Trendy

60 091 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

36 280 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

542 588 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 11.4.2016 Vídeňská 19, 252 50 Vestec

Historické adresy

30.11.2015 - 11.4.2016 Vídeňská 19, 252 42 Vestec
17.5.1996 - 30.11.2015 Vestec 19, PSČ 25242

25051105

DIČ

od 29.5.1996

CZ25051105

Datová schránka

izuc965

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4002

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.11.2006

100 000 000 Kč

Historické jmění

15.1.2003 - 24.11.2006

76 300 000 Kč

17.5.1996 - 15.1.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Černošice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2014050104 / 2600

Historické provozovny

17.5.1996 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vídeňská 19, 252 50, Vestec

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 16. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. října 2006 - 24. listopadu 2006 : Jediný akcionář v působnosti mimořádné valné hromady společnosti rozhodl dne 24.10.2006 takto:a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 23.7... 00.000,--Kč, tj. slovy: dvacet tři milionů sedm set tisíc korun českých, a to ze stávajících 76,300.000,--Kč, tj. slovy: sedmdesát šest milionů tři sta tisíc korun českých, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 100.000.000,--Kč, tj. slovy: jedno sto milionů korun českých. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upisováním nových akcií peněžitým vkladem, přičemž upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští.b) určuje se, že na toto zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno celkem 30, tj. slovy třicet kusů nových akcií, z toho 23, tj. slovy dvacet tři kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč, tj. slovy jeden milión korun českých a 7, tj. slovy sedm kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč,tj. slovy jedno sto tisíc korun českých. Všechny upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydané v listinné podobě. Akcie nebudou registrovanými cennými papíry, jmenovitá hodnota jedné a každé upisované akcie bude shodná s emisním kursem, tzn. navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč činí 1.000.000,--Kč, tj. slovy jeden milión korun českých a navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, tj. slovy jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak dotčena.c) určuje se, že všechny nové akcie v počtu 30 kusů, specifikované shora v písm. b) budou nabídnuty předem určenému zájemci a jedinému současnému akcionáři panu Miloši Bychlovi, r.č. 520226/213, bytem Kruhová 568, 251 68 Kamenice.d) určuje se, že místem pro upisování akcií je sídlo společnosti v době od 9.00 do 16.00 hod během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání akcií činí 3 měsíce a počne běžet prvním dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci na jeho adresu spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a že upisování je vázáno na rozvazovaní podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Představenstvo zašle tomuto předem určenému zájemci doporučený dopis - oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií do pěti dnů ode dne,kdy bude návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcináře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu podán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs se splácí pouze peněžitým vklademe) určuje se, že místem pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % je Citibank, a.s., pobočka Evropská 178, 166 40 Praha 6,číslo účtu: 2014059918/2600. Lhůta pro splacení části emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % činí 2 měsíce od úpisu akciíf) určuje se, že místem pro splacení zbylé části emisního kursu upsaných akcií je Citibank, a.s.,pobočka Evropská 178, 166 40 Praha 6, číslo účtu: 2014059918/2600. Lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu upsaných akcií činí 1 rok od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2002 - 15. ledna 2003 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 28.8.2002rozhodl:a)rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnostinepeněžitým vkladem o částku 75,300.000,-Kč, tj slovysedmdesátš... estmilionůtřistatisíc korun českých. Počet upisovanýchakcií je 123 ks (slovy: stodvacettři kusy).Akcie znějí na jméno.Nominální hodnota jedné a každé akcie s pořadovým č.2 až č.71 jeshodná s emisním kursem ve výši 1,000.000,-Kč. Nominální hodnotajedné a každé akcie s pořadovým č.72 až č.123 je shodná semisním kursem ve výši 100.000,-Kč. Akcie budou vydány vlistinné podobě a nejsou registrovanéb)schvaluje nepeněžitý vklad ve výši 75,300.000,-Kč, jehož jsounemovitosti ve vlastnictví Miloše Bychla, r.č.520226/213,Kamenice 568 :areál nemovitostí tvořících komplex Autosalonu a servisu BMW veVestci u Prahy sestávající se z :- budovy č.p. 19, objekt bydlení,ležící na st.parcele 35/2- budovy č.p. 169,jiná stavba,ležící na st.parcele 35/1- pozemku st.parc.č. 35/1,zastavěná plocha a nádvoří- pozemku st.parc.č. 35/2,zastavěná plocha a nádvoří- pozemku parc.č. 168/1,zahradavše zapsané na LV č.236 pro k.ú. Vestec u Prahy,obecVestec,podle výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřaduPraha-západOkresní soud pro Prahu - západ usnesením ze dne 27.8.2002 podsp.zn. Nc 1360/2002 rozhodl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3obchodního zákoníku tak, že jmenoval Dagmar Lojkovou,trvalebytem Moravská 52, 120 00 Praha 2-Vinohrady a MarcelaKurhajce,trvale bytem Písková 264/4, 143 00 Praha 4 -Modřany,aby jako znalci ocenili nepeněžitý vklad,jenž budepoužit na zvýšení základního kapitálu navrhovatele, tedy akciovéspolečnosti BYCHL Group International, a.s., IČ:25051105 upsánímnových akcií.Tito soudem jmenovaní znalci zpracovali znalecké posudky, a toDagmar Lojková znalecký posudek vedený pod č. 1649/118/02 ze dne28.8.2002,který ocenil nemovitosti,které jsou předmětem vkladudo základního kapitálu na částku 81,814.480,-Kč, tj.slovyosmdesátjedenmilionosmsetčtrnácttisícčtyřistaosmdesát korunčeských. Druhý jmenovaný znalec Marcel Kurhajec zpracovalznalecký posudek vedený pod č. 2384/236/02 ze dne 30.8.2002,který ocenil nemovitosti, které jsou předmětem vkladu dozákladního kapitálu na částku 81,774.480,- Kč, tj slovyosmdesátjedenmilionsedmsetsedmdesátčtyřitisícečtyřistaosmdesátkorun českých). Pro účely vkladu do základního kapitálu budejediný akcionář považovat za rozhodující výsledky znalce, kterýdospěl k nižší ceně, tedy k ceně 81,774.480,-Kč.Část hodnoty nemovitosti ve výši 6,474.480,- Kč, tj slovyšestmilionůčtyřistasedmdesátčtyřitisícečtyřistaosmdesát korunčeských,převyšujíící částku 75,300.000,-Kč, o níž se zvyšujezákladní kapitál, bude převedena do rezervního fonduspolečnosti.c) určuje se,že upisované akcie v počtu 123 kusů budou nabídnutypředem určenému zájemci a jedinému současnému akcionáři panuMiloši Bychlovi, r.č. 520226/213,trvale bytem Kamnice 568,okr.Praha-východ. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře v sídlespolečnosti BYCHL Group International, a.s. Vestec č.p. 19okr.Praha-západ. Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 (třicetdnů) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v§ 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenémuzájemci na jeho adresu spolu s oznámením, že bylo zapsánousnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádnévalné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Představenstvo zašle tomuto předem určenému zájemci doporučenýdopis oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedenýchakcií do tří dnů ode dne, kdy bude toto rozhodnutí jedinéhoakcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříkuvedeného městským soudem v Praze. Jiné upisování akcií jenepřípustné.Vkladatel Miloš Bychl je povinen do 3 (tří dnů) ode dne uzavřenísmlouvy o upsání akcií předat představenstvu společnosti písemnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku,kterým splatínepeněžitý vklad výše uvedenými nemovitostmi. zobrazit více skrýt více
  • 29. prosince 2000 - 18. prosince 2002 : Valná hromada konaná dne 31.10.2000 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti z 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kčupsáním 50 ks nových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovi... téhodnotě 20.000,- za každou akcii. Upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Akcienebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadníchakcionářů, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to Miloš Bychl,r.č. 520226/213, bytem Kamenice 568. Peněžitý vklad Kč1.000.000,- je upisovatel povinen složit na účet 2014050104/2600/zkrácená verze účtu shora uvedeného je 201405-017/2600/ uCITIBANK, pobočka Praha. Splácen bude emisní kurs, t.j.1.000.000,-; nebude spláceno emisní ažio. Lhůta k úpisu akcií sestanoví na 2 týdny ode dne zápisu usnesení této valné hromadydo obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlospolečnosti a lhůta ke splacení částky 1.000.000,- se stanoví na2 týdny od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 1997 - 15. listopadu 2000 : Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne9.12.1997 o zvýšení základního jmění společnosti.Upsáno bude 50 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kčza jednu akc... ii, přičemž stávající akcionáři upíší peněžitýmivklady bez býzvy k upisování akcií každý tolik akcií, kolik jižvlastní:- Bychl Eurotechnik I.D. s.r.o. 15 ks akcií- Bychl, s.r.o. 13 ks akcií- Protech leasing s.r.o. 6 ks akcií- Bychl Eurotechnik s.r.o. 5 ks akcií- Protech s.r.o. 4 ks akcií- Bychl Euroracing s.r.o. 3 ks akcií- Logotech s.r.o. 1 ks akcie- I.I.C. Intermnational s.r.o. 1 ks akcie- B.E.Rent s.r.o. 1 ks akcie- BHC s.r.o. 1 ks akcie zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů