Základní údaje

Sídlo

od 7.7.2016 Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

27.11.2015 - 7.7.2016 Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
16.2.2011 - 27.11.2015 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000

24802794

DIČ

od 1.4.2011

CZ24802794

Datum vzniku

16. února 2011

Datová schránka

yxqyf6g

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16906

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.10.2011

85 700 000 Kč

Historické jmění

16.2.2011 - 17.10.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

805841018 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 17. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 15. července 2011 : Na společnost HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Tiger Investment CZ, s.r.o., IČ: 274 36 306, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Klausova 1 Na společnost HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Tiger Investment CZ, s.r.o., IČ: 274 36 306, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Klausova 1...439/12, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112786. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. září 2011 - 17. října 2011 : Jediný společník společnosti HARENGIL, a.s., IČ: 248 02 794, při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 29.8.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto:1. Část... ka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Zvyšuje se základní kapitál společnosti HARENGIL, a.s. o částku 83.700.000 Kč (osmdesát tři milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,00 Kč(dva miliony korun českých) na částku 85.700.000,00 Kč (osmdesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 59.600.000 Kč (padesátdevět milionů šest set tisíc korun českých) a nepeněžitým vkladem ve výši 24.100.000 Kč (dvacet čtyři milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 837 (osm set třicet sedm) kusy nových kmenových akcií společnostiHARENGIL, a.s. o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž 596 (pět set devadesát šest) akcií bude splacenopeněžitým vkladem a 241 (dvě stě čtyřicet jedna) akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem.Veškeré nové akcie společnosti HARENGIL, a.s. budou vydány jakonekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsanéakcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě.3. Předem určený zájemce:Společnost PROROYAL LLC se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií a 596 (pět set devadesát šest) kusů nově upisovaných akcií budou nabídnutyJedinému akcionáři jako předem určenému zájemci. Společnost PROROYAL LLC tedy upíše 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Radek Luňák, datum narození 22. 06. 1973, bytem Chmelová 2893/4, Praha 10, Záběhlice, PSČ 106 00 (dále jen Radek Luňák) upíše 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce.(společnost PROROYAL LLC a Radek Luňák společně dále jen předem určený zájemce)4. Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000Kč (padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio.5. Místo a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti HARENGIL, a.s., tj. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady polečnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení ákladního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti HARENGIL, a.s. je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti HARENGIL, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti HARENGIL, a.s. do obchodního rejstříku asoučasně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručenínávrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpisakcií.6. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení:Emisní kurs upsaných akcií je společnost PROROYAL LLC povinna splatit peněžitým vkladem, a to tak, že bude uzavřena Dohoda o započtení, na základěkteré budou započteny tyto pohledávky:- pohledávka společnosti PROROYAL LLC za společností HARENGIL, a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 05. 04. 2011 uzavřená mezi společností PROROYALLLC jako věřitelem a obchodní společností Tiger Investment CZ, s. r. o., IČ 274 36 306, jako dlužníkem, jež zanikla v důsledku fúzesloučením a jejíž právním nástupcem je společnost HARENGIL, a.s., přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 18.872.503,71 Kč (osmnáct milionů osm set sedmdesát dva tisíc pět set tři korun českých sedmdesát jedna haléřů) spolu s příslušenstvím, a- pohledávka společnosti PROROYAL LLC jako věřitelem HARENGIL, a. s. za společností HARENGIL, a.s. jako dlužníkem z titulu smlouvy o půjčce ze dne18. 04. 2011, přičemž dlužnou částku tvoří čerpaná jistina ve výši 42.500.000 Kč čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých).Jediný akcionář schvaluje započtení pohledávek v celkové výši 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých). Jediný akcionář dále schvaluje,aby za toto započtení pohledávek v celkové hodnotě 59.600.000 Kč (padesát devět milionů šest set tisíc korun českých) bylo vydáno 596 (pět set devadesát šest) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč.7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Stanovují se tato pravidla pro uzavření dohody o započtení: společnost HARENGIL, a. s. zašle společnosti PROROYAL LLC návrh dohody o započtení pohledávek do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost PROROYAL LLC je povinna dohodu o započtení uzavřít nejpozději do 14(čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu dohody tak, že v uvedené lhůtě doručí do sídla společnosti HARENGIL podepsanou dohodu o započtení.8. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku souhlasí s tím, abyvkladem Radka Luňáka byl nepeněžitý vklad, a tvořily ho níže uvedené nemovitosti, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudkuuvedeném v odst. 9 ?Ocenění nepeněžitého vkladu? tohoto notářského zápisu, a to:- budova č. p. 1298, bydlení, postavená na pozemku parcela číslo 1615,- pozemek parcela číslo 1615,- pozemek parcela číslo 1616,vše v katastrálním území Strašnice, obec Praha, část obce Strašnice, zapsáno na listu vlastnictví č. 12437 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha; a dále- jednotka č. 810/61, byt, v budově č. p. 810 (dále jen ?Budova?), postavené na pozemku parcela číslo 3093/1 (dále jen ?Pozemek?),včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 12844/3207988 (čitatel: dvanáct tisíc osm set čtyřicet čtyři, jmenovatel: třimiliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) na společných částechBudovy a Pozemku,- jednotka č. 810/457, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) naspolečných částech Budovy a Pozemku,- jednotka č. 810/458, garáž, v budově č. p. 810, postavené na pozemku parcela číslo 3093/1, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti1272/3207988 (čitatel: jeden tisíc dvě stě sedmdesát dva, jmenovatel: tři miliony dvě stě sedm tisíc devět set osmdesát osm) naspolečných částech Budovy a Pozemku, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 8362 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,(společně dále jen ?Nepeněžitý vklad?).9. Ocenění nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 375-59/2011 soudního znalce ?obchodní společnosti APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, ze dne 27. 4. 2011,jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2011, č. j. 2 Nc4874/2011 - 7, které nabylo právní moci dne 31. 03. 2011.Hodnota Nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku výše uvedeném stanovena na částku ve výši 24.150.000 Kč (dvacet čtyři milionů jedno sto padesát tisíckorun českých).Toto ocenění Nepeněžitého vkladu se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžitý vklad v hodnotě 24.150.000Kč (dvacet čtyři milionů jednosto padesát tisíc korun českých) bylo vydáno 241 (dvě stě čtyřicet jedna) kusů nových kmenových akcií společnosti HARENGIL, a.s., vydaných v listinnépodobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu těchto nověupisovaných akcií, tj. částka ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých), tvoří emisní ážio.10. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a v souladu se stanovami společnosti HARENGIL a.s. tak,že Radek Luňák předá společnosti HARENGIL, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v sídle společnosti HARENGIL, a.s. a současně předá Nepeněžitý vklad společnosti HARENGIL, a.s. v místech, kde se nachází, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů