Trendy

718 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 704 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

16 862 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 11.10.2016 Ortenovo náměstí 928/30, Holešovice, 170 00 Praha 7

Historické adresy

14.2.2011 - 11.10.2016 Dolní Břežany - Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 25241

24810142

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

14. února 2011

Datová schránka

m2hya45

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 314

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 22.5.2012

6 389 800 Kč

Historické jmění

1.6.2011 - 22.5.2012

5 929 800 Kč

14.2.2011 - 1.6.2011

2 989 800 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. března 2012 - 22. května 2012 : Valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitálspolečnosti se zvyšuje z dosavadní výše 5.929.800,- Kč(slovy: pět milionů devětsetdvacetdevět tisíc osmset korunčeských) o čá... stku 460.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesát tisíckorun českých) na výslednou částku 6.389.800,- Kč(slovy: šest milionů třistaosmdesátdevět tisíc osmset korunčeských). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je,že dojde k vložení níže uvedeného majetku, který tvořínepeněžitý vklad, do obchodního jmění a tento majetek budesloužit k dalšímu podnikání společnosti - pronájmu nemovitostí(resp. bytů). Zvýšení základního kapitálu bude provedenoupsáním 23 ks (slovy:dvacetitří kusů) nových kmenových akciív listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), jejichž emisníkurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Převod akcií nebudeomezen. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) bude činit100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), tedyemisní kurs všech 23 nově upisovaných akcií bude činitcelkem 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony třistatisíc korunčeských). Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba,jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky.Akcie budou upsány předem určeným konkrétním zájemcem,jímž je pan Jiří Vaněk, nar. 9.10.1987, bytem Praha 7,Holešovice, Argentinská 194/14 (dále též jen "Konkrétní zájemce").Konkrétní zájemce upíše všech 23 (slovy: dvacettři) kusůnových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), tedy akcieo celkové jmenovité hodnotě 460.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesáttisíc korun českých).Emisní kurz těch akcií bude splacen vkladem bytové jednotkyč. 194/43 v budově číslo popisné 19 postavené na pozemkuparcelní číslo 1101 v katastrálním území Holešovice, v obciPraha, se spoluvlastnickým podílem ve výši 605/63156(slovy: šestsetpět lomeno šedesátitřemitisíci jednímstempadesátišesti) na společných částech uvedené budovy číslopopisné 194 a na uvedeném pozemku parcelní číslo 1101,v hodnotě dle znaleckého posudku č. 75-3/2012 ze dne27.2.2012 vypracované znalkyní Ing. Petrou Kroupovou,jmenovanou usnesením Městského soudu v Praze, č.j.2 Nc 4582/2012-4, ze dne 9.2.2012, 2.300.000,- Kč(slovy: dva miliony třistatisíc korun českých). Rozdíl mezihodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií bude tvořit emisní ážio.Akcie budou upsány postupem dle § 204 odst. 5 obch.zák.Konkrétní zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akciímusí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.Lhůta pro úpis nových akcií, t.j. pro uzavření smlouvy o upsáníakcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhusmlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem.Představenstvo odešle návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímuzájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí představenstvoKonkrétnímu zájemci v písemném oznámení doručeném Konkrétnímuzájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adreseDolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest)měsíců ode dne upsání akcií. Místo pro splacení nepeněžitéhovkladu bude na adrese Praha 7, Holešovice, Argentinská 194/14.Poukázky na akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
  • 14. dubna 2011 - 1. června 2011 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.989.800 Kč (slovy: dva miliony devět set osmdesát devět tisíc osm set koru... n českých) o částku 2.940.000 Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tisíc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 5.929.800 Kč (slovy: pět milionů devět set dvacet devět tisíc osm set korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 147 ks (slovy: jedno sto čtyřicet sedm kusů) nových kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s tím, že emisní kurz tvoří jmenovitá hodnota upisovaných akcií a emisní ážio. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitými vklady těchto předem určených zájemců:1. Předem určený zájemce Marcela Nesvačilová, nar. 21.3.1985, bytem Praha 7, Kamenická 678/8, upíše 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Marcelou Nesvačilovou bude tedy činit 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 678/3 v domě č.p.678 se spoluvlastnickým podílem 532/14507 (slovy: pět set třicet dva lomeno čtrnáct tisíc pět set sedm) na společných částech domu č.p.678 stojícího na pozemku p.č.1965 a se spoluvlastnickým podílem 532/14507 (slovy: pět set třicet dva lomeno čtrnáct tisíc pět set sedm) na pozemcích p.č.1965 zastavěná plocha a nádvoří a p.č.1966 zahrada - vše zapsáno na LV č. 9506, 7198 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se považuje za emisní ážio.2. Předem určený zájemce Alena Wojnarová, nar. 17.10.1978, bytem Praha 7, U Pergamenky 1471/8, upíše 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Alenou Wojnarovou bude tedy činit 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 928/16 v domě č.p.928 se spoluvlastnickým podílem 617/50592 (slovy: šest set sedmnáct lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 617/50592 (slovy: šest set sedmnáct lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 7654, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se považuje za emisní ážio.3. Předem určený zájemce Jaroslav Hocký, nar. 10.10.1974, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 930/32, upíše 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Jaroslavem Hockým bude tedy činit 580.000 Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 930/8 v domě č.p.930 se spoluvlastnickým podílem 586/50592 (slovy: pět set osmdesát šest lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 586/50592 (slovy: pět set osmdesát šest lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 8031, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.900.000 Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.320.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.4. Předem určený zájemce Martina Šlapáková, nar. 12.10.1987, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 931/33, upíše 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Martinou Šlapákovou bude tedy činit 520.000 Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 931/9 v domě č.p.931 se spoluvlastnickým podílem 620/50592 (slovy: šest set dvacet lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 620/50592 (slovy: šest set dvacet lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 10089, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.600.000 Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.080.000 Kč (slovy: dva miliony osmdesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.5. Předem určený zájemce Lenka Váňová, nar. 12.11.1982, bytem Praha 7, Farského 1385/1, upíše 15 ks (slovy: patnáct kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Lenkou Váňovou bude tedy činit 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 1385/1 v domě č.p.1385 se spoluvlastnickým podílem 2846/135502 (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet šest lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na společných částech domu č.p.1385 stojícího na pozemku p.č.1289 a se spoluvlastnickým podílem 2846/135502 (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet šest lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na pozemku p.č.1289 zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 9796, 4757 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.6. Předem určený zájemce Ladislav Vaškeba, nar. 21.7.1967, bytem Praha 7, Dobrovského 1483/31, upíše 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Ladislavem Vaškebou, bude tedy činit 540.000 Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých).Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 1385/17 v domě č.p.1385 se spoluvlastnickým podílem 4813/135502 (slovy: čtyři tisíce osm set třináct lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na společných částech domu č.p.1385 stojícího na pozemku p.č.1289 a se spoluvlastnickým podílem 4813/135502 (slovy: čtyři tisíce osm set třináct lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na pozemku p.č.1289 zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 9796, 4757 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.160.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností Nouvelle EU SE, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti Nouvelle EU SE, doručí představenstvo společnosti upisovatelům - předem určeným zájemcům - ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovateli - předem určenými zájemci - a společností Nouvelle EU SE, bude sídlo společnosti Nouvelle EU SE, tedy Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41.Lhůta pro upisování nových akcií upisovateli - předem určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům. Tato lhůta bude upisovatelům - předem určeným zájemcům - oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií.Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Nové akcie budou vydány a doručeny upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů