Základní údaje

Historické adresy

7.4.2008 - 5.12.2012 Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 11000
8.3.2006 - 7.4.2008 Praha 1, Králodvorská, č.p. 1081, č.or. 16, PSČ 110 00
23.2.2002 - 8.3.2006 Praha 1, Na Florenci čp. 1270, or.č. 31, PSČ 110 00
19.3.1997 - 23.2.2002 Praha 1, Petrská 12/1136, PSČ 11000

25113917

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

19. března 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. prosince 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. prosince 2012

Historické názvy

20.9.2011 - 5.12.2012

CZECH MEDIA CORPORATION, a.s. v likvidaci

23.2.2002 - 20.9.2011

CZECH MEDIA CORPORATION, a.s.

19.3.1997 - 23.2.2002

GES Holding, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4607

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.7.2008 - 5.12.2012

3 120 000 Kč

10.11.2004 - 10.7.2008

2 200 000 Kč

1.6.1999 - 10.11.2004

44 000 000 Kč

22.1.1998 - 1.6.1999

35 000 000 Kč

19.3.1997 - 22.1.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2012 - 5. prosince 2012 : Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost CZECH MEDIA CORPORATION, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00, identifikační číslo 25... 1 13 917. Právním důvodem výmazu je skončení likvidace obchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 20. září 2011 - 5. prosince 2012 : Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 12.9.2011 byla společnost CZECH MEDIA CORPORATION, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlou... há 727/39, PSČ 110 00, identifikační číslo 251 13 917, zrušena s likvidací a byl jmenován její likvidátor. Společnost vstupuje do likvidace dne 12.9.2011. zobrazit více skrýt více
  • 19. března 1997 - 5. prosince 2012 : Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna předchozím písemnýmsouhlasem představenstva.
  • 19. března 1997 - 5. prosince 2012 : Ke dni zápisu do obchodního rejstříku je splaceno 300.000,-Kč nazákladní jmění společnosti.
  • 7. dubna 2008 - 10. července 2008 : Jediný akcionář rozhodnutím v působnosti valné hromady ze dne 13.2.2008 rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 920.000,-- Kč na konečnou částku 3.120.000,-- Kč,... a to upsáním nových akcií Společnosti. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 92 kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie 10.000,-- Kč. Akcie nebudou kótované podle zvláštního právního předpisu. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi.Všechny nové akcie Společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitému zájemci, a to GGHF, s.r.o., se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 271 58 446. Tento určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem úpisu je nové sídlo společnosti Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00. Akcie tam bude možno upsat ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Smlouvu o upsání akcií lze uzavřít na uvedené adarese každý pracovní den trvání této lhůty od 9:00 do 16:00 hodin.Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možno upsat ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu této lhůty a emisní kurz upisovaných akcií písemně určitému zájemci uvedenému v předchozím odstavci na adresu jeho sídla nejpozději do 5 dnů poté co zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci, a současně mu předloží návrh smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce jediného akcionáře společnosti tj. společnosti GGHF, s.r.o., ve výši 923.353,85 Kč, která je pohledávkou na vrácení úvěru, poskytnutého dne 10.3.2006 podle smlouvy o úvěru ze dne 8.3.2006, uzavřené mezi GGHF, s.r.o., jako věřitelem a společností jako dlužníkem. Společnost zašle jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení, opatařený podpisem osob, oprávněných jednat jménem Společnosti, nejpozději do 1 měsíce ode dne upsání akcií a jediný akcionář je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 25. února 2004 - 10. listopadu 2004 : Valná hromada společnosti dne 17.12.2003 rozhodla z důvodu úhrady kumulované ztráty z minulých let o snížení základního kapitálu společnosti. S částkou odpovídající snížení základn... ího kapitálu bude naloženo tak, že bude použita k úhradě kumulované ztráty z minulých let. Rozsah snížení základního kapitálu je o částku 41,800.000,-- Kč, tj. ze 44,000.000,-- Kč na 2.200.000,-- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně, u všech 43 akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč na 50.000,-- Kč každé jedné akcie a u všech 10 akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na 5.000,-- Kč každé jedné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve akcionáře k výměně akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady do 15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o zápis u nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, aby akcie za účelem výměny předložili společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení výzvy představenstva k výměně akcií. Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů. zobrazit více skrýt více
  • 9. února 1999 - 1. června 1999 : Dne 23.12.1998 pan ing. Ivan Zach, r.č. 640412/2604, bytemSlaný, Švermova 579, který je jediným akcionářem obchodníspolečnosti GES Holding, akciová společnost, se sídlem 110 00Pra... ha 1, Petrská 12/1136, IČ 25 11 39 17, učinil toto rozhodutío zvýšení základního jmění společnosti:1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti GES Holding,akciová společnost, z dosavadní jmenovité hodnoty 35.000.000,-Kč o částku 9.000.000,- Kč na konečnou výši 44.000.000,- Kč.Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akciíje zcela splacen.2.Zvýšení bude provedeno upsáním nových 9 ks kmenových akciílistinné podoby znějících na majitele, přičemž každá akcie budemít jmenovitou hodnotu ve výši 1.000.000,- Kč. Upisování nadurčenou částku se nepřipouští.Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku budezákladní jmění společnosti v celkové jmenovité hodnotě44.000.000,- Kč rozvrženo naa) 10 ks kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele,přičemž každá z těchto akcií má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč,ab) 43 ks kmenových akcií listinné podoby znějících na majitele,přičemž každá z těchto akcií má jmenovitou hodnotu 1.000.000,-Kč.Se všemi novými akciemi budou spojena stejná práva a povinnostijako s akciemi již vydanými, tzn. že všechny akcie společnostibudou akciemi kmenovými. Při hlasování na valné hromaděspolečnosti poskytuje akcie svému majiteli jeden hlas na každých100.000,- Kč své jmenovité hodnoty.3. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodníhozákoníku.4. Splacení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účet č.111767597/5100 vedený na jméno GES Holding, akciová společnost,u Investiční a poštovní banky, a.s., a to do 31.12.1998. Předpodáním návrhu na zápis nové výše základního jmění musí býtsplaceno nejméně 30% emisního kursu nově vydávaných akcií, tj.částka 2.700.000,- Kč.5. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovitéhodnoty upsaných akcií.Upsání nových akcií jediným akcionářem bude provedeno ve lhůtěsedmi dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku na účet č.111767597/5100 vedený na jméno GES Holding, akciová společnost,u Investiční a poštovní banky, a.s. Místem úpisu bude sídlospolečnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů