoto usnesení hlasoval pouze akcionář MAINED EQUITY LIMITED (§ 186c odst. 2) obchodního zákoníku); k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí Usnesení č. II. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 1 000 hlasů, rozhodný počet hlasů 705 hlasů (70,5 % hlasů všech akcionářů), počet hlasů pro 1 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů; akcionář hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek VII. bod 6.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku VII. bodu 10 stanov společnosti. U s n e s e n í č. III.II. akcionář MAINED EQUITY LIMITED upíše celkem 35.345 ks (slovy: třicet pět tisíc tři sta čtyřicet pět kusů) kmenových akcií o jmenovitého hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jméno v listinné podobě, za celkový emisní kurz 35.345.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých), přičemž upsaný vklad bude akcionářem splacen tímto nepeněžitým vkladem: obchodním podílem ve společnosti UNISOLAR s.r.o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 011, ve výši 100%; obchodním podílem ve společnosti UKND s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 918 313, ve výši 75%; obchodním podílem ve společnosti THESOLAR s. r. o., se sídlem Prešov, Plzenská 2, PSČ 080 01, Slovenská republika, IČO: 44 933 029, ve výši 54%; pohledávkou společnosti MAINED EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61, Nicosia PC 2012, Kyperská republika, IČO: HE 264335 (dále jen „MAINED EQUITY LIMITED“) za společností THESOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem, bytem Šidlovská 12735/10A, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika, r.č.: 690104/7483 („Ing. Štefan Vaško“) jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 180.000,-EUR. resp. 4.579.000,- Kč; pohledávkou společnosti MAINED EQUITY LIMITED za společností UKND, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků, ve výši 90.000,-EUR, resp. 2.290.000,- Kč, pohledávkou MAINED EQUITY LIMITED za společností UNISOLAR, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Ing. Štefanem Vaškem jako postupitelem a společností MAINED EQUITY LIMITED jako postupníkem, ze dne 14.6.2012, ve znění pozdějších dodatků ve výši 90.000,-EUR, resp. 2.290.000,- Kč. Ohledně tohoto usnesení hlasoval pouze akcionář Nová Energia a.s. (§ 186c odst. 2) obchodního zákoníku); k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se při hlasování nepřihlíží. Ohledně přijetí Usnesení č. III. bylo hlasováno s tímto výsledkem: počet hlasů oprávněných hlasovat 1 000 hlasů, rozhodný počet hlasů 705 hlasů (70,5 % hlasů všech akcionářů), počet hlasů pro 1 000 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů; akcionář hlasoval pro přijetí v souladu se stanovami (Článek VII. bod 6.) aklamací. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z Článku VII. bodu 10 stanov společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů