Základní údaje

Sídlo

od 1.10.2016 Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

29.1.2015 - 1.10.2016 Bořivojova 828/33, Žižkov, 130 00 Praha 3
11.2.2011 - 29.1.2015 Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000

24799751

DIČ

od 1.4.2012

CZ24799751

Datum vzniku

11. února 2011

Datová schránka

i95yaqx

Historické názvy

29.1.2015 - 10.1.2018

Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

2.9.2014 - 29.1.2015

Safety Real investiční fond, a.s.

11.2.2011 - 2.9.2014

Safety Real uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16888

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.8.2017

34 086 Kč

Historické jmění

29.1.2015 - 1.8.2017

34 086 000 Kč

17.10.2013 - 29.1.2015

69 000 000 Kč

3.11.2011 - 17.10.2013

52 000 000 Kč

11.2.2011 - 3.11.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 23.8.2017

117495123 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. srpna 2017 : Společnost může vytvářet podfondy.
  • 1. srpna 2017 : Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO: 01739697, se sídlem Křiží Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Butovice Offices, s.r.o., IČO: 01739697, se sídlem Křiží...kova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 19.6.2017 a schváleném dne 24.7.2017. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2016 : Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti BOHEMIANS REAL a.s., IČO 25110543, se sídlem Praha 10, V Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti BOHEMIANS REAL a.s., IČO 25110543, se sídlem Praha 10, V...ršovická 1489/31, PSČ 101 00, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 19.8.2016 a schváleném dne 26.9.2016. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2016 : Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti SI KARLIN, s.r.o., IČO 03056864, se sídlem Praha 8, Karl Na společnost Safety Real, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti SI KARLIN, s.r.o., IČO 03056864, se sídlem Praha 8, Karl...ín, Křižíkova 213/44, PSČ 186 00, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveném formou notářského zápisu dne 19.8.2016. zobrazit více skrýt více
  • 23. prosince 2014 : Společnost GALLORANTE a.s., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 635, PSČ 252 41, IČ 282 17 934 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnost Společnost GALLORANTE a.s., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 635, PSČ 252 41, IČ 282 17 934 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnost...i Safety Real investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00, IČ 247 99 751. Na společnost Safety Real investiční fond, a.s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti GALLORANTE a.s., a to dle projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
  • 2. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. září 2014 - 23. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 2
  • 2. září 2014 - 23. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 27. září 2013 - 17. října 2013 : Společnost Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. přijala dne 10.9.2013 rozhodnutí následujícího obsahu: Valná hromada společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. zv... yšuje základní kapitál společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., a to peněžitým vkladem z částky 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých) o částku 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) na částku 69.000.000,- Kč (slovy: šedesát devět milionů korun českých) za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 170 (slovy: jedno sto sedmdesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované.Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu panu Martinu Bendovi, narozenému 8. 9. 1971, bytem Borač 46, okres Brno-venkov. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Místem upisování je sídlo společnosti Safety invest funds, investiční společnost, a.s., IČ: 284 95 349, na adrese Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upisování akcií jsou 3 (slovy: tři) týdny počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 7 (slovy: sedmi) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 0002134117/5800 vedený u J & T BANKA, a.s., do 15 (slovy: patnácti) dnů od provedení úpisu akcií.Poukázky na akcie nebudou vydány. Finančních prostředky získané emisí akcií budou použity k investiční činnosti společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 247 99 751, se sídlem: Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 130 00. zobrazit více skrýt více
  • 17. října 2011 - 3. listopadu 2011 : Jediný akcionář obch.společnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s. učinil dne 11.října 2011 v působnosti její valné hromady toto rozhodnutí:Zvyšuje se základní kapitál spo... lečnosti Safety Real uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 o částku 50.000.000,--Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) z částky 2.000.000,--Kč (slovy: dva milióny korun českých) tedy na částku 52.000.000,--Kč (sovy: padesát dva milioónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií předem určenému zájemci - společnosti ČIS Investiční, a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180. V Procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 500 ks (slovy: pět set kusů) kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář - Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 11000, IČ 28495349 - prohlašuje, že nevyužívá svého přednostního práva k upsání nových akcií s tím, že tyto budou v celém rozsahu upsány předem určeným zájemcem, kterým je ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180.Emisní kurz upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Nové akcie budou upsány ve lhůtě do 3 (slovy: tří) týdnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a to v sídle společnosti Safety invest, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 13000, IČ 28495349, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.Emisní kurz nových akcií musí být upisovatelem - společností ČIS Investiční a.s., se sídlem Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200, IČ 29233585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 6180, splacen v celém rozsahu nejpozději ve lhůtě 15ti dnů od upsání nových akcií na zvláštní účet zřízený na firmu společnosti Safety Real uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 3, Bořivojova 828/33, PSČ 13000, IČ 24799751 u J&T Banka, a.s. číslo účtu 0002105359/0800. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rohodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů