Trendy

6 206 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 128 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

62 168 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.12.2013 Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, 170 00 Praha 7

Historické adresy

24.9.2013 - 17.12.2013 Žižkova 757, 413 01 Roudnice nad Labem
6.11.2004 - 24.9.2013 Praha 7, V Závětří 1036/4, PSČ 17000
18.10.2000 - 6.11.2004 Praha 8 - Troja, Velká Skála 677/1, PSČ 18100
11.4.1997 - 18.10.2000 Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 13000

25120549

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

11. dubna 1997

Datová schránka

tupdrai

Historické názvy

22.4.1997 - 4.12.2004

DP Holding a.s.

11.4.1997 - 22.4.1997

HP Holding a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4655

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2014

2 000 000 Kč

Historické jmění

23.11.2011 - 19.9.2014

81 000 000 Kč

10.10.2011 - 23.11.2011

81 000 000 Kč

11.4.1997 - 10.10.2011

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Historické provozovny

28.7.2004 - 10.5.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hradecká 1151/9, 500 03, Hradec Králové

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. září 2014 - 20. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 19. září 2014 - 20. listopadu 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 31. března 2014 - 19. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. března 2014 - 19. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 31. března 2014 - 19. září 2014 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil rozhodnutí o snížení základního kapitálu tohoto znění:1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvode... m snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 79.000.000,-- Kč (sedmdesátdevětmilionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií: a) 90 (devadesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), b) 7 (sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno a jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 79.000.000,-- Kč (sedmdesátdevětmilionů korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita takto: a) částka ve výši 17.380.000,-- Kč (sedmnáctmilionůtřistaosmdesáttisíc korun českých) bude převedena do kapitálových fondů Společnosti, b) částka ve výši 61.620.000,-- Kč (šedesátjedenmilionšestsetdvacettisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 78.000,-- Kč (sedmdesátosmtisíc korun českých), b) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 780.000,-- Kč (sedmsetosmdesáttisíc korun českých). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZoK. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2011 - 10. října 2011 : Valná hromada konaná dne 16. srpna 2011 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 80.000.000,-- Kč (slovy osmd... esátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva a které nebudou kótované (dále též jen "Akcie").3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto:a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do jednoho týdne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin.c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno je možno upsat podíl o velikosti 8/10 (osm desetin) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno. Upisovat lze pouze celé akcie.4. Upsání všech akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek:a) Určitým zájemcem je společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, číslo vložky 1449, (dále též jen "Wotan Credit, a.s." nebo "určitý zájemce").b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) Obchodního zákoníku.c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí dva měsíce ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin.e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Domácí Půjčky, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů.5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitým zájemcem) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých).6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 246295101/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 1997 - 10. října 2011 : Splaceno 100% základního jmění
 • 14. prosince 2000 - 3. února 2005 : Valná hromada konaná dne 1,8,2000 schválila usnesení o zvýšenízákladního jmění:Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 2,000.000,- Kč,tedy z částky 1,000.000,- Kč na částku ... 3,000.000,- Kč. Zvýšenínad navrhovanou částku se nepřipouští.Vylučuje se přednostní právo akcionáře k úpisu základního jmění,neboť nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předemurčenému zájemci, kterým je JUDr. Tomáš Nebeský, r.č. 64 0409/0055, bytem Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1915. Předemurčený zájemce je povinen upsat a splatit nové akcie určené nazvýšení základního jmění na účet společnosti, vedený u IPB a.s.Praha, č.ú. 160139917/5100 ve lhůtě do 60 dnů od právní mocizápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. O počátku běhu lhůty je představenstvo společnostipovinno informovat předem určeného zájemce JUDr. TomášeNebeského formou doporučeného dopisu, zaslaného na adresutrvalého bydliště. Místem výkonu upisování akcií je sídlospolečnosti a emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnatjmenovité hodnotě akcií. Zvýšení základního jmění bude rozdělenona 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydávány v listinnépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 1997 - 27. října 1999 : Jediný akcionář:D.K.K., a.s.České Budějovice, Rudolfovská 88-202IČ: 63 90 81 31
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů