Trendy

157 440 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 611 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

77 040 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.3.2008 Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711

Historické adresy

30.9.1996 - 20.3.2008 Praha 6 - Suchdol, Osvobození 991/34

25079174

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

30. září 1996

Datová schránka

ivrcq29

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4310

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2015

5 000 000 Kč

Historické jmění

30.9.1996 - 28.12.2015

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Neratovice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2017 : Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 31.10.2017 mezi společnostíALMEDA, a.s., se sídlem Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711, identifikační číslo:25079174 jako prodá Na základě smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 31.10.2017 mezi společnostíALMEDA, a.s., se sídlem Neratovice, Alšova 462, PSČ 27711, identifikační číslo:25079174 jako prodá...vajícím a společností ORTHOMED s.r.o., se sídlem Praha3, Pod Vrcholem 2333/5, PSČ 13000, identifikační číslo: 27067742 jakokupujícím a na základě uložení ke dni 1.11.2017 předmětné smlouvy o prodeji části závodu do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílC, vložka 93869, byla převedena na kupujícího s účinností od 1.11.2017 část závodu prodávajícího, a to odděleníjednodenní lůžkové péče v oboru chirurgie nacházející se v areálu nemocniceNeratovice, specifikované ve smlouvě a jejích přílohách, IČP jednodenní lůžkovépéče 25 310 118, IČP všeobecné chirurgické ambulance 25 310 133. zobrazit více skrýt více
  • 3. května 2017 : Valná hromada, vzhledem k tomu, že:(A) společnost VAMED MEDITERRA a.s., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03447553 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním a Valná hromada, vzhledem k tomu, že:(A) společnost VAMED MEDITERRA a.s., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03447553 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním a...kcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích;(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře;(C) společnosti byl předložen znalecký posudek č. 1/903/2017, ze dne 14.3.2017 vypracovaný znaleckým ústavem TPA Valuation & Advisory s.r.o., přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31.12.2016, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích;(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Pověřená osoba), která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou, (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby,tímto valná hromada společnosti v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):1. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaným v listinné podobě, ve vlastnictví akcionáře společnosti odlišného od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře;2. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 11.205,- Kč (slovy jedenáct tisíc dvě stě pět korun českých) za každou Akcii;3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 28. prosince 2015 : Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: Čtyři miliony Korun českých), tedy z dosavadní výše základn Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč (slovy: Čtyři miliony Korun českých), tedy z dosavadní výše základn...ího kapitálu společnosti 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.000.000,- Kč (slovy: Pět milionů Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 000 (čtyř tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, vydaných jako cennými papíry na jméno. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným společností.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií ve dvou kolech. V prvním kole budou nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií v souladu s ust. § 484 odst. 1 zák. č 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK"). Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií v prvním kole, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií v souladu s ust. § 484 odst. 2 ZOK ve druhém kole. d) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií podle § 484 odst. 1 ZOK: - první kolo -Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti na adrese Neratovice, Alšova 462, PSČ 277 11, a to v pracovní dny od 9 do 16 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 485 odst. 1 ZOK). Toto oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, a to do tří pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 4 (čtyři) kusy nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000,- Kč, tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie.Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie jen v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet zřízený společností.e) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií podle ust. § 484 odst. 2 ZOK- druhé kolo -Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis, a nové akcie, jejichž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu akcionářům, kteří v prvním kole přednostního práva využili.Místo a lhůta pro upisování akcií a emisní kurs budou shodné s údaji uvedenými shora pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis podle ust. § 484 odst. 1 ZOK. Oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti, kteří upsali akcie v prvním kole, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, a to do tří pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k zániku přednostního práva v prvním kole.Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole podle ust. § 484 odst. 1 ZOK.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole upisování, a to připsáním na zvláštní účet č. 2112364166/2700, zřízený společností, u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.f) Ve smyslu ust. § 475 písm. l) ZOK rozhoduje valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky společnosti VAMED MEDITERRA a.s. vůči společnosti ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií proti pohledávce společnosti vůči společnosti VAMED MEDITERRA a.s. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Společnost VAMED MEDITERRA a.s. má vůči společnosti ke dni 30. 9. 2015 pohledávku ve výši 29.285.694,53 Kč na základě Smlouvy o půjčce ze dne 24. 8. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním předchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem. Tato pohledávka bude započtena zčásti, a to ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií. Valná hromada souhlasí, že pohledávka bude započtena před její splatností.g) V souladu s ust. § 21 odst. 3 ZOK valná hromada schvaluje smlouvu o započtení (dohodu) ve znění předloženém představenstvem společnosti. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) smlouvu o započtení předá společnost společnosti VAMED MEDITERRA a.s. při upisování akcií, (ii) smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že část pohledávky zaniká ke dni uzavření této smlouvy, (iii) pohledávka společnosti VAMED MEDITERRA a.s. určená k započtení je pohledávka ze Smlouvy o půjčce ze dne 24. 8. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním předchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, ke dni 30. 9. 2015 ve výši 29.285.694,53 Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši rovnající se součtu jmenovitých hodnot jí upsaných akcií v jednotlivých kolech upisování, (iv) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií společností VAMED MEDITERRA a.s., (v) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, (vi) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním, resp. druhém kole upisování, tedy před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 22. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 22. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 22. ledna 2014 : Dne 27.12.2013 společnost ALMEDA, a.s. uzavřela se společností VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. smlouvu o prodeji části podniku, na základě které došlo k prodeji samostatné části po Dne 27.12.2013 společnost ALMEDA, a.s. uzavřela se společností VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. smlouvu o prodeji části podniku, na základě které došlo k prodeji samostatné části po...dniku společnosti ALMEDA, a.s., laboratoře biochemie a hematologie v areálu nemocnice Neratovice, společnosti VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. zobrazit více skrýt více
  • 10. prosince 1998 : Splaceno 100 % základního jmění

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. září 1996 - 10. prosince 1998 : Splaceno 30% základního jmění
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů