Základní údaje

Sídlo

od 4.4.2013 Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Historické adresy

3.8.2012 - 4.4.2013 Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 15800
30.7.2012 - 3.8.2012 Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ 15800
23.3.2011 - 30.7.2012 Praha 5, Radlická 663/28, PSČ 15000

24825620

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

23. března 2011

Datová schránka

68tzh2r

Historické názvy

23.3.2011 - 4.4.2013

CREWEL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 17044

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.4.2013

21 520 000 Kč

Historické jmění

23.3.2011 - 25.4.2013

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. dubna 2013 - 25. dubna 2013 : Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem bez veřejné nabídky. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CREWEL a.s., se sídlem Pra... ha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo 248 25 620, z částky 2.000.000,-Kč (tj. dva miliony korun českých) na částku 21.520.000,-Kč (tj. dvacet jedna milionů pět set dvacet tisíc korun českých) tedy o částku 19.520.000,-Kč (tj. devatenáct milionů pět set dvacet tisíc korun českých), upsáním nových akcií a splacením emisního kursu nových akcií nepeněžitým vkladem, na základě prohlášení vkladatele za použití ustanovení §60 odst. (1) a (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. V rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 19 520 ks (tj. devatenáct tisíc pět set dvacet kusů) akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (tj. jeden tisíc korun českých) s pořadovými čísly 2 001 - 21 520 a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva (dále též jen „Akcie“). S nově emitovanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota stávajících akcií Společnosti se nemění. Akcie budou nabídnuty k úpisu ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm. d) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, předem určeným zájemcům, a to: panu Mgr. Bc. Davidu Michalovi, dat. nar. 13. února 1977, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29 a jeho manželce paní Mgr. Zuzaně Michalové, dat. nar. 14. srpna 1969, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29 (dále jen „Předem určení zájemci“). Akcie budou upsány Předem určenými zájemci dle ustanovení §204 odst. (5) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. (2) písm. e) Obchodního zákoníku, se stanovuje, že upisování Akcií proběhne v sídle Společnosti, ve lhůtě 15 (tj. patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude Předem určeným zájemcům oznámen současně s doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií, a to buď osobním předáním proti písemnému potvrzení o převzetí zásilky, nebo doporučeným dopisem, a to teprve po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé nově upisované Akcie činí 1.000,-Kč (tj. jeden tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných Akcií bude splacen nepeněžitým vkladem Předem určenými zájemci, a to: a) Nemovitostmi ve společném jmění manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29: • Budova č.p. 1413 (způsob využití: rod. dům) na parcele 3731 v obci Černošice, část obce Černošice • Budova č.e. 793 (způsob využití: rod. rekr.) na parcele 3727 v obci Černošice, část obce Černošice • Pozemková parcela č. 3727, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 71 m2 • Pozemková parcela č. 3728, druh pozemku: zahrada, o výměře 378 m2 • Pozemková parcela č. 3731, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 • Pozemková parcela č. 3732, druh pozemku: zahrada, o výměře 1080 m2 vše v katastrálním území Černošice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Praha-západ, na listu vlastnictví číslo 524 pro obec a katastrální území Černošice. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem č. 2170-22/2013 ze dne 31.01.2013, vypracovaným obecně uznávaným nezávislým odborníkem podle ustanovení §59a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, znaleckým ústavem – obchodní společností Grant Thornton Valutions, a.s., znalecký ústav, se sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1, IČ: 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 3223, oddíl B, na částku 15.290.000,-Kč (tj. patnáct milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých) a na tento předmětný nepeněžitý vklad ve společném jmění manželů -Předem určených zájemců - se započítává částkou 15.290.000,-Kč (tj. patnáct milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých). b) Nemovitostmi v podílovém spoluvlastnictví manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29, v rozsahu jedné ideální poloviny každého z nich: • Pozemková parcela č. 1799/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 161 m2 • Pozemková parcela č. 1812/13, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 2593 m2 vše v katastrálním území Zadní Třebaň, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Beroun, na listu vlastnictví číslo 1125 pro obec a katastrální území Zadní Třebaň. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena znaleckým posudkem č. 2169-21/2013 ze dne 31.01.2013, vypracovaným obecně uznávaným nezávislým odborníkem podle ustanovení §59a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, znaleckým ústavem – obchodní společností Grant Thornton Valutions, a.s., znalecký ústav, se sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1, IČ: 630 79 798, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 3223, oddíl B, na částku 4.230.000,-Kč (tj. čtyři miliony dvě stě třicet tisíc korun českých) a na tento předmětný nepeněžitý vklad v podílovém spoluvlastnictví manželů -Předem určených zájemců – a to v rozsahu jedné ideální poloviny každého z nich, se započítává částkou 2.115.000,-Kč (tj. dva miliony jedno sto patnáct tisíc korun českých) na vklad pana Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29 a částkou 2.115.000,-Kč (tj. dva miliony jedno sto patnáct tisíc korun českých) na vklad paní Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29. Já, obchodní společnost THESSA a.s., se sídlem Praha 13-Stodůlky, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo 275 74 351, jako jediný akcionář obchodní společnosti CREWEL a.s., se sídlem Praha 13, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, identifikační číslo 248 25 620, schvaluji předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou: a) Nemovitosti ve společném jmění manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29: • Budova č.p. 1413 (způsob využití: rod. dům) na parcele 3731 v obci Černošice, část obce Černošice • Budova č.e. 793 (způsob využití: rod. rekr.) na parcele 3727 v obci Černošice, část obce Černošice • Pozemková parcela č. 3727, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 71 m2 • Pozemková parcela č. 3728, druh pozemku: zahrada, o výměře 378 m2 • Pozemková parcela č. 3731, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 • Pozemková parcela č. 3732, druh pozemku: zahrada, o výměře 1080 m2 vše v katastrálním území Černošice, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Praha-západ, na listu vlastnictví číslo 524 pro obec a katastrální území Černošice; b) Nemovitosti v podílovém spoluvlastnictvím manželů Mgr. Bc. Davida Michala, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzany Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29, v rozsahu jedné ideální poloviny každého z nich: • Pozemková parcela č. 1799/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 161 m2 • Pozemková parcela č. 1812/13, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 2593 m2 vše v katastrálním území Zadní Třebaň, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální úřad Beroun, na listu vlastnictví číslo 1125 pro obec a katastrální území Zadní Třebaň; (dále jen „Nepeněžitý vklad“). Předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných Akcií ve lhůtě 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jednotlivým předem určeným zájemcům s tím, že lhůta neuběhne dříve, než uplyne poslednímu z nich, přičemž ke splacení nejsou Předem určení zájemci oprávněni dříve, než dojde ke zveřejnění oznámení Společnosti podle ustanovení §59c odst. (1) Obchodního zákoníku, v sídle Společnosti, a to způsobem dle ustanovení §204 odst. (3) ve spojení s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. Za Nepeněžitý vklad bude vydáno Předem určeným zájemcům (novým akcionářům Společnosti) 19 520 ks (tj. devatenáct tisíc pět set dvacet kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (tj. jeden tisíc korun českých), a to takto: a) 15 290 kusů akcií s pořadovými čísly 2 001 – 17 290 manželům Mgr. Bc. Davidu Michalovi, dat. nar. 13.02.1977 a Mgr. Zuzaně Michalové, dat. nar. 14.08.1969, oba s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29, do jejich společného jmění manželů; b) 2 115 kusů akcií s pořadovými čísly 17 291 – 19 405 panu Mgr. Bc. Davidu Michalovi, dat. nar. 13.02.1977, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29; c) 2 115 kusů akcií s pořadovými čísly 19 406 – 21 520 paní Mgr. Zuzaně Michalové, dat. nar. 14.08.1969, s bydlištěm Lety, K Berounce 295, PSČ 252 29. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož předmět Nepeněžitého vkladu může Společnost využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Nemovitosti jsou z obchodního hlediska obecně hospodářsky velmi dobře využitelným majetkem a lze předpokládat, že předmět Nepeněžitého vkladu je z dlouhodobého hlediska hodnota stabilní, s ohledem na předmět činnosti Společnosti pro Společnost, kterým je „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“ má předpokládané hospodářské využití nemovitostí Společností přímou souvislost s předmětem činnosti Společnosti. Podle znalostí představenstva Společnosti ohledně tržních cen a tržního nájemného u nemovitostí obdobných vlastností a lokace lze předpokládat pravidelný roční výnos z nájemného a na základě nabytí tohoto Nepeněžitého vkladu dojde k posílení vlastního kapitálu Společnosti. Společnost bude mít větší finanční stabilitu, čímž dojde k posílení hospodářského výsledku Společnosti a tím i hodnoty akcií, což je i důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů