Základní údaje

Historické adresy

10.5.2000 - 10.3.2006 Modřice, U dálnice 777, okres Brno-venkov, PSČ 66442
1.2.2000 - 10.5.2000 Brno, U dálnice 777, okres Brno-město, PSČ 66442
27.11.1997 - 1.2.2000 Brno, Mendlovo náměstí 1a, okres Brno-město, PSČ 60300
29.7.1996 - 27.11.1997 Praha 4-Michle, Pod dálnicí 12/464

25068512

DIČ

Není plátce DPH

24.2.1997 - 10.3.2006

CZ25068512

Datum vzniku

29. července 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. března 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. března 2006

Historické názvy

6.4.2004 - 10.3.2006

Somerston Olympia CZ, a.s.

11.5.1999 - 6.4.2004

TriStannifer Projekt,a.s.

27.11.1997 - 11.5.1999

Stannifer Projekt,a.s.

29.7.1996 - 27.11.1997

EKZ Brno-Modřice,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4213

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.11.2004 - 10.3.2006

204 450 000 Kč

1.3.2001 - 2.11.2004

435 000 000 Kč

17.9.1998 - 1.3.2001

94 400 000 Kč

29.7.1996 - 17.9.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 10. března 2006 - 10. března 2006 : Ostatní skutečnosti:Somerston Olympia CZ, a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností SOCZ Holding s.r.o. se sídlem Modřice, U Dálnice 777, okres Brno-venkov, PSČ 664 42, IČ:... 26944456, která převezme na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 27.2.2006 firmu zanikající společnosti s výjimkou dodatku označujícího právní formu společnosti s novým zněním firmy nástupnické společnosti Somerston Olympia CZ, s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 1998 - 10. března 2006 : V obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu vPraze, oddílu B, vložka 42l3s e v y m a z á v áobchodní společnost Stannifer Projekt, a.s. se sídlemBrno, Mendlovo ná... m.la a vložka 42l3 v oddílu Bs e u z a v í r á.Společnost je nyní zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně voddílu B, vložka 2545 . zobrazit více skrýt více
 • 15. června 1998 - 10. března 2006 : Obchodní společnost Stannifer Projekt,a.s. se sídlem v Brně,Mendlovo nám.1a, IČO 25 06 85 12 se zapisuje do obchodníhorejstříku, oddíl B, vložka 2545 obchodního rejstříku Krajského... obchodního soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 29. července 1996 - 10. března 2006 : Společnost je právním nástupcem vymazané společnosti LETTNOVIII.spo. s r.o. se sídlem Praha 4-Michle,Pod dálnicí 12/464,IČ: 61852341 a přebírá veškerá práva a závazky vymazanéspole... čnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 30. června 2005 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1.8.2000.
 • 6. dubna 2004 - 2. listopadu 2004 : Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 435.000.000,00 Kč (slovy čtyři sta třicet pět milionů korun českých) o částku 230.550.000,- Kč (s... lovy dvě stě třicet milionů pět set padesát tisíc korun českých) a o navazující změně stanov Společnosti. Výše základního kapitálu po snížení bude činit 204.450.000,- Kč (slovy dvě stě čtyři milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena Jedinému akcionáři.Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie ani zatímní listy, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty stávajících akcií Společnosti, a to následovně:a) u 100 (slovy sto) kusů kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za akcii, vydaných na majitele, s pořadovými čísly 1 - 100, dojde ke snížení jmenovité hodnoty na 4.700,- Kč (slovy čtyři tisíce sedm set korun českých) za akcii;b) u 100 (slovy sto) kusů kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 934.000,- Kč (slovy devět set třicet čtyři tisíc korun českých) za akcii, vydaných na majitele, s pořadovými čísly 1 - 100, dojde ke snížení jmenovité hodnoty na 438.980,- Kč (slovy čtyři sta třicet osm tisíc devět set osmdesát korun českých) za akcii; ac) u 100 (slovy sto) kusů kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 3.406.000,- Kč (slovy tři miliony čtyři sta šest tisíc korun českých) za akcii, vydaných na majitele, s pořadovými čísly 1 - 100, dojde ke snížení jmenovité hodnoty na 1.600.820,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc osm set dvacet korun českých) za akcii.Jediný akcionář rozhodl, že poté, co nabyde právní moci rozhodnutí o zápisu sníženého základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo Společnosti Jediného akcionáře způsobem uvedeným v odstavci 10.6 stanov Společnosti k předložení stávajících akcií Společnosti za účelem jejich výměny za nové akcie Společnosti s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně bude činit 60 dnů ode dne obdržení takové výzvy představenstva Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Předmětem vkladu do základního jmění Společnosti je tedyPohledávka, který ve své nominální hodnotě představuje čásku340.600.000,- Kč.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Jediný akcionář tímto potvrzuje, že má za Společností pohledávkuve výši přesahující v nominální hodnotě částku 340.600.000,- Kč,která vznikla Jedinému akcionáři za Společností na z... ákladěúvěrové smlouvy uzavřené mezi Stannifer Investments Limited,společností řádně založené podle práva Britských panenskýchostrovů, se sídlem P.O.Box 933, Abbot Building, 2. patro, RoadTown, Tortola, Britské panenské strovy (dále jen "StanniferInvestments Limited"), jako věřitelem, a Společností (v té doběznámou pod obchodním jménem Stannifer Projekt, a.s., se sídlemMendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, Česká republika), jakodlužníkem, dne 20.1.1998, která byla následně postoupenapostupní smlouvou uzavřenou mezi Stannifer Investments Limited,jako postupitelem, a Jediným akcionářem (v té době známým podobchodním jménem Stannifer Holdings (Netherlands) B.V., obchodníadresa Weena 336, 3012 NJ Rotterdam, Nizozemí), jakopostupníkem, dne 30.1.1998. Vkládaná část této pohledávky vnominální hodnotě 340.600.000,- Kč (tj. slovy tři sta čtyřicetmilionů šest set tisíc korun českých) dále jen "Pohledávka". zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Jediný akcionář ve smyslu § 59 odst. 7 obchodního zákoníku vplatném znění tímto schvaluje vložení pohledávky v nominálníhodnotě, kterou má Jediný akcionář vůči Společnosti na splac... eníakcií, které jím budou upsány za účelem zvýšení základníhojmění: Tato pohledávka Jediného akcionáře za Společností budevložena do základního jmění Společnosti jako nepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Místem upsání je advokátní kancelář Dr. Jana Tomsy, advokáta,Laubova 8, 130 00 Praha 3 - Vinohrady. Lhůtou pro splaceníupsaných akcií je lhůta 90 dnů ode dne úpisu akcií a místempr... o splacení nepeněžitého vkladu je rovněž advokátní kancelářDr. Jana Tomsy, advokáta, Laubova 8, 130 00 Praha 3-Vinohrady. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Akcie budou upsány ve lhůtě 30 dnů, která začne běžet pět dnů podni zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodníhorejstříku.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Na upisování akcií určených ke zvýšení základního jměníSpolečnosti se neuplatní podle ustanovení §204a obchodníhozákoníku přednostní právo akcionářů, neboť jde o zvýšenízákladního ... jmění nepeněžitým vkladem, a proto budou akcie upsányvkladatelem pohledávky (bez ohledu na skutečnost, že je rovněžjediným akcionářem Společnosti). zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Akcie budou upsány Jediným akcionářem a nebudou nabídnutyjinému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základěvýzvy k upisování akcií. Upsané akcie budou splacenynepeněžitým vk... ladem, a to formou vkladu pohledávky,respektive její části. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Emisní kurs akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj.3.406.000,- Kč za jeden kus.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Bude upisováno 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 3.406.000,- Kčza jednu akcii, akcie budou kmenové, na majitele, listinné,veřejně neobchodovatelné.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění Společnostiza účelem opatření prostředků na další rozvoj Společnosti azvýšení kapitálové síly Společnosti ze současné částky94.40... 0.000,- Kč o částku 340.600.000,- Kč na celkovou výšizákladního jmění 435.000.000,- Kč, a to úpisem nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady ze dne 1.8.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Jediný akcionář tímto stvrzuje, že vklad bude splacen ke dniúčinnosti smlouvy o postoupení Pohledávky a tato jeho Pohledávkavůči Společnosti v nominální hodnotě ve výši 340.600.000... ,- Kč ktémuž dni zanikne ve smyslu § 59 odst. 7 obchodního zákoníku vplatném znění. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Jediný akcionář ve smyslu § 59 odst.7 obchodního zákoníku vplatném znění tímto schvaluje vklad Pohledávky, jakožtonepeněžitého vkladu, v její nominální hodnotě 340.600.000,- Kčdo z... ákladního jmění Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2000 - 1. března 2001 : Jediný akcionář konstatoval, že ohledně zbývající částipohledávky Jediného akcionáře za Společností vyplývající zpředmětné úvěrové smlouvy, postoupené na základě uvedenépostupní sm... louvy, která nebude vložena do základního jměníSpolečnosti, budou nadále platit ustanovení shora uvedenéúvěrové a postupní smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2000 - 7. prosince 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře ze dne 26.4.2000.
 • 1. února 2000 - 10. května 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.12.1999.
 • 11. května 1999 - 1. února 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.4.1999.
 • 27. května 1998 - 1. února 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře ze dne 11.5.1998.
 • 10. března 1998 - 1. února 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 7.7.1997.
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Akcionář rozhodl, že bude využito přednostní právo prostávajícího akcionáře a že akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva nebudou nabídnuty jinému zájemci aninebudo... u nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Emisní kurs akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj.934.000 Kč /devětsettřicetčtyřitisíce Kč/ za jeden kus.
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Akcionář rozhodl, že bude upisováno 100 ks /jednosto/ akcií ojmenovité hodnotě 934.000 Kč /devětsettřicetčtyřitisíce Kč/ zajednu akcii, akcie budou kmenové, na majitele, listinné, ... veřejněneobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníspolečnosti se nepřipouští.
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Zplnomocněný zástupce jediného akcionáře rozhodl o zvýšenízákladního jmění společnosti z původního 1.000.000 Kč/jedenmilion Kč/ na 94.400.000 Kč/devadesátčtyřimilionyčtyřistatisíc ... Kč/, tj. o 93.400.000 Kč/devadesáttřimilionyčtyřistatisíc Kč/, a to úpisem nových akciípeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.5.1998 ozáměru zvýšit základní jmění z původního 1 000 000 Kč o93 400 000 Kč úpisem nových akcií peněžitým vkladem:
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Akcionář rozhodl, že upisovatel je povinen splatit ve lhůtě 60/šedesát/ dnů ode dne úpisu akcií celý emisní kurs upsanýchakcií najednou na účet č. 1740848511/3800 vedený u Vereinsb... ankCZ,a.s. Brno. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Akcionář rozodl, že přednostní právo může být vykonáno ve lhůtě60 /šedesát/ dnů, která začne běžet pět dnů po zapsání tohotorozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, n... a jednustávající akcii lze upsat 1 ks /jeden/ nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 27. května 1998 - 17. září 1998 : Akcionář rozodl, že místem upsání je advokátní kancelář Dr. JanaTomsy, advokáta, Vinohradská 93, Praha 2, PSČ 120 00.
 • 8. ledna 1998 - 15. června 1998 : Společnost Stannifer Projekt,a.s. byla zapsána v obchodnímrejstříku Krajského obchodního soudu v Praze ke dni 29.7.1996pod Rg B 4213. Usnesením ze dne 27.11.1997 bylo zapsáno novés... ídlo společnosti a usnesením z téhož dne byla přenesenapříslušnost na Krajský obchodní soud v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 27. listopadu 1997 - 10. března 1998 : Jediným akcionářem je společnost Stannifer Investments Limited,se sídlem Abbot Building, Second Floor, Road Town, Tortola,British Virgin Island, která vlastní všechny vydané akcie.
posunout dolů