Základní údaje

Sídlo

od 30.11.2015 Bozděchova 344/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

6.10.2001 - 30.11.2015 Praha 5, Bozděchova 344/2, PSČ 15000
22.12.1997 - 6.10.2001 Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 12000
21.1.1997 - 22.12.1997 Praha 1, Hybernská 8

25102869

DIČ

od 1.5.2003

CZ25102869

Datum vzniku

21. ledna 1997

Datová schránka

euweiyg

Historické názvy

21.1.1997 - 7.4.2015

ING Investment Management (C.R.),a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4519

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.6.2002

27 000 000 Kč

Historické jmění

13.10.2000 - 27.6.2002

20 000 000 Kč

21.1.1997 - 13.10.2000

15 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 25.6.2014

5507652 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 3. června 2002 : akcie mají zaknihovanou podobu
 • 21. ledna 1997 : základní jmění bylo splaceno v plné výši

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2014 - 7. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. července 2014 - 7. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. prosince 1997 - 9. června 2006 : Akcionář: Nationale-Nederlanden InterfinanceB.V.,s-Gravenhage,Nizozemí
 • 3. června 2002 - 4. června 2003 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu společnosti o částku 7,000.000,- Kč(slovy: sedm milionů korun českých), tedy o zvýšení zákl... adníhokapitálu společnosti ze stávajících 20,000.000,- Kč (slovy:dvaceti milionů korunčeských) na 27,000.000,- Kč (slovy: dvacetsedm milionů korun českých). Zvýšení základního kapitáluproběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splácenpouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu (tedy nad částku 7,000.000,- Kč) senepřipouští. Bude vydáno 7.000 kusů kmenových akcií vzaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Emisní kurs jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, budetak činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nověvydané akcie budou stejné jmenovité hodnoty, stejného druhu,podoby a formy, jako všechny dosud vydané akcie společnosti.Jediný akcionář se ještě před rozhodnutím při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdal svéhopřednostního práva na upsání nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podíluna základním kapitálu společnosti, které mu plyne z § 204azákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů. S ohledem na skutečnost, že společnost má jedinéhoakcionáře, který se vzdal přednostního práva na upsání novýchakcií společnosti, budou všechny akcie nabídnuty předem určenémuzájemci, kterým je jediný akcionář, tj. Nationale-NederlandenInterfinance B.V., se sídlem v Haagu, Nizozemí, který bude akcieupisovat ve smlouvě o upsání akcií. K upsání akcií dojdeuzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem aspolečností v sídle společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 15(patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsáníakcií a spolu s ním bude oznámena jedinému akcionáři způsobemuvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady. Návrh nauzavření Smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři doručenna adresu jeho sídla a bude v něm uvedena výše emisního kursu,která je rovna jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií a činítedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jedné akcie.Výše emisního kursu všech upisovaných akcií tak činí 7,000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých).Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií vcelém rozsahu nejpozději do 30 (třiceti) dnů po upsání akcií, ato na bankovní účet společnosti č. 1000210205/3500 vedený u INGBank v Praze.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady ze dne 29.4.2002 a úplné aktuální znění stanovspolečnosti bylo v souladu s § 27a odst. 2 písm. b) zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "obchodní zákoník"), bylo k Městskému soudu v Prazepodáno ve dvou vyhotoveních spolu s předchozím podánímspolečnosti, č. podání 60192/2002.Notářsky ověřená kopie zápisu o výsledcích hlasování dozorčírady ze dne 1.5.2002 a notářsky ověřená kopie zápisu ze zasedánípředstavenstva ze dne 3.5.2002, včetně listiny přítomných byly kMěstskému soudu v Praze podány s předchozím podáním společnosti,č. podání 60192/2002.S ohledem na zákonem stanovené lhůty pro zvýšení základníhokapitálu společnosti, jako obchodníka s cennými papíry (viz §46c odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve zněnípozdějších předpisů, ve spojení s bodem 10 písm. a) Čl. IIPřechodná ustanovení zákona č. 362/2000 Sb. a čl. III částitřetí zákona č. 259/2001 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2000 - 4. června 2003 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti očástku 5.000.000,-- Kč, tj. slovy: pět milionů korun českých,tedy z částky 15.000.000,-- Kč, tj. slovy: patnáct mili... onů korunčeských, na částku 20.000.000,-- Kč, tj. slovy: dvacet milionůkorun českých.Zvýšení základního jmění proběhne úpisem nových akcií. Emisníkurz akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování nadčástku 5.000.000,-- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jměníbude provedeno upsáním a vydáním 5.000 kusů kmenových akcií vlistinné podobě znějících na jméno, veřejně neobchodovatelných ojmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jedentisíc korun českých. Emisní kurz jedné akcie bude roven jejíjmenovité hodnotě, tedy bude činit částku 1.000,-- Kč.Nové vydané akcie společnosti budou stejného druhu, formy,podoby a jmenovité hodnoty jako dosud vydané akcie společnosti.Upisování akcií proběhne ve dvou kolech.V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datu tohotorozhodnutí zapsáni v knize akcionářů společnosti a majípřednostní právo upsat nové akcie. Jelikož společnost má jenjediného akcionáře, má tento přednostní právo na upisováníveškerých nově vydaných akcií společnosti. Upisované akcie svyužitím přednostního práva budou kmenové v listinné podoběznějící na jméno, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jeden tisíc korun českých,přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. Místo proupsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnostina adrese: Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6. Rozhodný den prouplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť se nejedná ozaknihované akcie. Lhůta pro vykonání přednostního práva jepatnáctidenní a započne bežet uplynutím čtyřiceti dnů ode dne,kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vPraze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvospolečnosti vyrozumí jediného akcionáře zapsaného k datu tohotorozhodnutí v knize akcionářů společnosti o začátku běhu lhůtypro uplatnění přednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejníusnesení obchodního rejstříku zákonným způsobem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny nabídnuty určitému zájemci a to společnostiNationale-Nedelanden B.V., se sídlem v Haagu, Nizozemí způsobemuvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady. Místem proupisování akcí bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti ING Investment Managemen (C.R.), a.s., Jiráskovonám. 1981/6, Praha 2 ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžetuplynutím čtyřiceti dnů ode dne následujícího po ukončení lhůtypro upisování akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jeroven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,-- Kč.Upisovatel splatí v celém rozsahu emisní kurz jím upisovanýchakcií s využitím přednostního práva k upisování akcií nejpozdějido třiceti dnů po upsání akcií na účet společnosti1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze.Upisovatel splatí v celém rozsahu emisní kurz jím upisovanýchakcií bez využití přednostního práva k upisování akciínejpozději do třiceti dnů po upsání akcií na účet společnosti1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1997 - 3. června 2002 : akcie mají listinnou podobu
 • 3. května 2000 - 10. května 2000 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti očástku 5.000.000,-- Kč, tj. slovy: pět milionů korun českých,tedy z částky 15.000.000,-- Kč, tj slovy: dvacet milion... ů korunčeských.Zvýšení základního jmění proběhne úpisem nových akcií. Emisníkurz akcií bude splácen pouze peněžitými vklady. Upisování nadčástku 5.000.000,-- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jměníbude provedeno upsáním a vydáním 5.000 kusů kmenových akcií vlistinné podobě znějících na jméno, veřejně neobchodovatelných ojmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jedentisíc korun českých. Emisní kurz jedné akcie bude roven jejíjmenovité hodnotě, tedy bude činit částku 1.000,-- Kč.Nové vydané akcie společnosti budou stejného druhu, formy,podoby a jmenovité hodnoty jako dosud vydané akcie společnosti.Upisování akcií proběhne ve dvou kolech.V prvním kole upisují akcie akcionáři, kteří jsou k datu tohotorozhodnutí zapsáni v knize akcionářů společnosti a majípřednostní právo upsat nové akcie. Jelikož společnost má jenjediného akcionáře, má tento přednostní právo na upisováníveškerých nově vydaných akcií společnosti. Upisované akcie svyužitím přednostního práva budou kmenové v listinné podoběznějící na jméno, veřejně neobchodovatelné, o jmenovité hodnotěkaždé akcie 1.000,-- Kč, tj. slovy: jeden tisíc korun českých,přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií. Místo proupsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnostina adrese: Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6. Rozhodný den prouplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť se nejedná ozaknihované akcie. Lhůta pro vykonání přednostního práva jepatnáctidenní a započne bežet uplynutím čtyřiceti dnů ode dne,kdy nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu vPraze, jímž bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvospolečnosti vyrozumí jediného akcionáře zapsaného k datu tohotorozhodnutí v knize akcionářů společnosti o začátku běhu lhůtypro uplatnění přednostního práva k úpisu nových akcií a zveřejníusnesení obchodního rejstříku zákonným způsobem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budouvšechny nabídnuty určitému zájemci a to společnostiNationale-Nedelanden B.V., se sídlem v Haagu, Nizozemí způsobemuvedeným ve stanovách pro svolání valné hromady. Místem proupisování akcí bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti ING Investment Managemen (C.R.), a.s., Jiráskovonám. 1981/6, Praha 2 ve lhůtě patnácti dnů, která počíná běžetuplynutím čtyřiceti dnů ode dne následujícího po ukončení lhůtypro upisování akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jeroven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,-- Kč.Upisovatel splatí v celém rozsahu emisní kurz jím upisovanýchakcií s využitím přednostního práva k upisování akcií nejpozdějido třiceti dnů po upsání akcií na účet společnosti1000210205/3500 vedený u ING Bank v Praze. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 1997 - 18. prosince 1997 : Akcionář: Mationale-Nederlanden InterfinanceB.V.,s-Gravenhage,Nizozemí
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů