Trendy

22 715 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 411 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

35 546 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.10.2014 Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

14.3.2011 - 2.10.2014 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13000

24817601

DIČ

od 14.2.2012

CZ24817601

Datová schránka

ji7y97d

Historické názvy

14.3.2011 - 11.1.2012

VINDEBIS, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 322

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 13.2.2013

3 257 800 Kč

Historické jmění

14.3.2011 - 13.2.2013

3 007 200 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2015

4200532878 / 6800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 1. července 2014 : Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon oobchodních korporacích) jako celku v rozsahu, v němž se řídí právními předpisy České Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon oobchodních korporacích) jako celku v rozsahu, v němž se řídí právními předpisy České ...republiky vztahujícími se na akciovou společnost. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2012 - 13. února 2013 : Valná hromada Společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potř... ebu posílení vnitřních zdrojů financování Společnosti a kapitálové přiměřenosti, dále potřeba posílení důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích a při získávání vlastních zdrojů se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), tj. z částky ve výši 120.000,00 EUR (jedno sto dvacet tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 3.007.200,00 Kč (tři miliony sedm tisíc dvě stě korun českých) dle přepočítacího koeficientu ve výši 25,060 Kč (dvacet pět korun českých šest haléřů) ke dni 31. 12. 2010 (třicátému prvnímu prosinci roku dva tisíce deset) (dále jen Přepočítací koeficient) na konečnou částku ve výši 130.000,00 EUR (jedno sto třicet tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 3.257.800,00 Kč (tři miliony dvě stě padesát sedm tisíc osm set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a to upsáním nové akcie s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií, určení práv spojených s akcií nového druhu: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nové jedné prioritní akcie, která bude vydána v listinné podobě, bude znít na jméno, o jmenovité hodnotě této nově upsané akcie ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu (dále i jen Akcie). Akcie nebude kótovaná.Předem určený zájemce: Akcionář Ing. Vítězslav Hruška, datum narození 24. 10. 1978, bydliště 5. května 234, Český Krumlov, Plešivec, okr. Český Krumlov, se vzdává přednostního práva na úpis Akcie a tato nově upisovaná Akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci Josefovi Jarošovi, MBA, datum narození 05. 01. 1979, bydliště 10. června 1942 35, Lidice, okr. Kladno (dále jen Předem určený zájemce). Předem určený zájemce upíše 1 (jednu) prioritní akcii v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu. Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení.Emisní kurs: Emisní kurs nově upisované Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. částce ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, tj. pro Předem určeného zájemce činí částku ve výši 10.000,00 EUR (deset tisíc euro), jíž odpovídá hodnota ve výši 250.600,00 Kč (dvě stě padesát tisíc šest set korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisované Akcie bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, Stanovami Společnosti a zákonem.Lhůta a místo pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Akcii bude možno upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obchodní zákoník), který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií bude adresa sídla Společnosti, tj. Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00.Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsané Akcie je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisované Akcie se schvaluje.Pravidla postupu při splácení emisního kursu Akcie: Upisovatel – Předem určený zájemce je povinen splatit nejméně 30 % (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu Akcie, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo účtu 5355812/0800, vedený České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu upsané Akcie je upisovatel – Předem určený zájemce povinen splatit do 1 (jednoho) roku ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo účtu 5355812/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu nově upisované Akcie se schvaluje.Určení práv spojených s Akcií: Akcionář vlastnící prioritní Akcii má právo na přednostní výplatu dividendy a podílu na likvidačním zůstatku Společnosti dle článku (22) odst. 6 a 7 Stanov Společnosti. Dále je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Akcionář vlastnící prioritní akcie nemá právo hlasovat na valné hromadě, ledaže zákon Stanoví jinak. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů