Trendy

96 131 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-69 607 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

129 929 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

4.11.2016 - 26.10.2017 Černokostelecká 1623/14, 251 01 Říčany
1.1.1997 - 4.11.2016 Říčany, Černokostelecká 1623, PSČ 25101

25088718

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1997 - 6.10.2014

CZ25088718

Datum vzniku

1. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

26. října 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

26. října 2017

Datová schránka

5tcds23

Historické názvy

23.1.2012 - 26.10.2017

Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci

2.11.2007 - 23.1.2012

Dýhovaný nábytek Říčany a.s.

3.6.2003 - 2.11.2007

Interier Říčany a.s.

1.1.1997 - 3.6.2003

ALFA ŘÍČANY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4406

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.8.2010 - 26.10.2017

1 370 204 000 Kč

30.4.2003 - 10.8.2010

47 084 000 Kč

28.8.2002 - 30.4.2003

92 082 400 Kč

14.10.1999 - 28.8.2002

301 860 000 Kč

21.4.1998 - 14.10.1999

351 000 000 Kč

4.9.1997 - 21.4.1998

351 000 000 Kč

1.1.1997 - 4.9.1997

291 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Říčany

Historické provozovny

15.9.1997 - 26.10.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Černokostelecká 1623/14, 251 01, Říčany

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 26. října 2017 - 26. října 2017 : Vymazává se společnost pod názvem Dýhovaný nábytek Říčany a.s. v likvidaci, se sídlem Černokostelecká 1623/14, 251 01 Říčany, identifikační číslo 250 88 718 z veřejného rejstříku. ... Právní důvod výmazu: Výmaz na základě ukončení likvidace společnosti. Ukončení likvidace společnosti použitím likvidačního zůstatku, po schválení postupu likvidace a schválení rozdělení likvidačního zůstatku rozhodnutím nejvyššího orgánu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2012 - 26. října 2017 : Společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vstoupila do likvidace ke dni 1. ledna 2012 a byl jmenován likvidátor.
 • 31. srpna 2010 - 26. října 2017 : Na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 08.07.2010 mezi společností Dýhovaný nábytek Říčany, a.s., se sídlem Říčany, Černokostelecká 1623, PSČ 251 01, IČ: 250 88 7... 18, jako prodávajícím a společností CONTERA Investment III s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 247 02 668, jako kupujícím, došlo k převodu části podniku s názvem "Správa areálu Říčany" na společnost CONTERA Investment III s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 247 02 668. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o prodeji části podniku nabyl účinnosti dne 8.7.2010. zobrazit více skrýt více
 • 11. prosince 2007 - 26. října 2017 : Společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s., IČ: 25088718, převedla na základě Smlouvy o prodeji části podnikju uzavřené dne 30.10.2007, s účinností ke dni 1.11.2007, na společnost Int... erier Říčany, a.s., IČ: 28162471, se sídlem Říčany, Radošovice, Uhelná 421, PSČ 25101, část podniku vymezenou Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.10.2007 - divizi laminovaného nábytku. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 2010 - 10. srpna 2010 : Jediný akcionář CDV-1, LTD. při výkonu působnosti valné hromady dne 25. srpna 2009 rozhodl formou notářského zápisu NZ 226/2009, N 227/2009 sepsaného notářem v Mariánských Lázních ... Mgr. Ing. Jaroslavem Havlem o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto:Základní kapitál společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. (dále také "společnost") se zvyšuje o částku 1,323.120.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistadvacettři milionů stodvacet tisíc korun českých), tzn., že dosavadní výše základního kapitálu 47.084.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedm milionů osmdesátčtyři tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 1,370.204.000,- Kč (slovy: jedna miliarda třistasedmdesát milionů dvěstěčtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti a významné snížení cizích zdrojů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 8.880 (osm tisíc osmsetosmdesát) kusů nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých. Emitované akcie nebudou kótované a budou s nimi spojena stejná práva, která jsou vtělena do stávající emise akcií společnosti. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle § 5 odst. 3 zákona o cenných papírech ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. Jediný akcionář CDV-1, LTD. se prohlášením učiněným v článku "Za prvé" notářského zápisu NZ 226/2009, N 227/2009 dle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdal přednostního práva na upisování akcií.Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých). Upsání všech 8.880 (slovy: osm tisíc osmsetosmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 149.000,-Kč (slovy: stočtyřicetdevět tisíc korun českých), bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti CDV-1, LTD., se sídlem London, Peterborough Court, Fleet Street 133, EC4A 2BB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále také "určený zájemce").Akcie je možné upsat v sídle společnosti, tedy v Říčanech, Černokostelecká 1623, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení určenému zájemci do třiceti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Pro případ, že 8.880 (slovy: osm tisíc osmsetosmdesát) kusů nových akcií bude zcela upsáno určeným zájemcem, připouští se započtení pohledávky určeného zájemce vůči společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. ve výši 1,323.120.000,- Kč (slovy: jednamiliarda třistadvacettři milionů stodvacet tisíc korun českých), a to: (i) pohledávky, která vznikla na základě smlouvy č. 142/96 o prodeji privatizovaného majetku státního podniku NOVÝ INTERIÉR ŘÍČANY uzavřené dne 15. dubna 1996, ve znění dodatků č. 1 až 6, ve spojení s oznámením Fondu národního majetku České republiky a společnosti CDV-1, LTD. o postoupení této pohledávky Fondu národního majetku České republiky společnosti CDV-1, LTD. s účinností ke dni 19. listopadu 2002 (oznámení dlužníkovi doručeno dne 16. prosince 2002), přičemž výše této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31. května 2009 činí částku 769.128.424,- Kč (slovy: sedmsetšedesátdevět milionů stodvacetosm tisíc čtyřistadvacetčtyři korun českých), a (ii) pohledávky, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 19. března 1996, ve znění dodatků č. 1 až 9, ve spojení s oznámením o postoupení pohledávky České spořitelny a.s.Konsolidační bance s.p.ú. (oznámeno dne 10. prosince 1999) a oznámením o postoupení pohledávky Konsolidační banky s.p.ú. společnosti CDV-1, LTD. (oznámeno dne 5. června 2001), přičemž výše této pohledávky, včetně příslušenství, dle stavu ke dni 31. května 2009 činí 656.572.109,- Kč (slovy šestsetpadesátšest milionů pětsetsedmdesát dva tisíc stodevět korun českých), proti pohledávce společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. na splacení emisního kursu určeným zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s., a to ve výši určeným zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou dne 24. července 2009 zpracovala auditorská, účetní a poradenská firma BDO Prima Audit s.r.o., zastoupená auditory Ing. Ladislavem Novákem, osvědčení č. 0165, a Ing. Ondřejem Šnejdarem, osvědčení č. 1987, byla ověřena existence závazků společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vůči určenému zájemci, a to jak co do důvodu jejich vzniku, tak i do jejich výše. Emisní kurs 8.880 kusů nových akcií upsaných určeným zájemcem při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením výše uvedené peněžité pohledávky určeného zájemce vůči společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Dýhovaný nábytek Říčany a.s. určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 článku "Za druhé" notářského zápisu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost Dýhovaný nábytek Říčany a.s. vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 článku "Za druhé" notářského zápisu. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2002 - 24. března 2004 : Valná hromada konaná dne 26.6.2001 jednomyslně rozhodla řešitúčetní ztrátu z roku 2000 snížením základního kapitálu o44 998 400 Kč,-tj. z 92 082 400,- Kč na 47 084 000,- Kč a tosní... ženímnominální hodnoty všech 316 ks akcií o 142 400,- Kč, tj. znominální hodnoty jedné akcie ve výši 291 400,- Kč na novounominální hodnotu jedné akcie ve výši 149 000,- Kč, s tím, žezbývající část ztráty bude převedena na vrub ztrát minuléhoobdobí. Změna - snížení nominální hodnoty akcií bude uskutečněnavýměnou za nové akcie s uvedením nominální hodnotou 149 000,- Kč(slovy: jednostočtyřicetdevěttisíc korun českých) a to nazákladě výzvy akcionářům uskutečněného do 1 měsíce po nabytíúčinností usnesení příslušného soudu. Předložení akcií k výměnělze uskutečnit nejpozději do 1 měsíce od převzetí výzvy. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2001 - 19. března 2003 : Valná hromada konaná dne 29.6.2000 schválila snížit základníjmění společnosti zrušením 35 ks ajcií ALFA ŘÍĆANY a.s., kterévklastní, s nominální hodnotou 860.000,- Kč tj. celkem30.... 100.000,- Kč na nové základní jmění ve výši 271.760.000,- Kča takto snížené základní jmění společnosti snížit o179.677.600,- Kč na nové základní jmění ve výši 92.082.400,- Kčsnížením nominální hodnoty všech 316 ks akcií o 568.600,- Kč nanovou nominální hodnotu ve výši 291.400,- Kč, a to výměnouakcií, za účelem řešení ztráty za rok 1999 a roky předchozí.Představenstvo společnosti je povinno vyzvat písemně všechnyakcionáře, kteří mají v držení listinné akcie společnostinejpozdějí do 14 dnů od právní moci unsesení o zápisu sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku, aby předložilityto akice nejpozději do třiceti dnů po obdržení výzvypředstavenstu k výměně za akcie s nižší nominální hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1999 - 9. července 2002 : Valná hromada akcionářů kananá dne 1.6.1998 jednomyslněrozhodla o zrušeníodštěpného závodu ALFA ŘÍČANY a.s. odštěpnýzávod ALFA SOLNICE a vložení jeho majetku do společnosti ALFASol... nice a.s. se sídlem Černokostelecká 1623, Říčany, IČ25670204. zobrazit více skrýt více
 • 22. února 1999 - 9. července 2002 : Valná hromada rozhodla vypořádat účetní ztrátu společnosti zarok 1997 ve výši 140 326 000(jednostočtyřicet milionůtřistadvacetšest tisíc korun českých),vzniklou v souvislosti svyso... kou mírou zadluženosti společnosti a s tím souvisejícíúrovní nákladových úroků, těmito způsoby:a) snížením základního jmění společnosti o 49 140 000 Kč(čtyřicetdevět milionů jednostočtyřicet tisíc korun českých)poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií, každé akcie o140 000 Kč (jednosto tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotujedné akcie 860 000 Kč (osmsetšedesát tisíc korun českých).Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení jejich nižšíjmenovité hodnoty činí šest měsíců po písemné výzvě doručenéosobně proti podpisu nebo zaslané jednotlivým akcionářům s tím,že představenstvo je povinno vyzvat akcionáře k výměně akciínejpozději do jednoho týdne po právní moci usnesení soudu ozápisu snížení základního jmění,b) snížením rezervního fondu společnosti z částky 45 187 000 Kč(čtyřicetpět milionů jednostoosmdesátsedm tisíc korun českých)načástku 22 187 000 Kč (dvacetdva miliony jednostoosmdesátsedmtisíc korun českých), tedy o částku 23 000 000 Kč (dvacettřimiliony korun českých),c) snížením emisního ážia o celou jeho výši tj. o částku 16 041000 Kč (šestnáct milionů čtyřicetjeden tisíc korun českých),d) převodem zbytku účetní ztráty ve výši 52 145 000 Kč(padesátdva miliony jednostočtyřicetpět tisíc korun českých) naneuhrazenou ztrátu minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 25. července 1997 - 4. září 1997 : Valná hromada rozhodla dne 16.6.1997 o:- zvýšení základního jmění společnosti o 60.000.000,- Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jm... ění.- zvýšení základního jmění úpisem 60 kusů nových kmenových akciíznějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč,vydaných v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných.- o tom, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou upsány bez výzvy k upisování akcií na základě dohodyakcionářů, uzavřené dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku do30 dnů po zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku- určení místa a lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu.Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti předánímpříslušných listin akciové společnosti před podáním návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku- předmětu nepeněžitého vkladu, kterým je část podnikuALFA-výroba nábytku, s.r.o. IČ 49196901, se sídlem v Říčanech,Široká 1489, nacházející se v kat. území Spálené Poříčí. Oceněnínepeněžitého vkladu, odsouhlasené valnou hromadou, bylo určenotěmito posudky:a) posudkem č. 50-29/97 ze dne 15.5.1997 vypracovaným znaleckýmústavem INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o. IČ 44266154, sesídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, který ocenil nepeněžitý vkladčástkou 74 263 157,- Kčb) posudkem znalce ing. Štefana Bažanta ze dne 15.5.1997vypracovaným pod č.j. 182/97, který ocenil nepeněžitý vkladstejnou částkou, tj. 74 263 157,- Kč. Částka 14 263 157,- Kčpředstavuje ve smyslu § 163a odst. 3 obchodního zákoníku emisníážio. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 1997 - 4. září 1997 : Na základním jmění je splaceno 290 300 000,- Kč.
posunout dolů