Základní údaje

Historické adresy

14.11.2003 - 22.12.2003 Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600
28.4.2003 - 14.11.2003 Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000
15.1.2001 - 28.4.2003 Praha 1, Růžová 17, PSČ 11000
16.3.2000 - 15.1.2001 Praha 1, Pařížská 22, PSČ 11000
28.4.1997 - 16.3.2000 Praha 4-Michle, Pod dálnicí 12/464

25124447

DIČ

Není plátce DPH

1.3.1998 - 22.12.2003

001-25124447

Datum vzniku

28. dubna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. prosince 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. prosince 2003

Historické názvy

28.4.1997 - 22.12.2003

CONCORD INVEST, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4683

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.3.2002 - 22.12.2003

350 000 000 Kč

12.5.2000 - 27.3.2002

60 000 000 Kč

5.5.1999 - 12.5.2000

1 000 000 Kč

28.4.1997 - 5.5.1999

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 22. prosince 2003 - 22. prosince 2003 : Společnost CONCORD INVEST, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, IČ: 25124447 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka... 4683 z důvodu zániku rozdělením se založením nových společností OLYMPIA Mladá Boleslav s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00 a OLYMPIA Teplice s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 27. března 2002 : Návrh smlouvy o upsání akcií bude tvořit přílohu písemné výzvy amusí obsahovat alespoň tyto náležitosti.a) prohlášení Jediného akcionáře ohledně vzdání se přednostního práva na upi... sování akcií,b) prohlášení Jediného akcionáře, že upisuje 100 (tj. slovyjedno sto) kusů nových kmenových listinných akcií Společnosti,vydaných na majitele, se jmenovitou hodnotou 2.900.000,-Kč(slovy dva miliony devět set tisíc korun českých) za akcii,c) závazek Jediného akcionáře splatit emisní kurs (rovnající sejmenovité hodnotě) takto upsaných akcií peněžitým vkladem naúčet společnosti CONCORD INVEST, a.s., vedený u HypoVereinsbankCZ, a.s., číslo účtu: 4745883010/3800, a to ve lhůtě dvou měsícůode dne jejich úpisu, ad) ustanovení, že smlouva o upsání akcií se uzavírá srozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí příslušnéhosoud o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 27. března 2002 : Jediný akcionář rozhodl, že veškeré akcie vydávané za účelemzvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenémuzájemci, a to Jedinému akcionáři (tj. společnost Ahold Vastgo... edB.V.), formou písmené výzvy zaslané představenstvem Jedinémuakcinoáři bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápisusnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.V písemné výzvě vyzve představenstvo Jediného akcionáře kuzavření smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dní od doručenívýzvy s tím, že v této lhůtě musí Jediný akcionář doručitpřijatý návrh smlouvy do sídla Společnosti, nebo jej na uvedenémmístě podepsat. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 27. března 2002 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 100 (tj. slovyjednoho sta) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných namajitele se jmenovitou hodnotou 2.900.000,- Kč (tj. ... slovy dvamiliony devětset tisíc korun českých) za akcii. emisní kurs serovná jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 27. března 2002 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze současné výše 60.000.000,-Kč (tj. slovy šedesátmilionů korun českých) o částku 290.000.000,- Kč (tj. slovydvěstě... devadesát milionů korun českých). Výše základníhokapitálu po zvýšení bude činit tj. 350.000.000,-Kč (tj. slovytřista padesát milionů korun českých). Upisování akcií nadnvarženou částku zvýšení tj. nad částku 290.000.000,- Kč (tj.slovy dvěstě devadesát milionů korun českých) se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2002 - 27. března 2002 : Zápis o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář se vesmyslu § 204a odst. 7 vzdal přednostního práva na upisováníakcií v souvislosti se zamýšleným zvýšením základního kapitáluS... polečnosti o částku 290.000.000,-Kč (tj. slovy dvěstě devadesátmilionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu350.000.000,- Kč (tj. slovy třista padesát milionů korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář ve smyslu § 59 odst.7 obchodního zákoníku vplatném znění tímto schvaluje vklad pohledávky v její nominálníhodnotě 59.000.000,-Kč (tj. slovy padesát devět milionů ko... runčeských) do základního jmění společnosti.Jediný akcionář tímto stvrzuje, že vklad bude splacen ke dniúčinnosti smlouvy o postoupení pohledávky a tato jeho pohledávkavůči společnosti v nominální hodnotě ve výši 59.000.000,- Kč(tj, slovy padesát devět milionů korun českých) k témuž dnizanikne ve smyslu § 59 odst. 7 obchodního zákoníku v platném,znění. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář tímto potvrzuje, že má za společností pohledávkuve výši přesahující v nominální hodnotě částku 59.000.000,- Kč(tj. slovy padesát devět milionů korun českých).Tato p... ohledávkavznikla jedinému akcionáři za společností na základě smlouvy ozřízení zajištěného úvěru uzavřené dne 14.10.1997 mezi AholdCzechoslovakia B.V., jako věřitelem, a společností, jakodlužníkem, která byla věřitelem, společností AholdCzechoslovakia B.V., postoupena jedinému akcionáři na základěsmlouvy o postoupení (Deed of Assignment) uzavřené mezispolečností Ahold Czechoslovakia B.V., jako postupitelem, ajediným akcionářem, jako postupníkem, dne 30.11.1999.Část tétopohledávky v nominální hodnotě 59.000.000,- Kč( tj. slovypadesát devět milionů korun českých) dále jen "Pohledávka". zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář ve smyslu § 59 odst.7 obchodního zákoníkuv platném zněnítímto schvaluje vložení pohledávky v nominální hodnotě, kteroumá jediný akcionář vůči společnosti na splacen... í akcií, které jímbudou upsány za účelem zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář rozhodl, že místem upsání je advokátní kancelářDr.Jana Tomsy,akvokáta, Vinohradská 93, 120 00 Praha 2. Lhůtoupro splacení upsaných akcií je lhůta šedesáti dnů ode d... ne úpisuakcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář rozhodl, že přednostní právo může být vykonánove lhůtě 30 (tj.slovy třiceti) dnů,která začne běžet pět dnů podni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obch... odníhorejstříku.Vzhledem k plnému využití přednostního práva jedinéhoakcionáře k úpisu 100% nových akcií společnosti,bude tímtojediným akcionářem upsáno a splaceno všech 5.900 (tj.slovy pěttisíc devět set)kusů nových akcií,upisovaných ke zvýšenízákladního jmění.Tedy na jednu stávající akcii o nominálníhodnotě 10.000,- Kč ( tj.slovy deset tisíc korun českých)připadne při využití přednostního práva 59 (tj.slovy padesátdevět) nových akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč( tj. slovydeset tisíc korun českých) za kus. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář rozhodl, že bude využito přednostní právo projediného akcionáře v plném rozsahu a že akcie,které nebudouupsány s využitím přednostního práva,nebudou nabídnuty jiném... uzájemci,ani nebudou nabídnuty k upsání na základě výzvy kupisování akcií,upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem,a to formou vkladu pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Emisní kurs akcií se rovná jejich nominální hodnotě,tj. 10.000,-Kč (tj.slovy deset tisíc korun českých) za jeden kus.
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář rozhodl, že za účelem zvýšení základního jměníbude upisováno 5.900 (tj.slovy pět tisíc devět set) kusů akcií ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč (tj.slovy deset tisíc ko... runčeských)za jednu akcii,akcie budou kmenové, namajitele,listinné,veřejně neobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Nová výše základního jmění společnosti bude činit 60.000.000,-Kč (tj.slovy šedesát milionů korun českých).Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnostiza účelem opatření prostředků na další rozvoj společnosti azvýšení kapitálové síly společnosti ze současné částky1.000... .000,- Kč(tj.slovy jeden milion korun českých) o částku59.000.000,-Kč(tj.slovy padesát devět milionů korun českých) nacelkovou výši základního jmění 60.000.000,-Kč (tj.slovy šedesátmilionů korun českých),a to úpisem nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. března 2000 - 12. května 2000 : Rozhodnutí o zvýšení základního jmění Společnosti ze dne16.12.1999
 • 28. dubna 1997 - 5. května 1999 : Splaceno 30 % základního jmění.
posunout dolů