Základní údaje

Historické adresy

21.12.2005 - 19.10.2007 Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600
27.11.2002 - 21.12.2005 Praha 6, Čínská 888, PSČ 16000
5.10.1998 - 27.11.2002 Praha 6, Na viničních horách 1382/10
9.6.1997 - 5.10.1998 Praha 8, Šenovská 434/30, PSČ 18200

25135198

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1997 - 19.10.2007

CZ25135198

Datum vzniku

9. června 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

19. října 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

19. října 2007

Historické názvy

21.12.2005 - 19.10.2007

Dial Telecom, a.s.

9.6.1997 - 21.12.2005

InWay, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4769

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.12.2005 - 19.10.2007

9 994 800 Kč

16.7.2003 - 21.12.2005

126 000 000 Kč

13.11.2000 - 16.7.2003

26 000 000 Kč

9.6.1997 - 13.11.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 19. října 2007 - 19. října 2007 : Obchodní společnost Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 251 35 198, se ke dni právní moci tohoto usnesení v y m a z á v á z obchodn... ího rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Společnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společnostmi net4net, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 261 52 436, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6370 a MEDUKA, a.s. se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 275 65 998, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10840, s přechodem jmění na nově založenou společnost Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00. zobrazit více skrýt více
 • 21. prosince 2005 - 19. října 2007 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Dial Telecom, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní č.p.620, PSČ 186 00, IČ: 26422298, zapsané v o... bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81003. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 7. Společnost má k datu konání mimořádné valné hormady závazek z titulu přijatého úvěru dle smlouvy o úvěru ze dne 4. listopadu 2002 tvořený jistinou ve výši 174.000.000 Kč (slovy:... jedno sto sedmdesát čtyři miliony korun českých) a příslušnými úroky vůči společnosti ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., se sídlem 398, route D´Esch, L-1471 Luxembourg, reg. pod číslem B 77.695 Register of Commerce and Companies of Luxembourg. Vzhledem k tomu, že cílem zvýšení základního kapitálu je rovněž posílení finanční stability Společnosti, snížení úvěrového zatížení a snížení úroků placených z přijatého úvěru, valná hromada uděluje souhlas, aby závazek upisovatele ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A. splatit emisní kurz upsaných akcií byl v plném rozsahu započten proti pohledávce ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A. za Společností z titulu poskytnutého úvěru, a to dle následujících pravidel: Představenstvo společnosti zašle upisovateli návrh dohody o z apočtení spolu s návhrem dohody o upsání akcií do 14 dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 14 dnů ode dne doručení návrhu, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu i místem splacení emisního kursu (uzavřením dohody o započtení) je sídlo Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 6. Všechny Nové akcie v plném rozsahu zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., se sídlem 398, rout... e d´Esch, L-1471, Luxembourg, reg. pod číslem B 77.695 v Register of Commerce and Companies of Luxembourg. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti, aby projednalo a uzavřelo v souladu s tímto usnesením s předem vybraným zájemcem smlouvou o úpisu akcií. Lhůta pro uzavření této smlouvy činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu u Nových akcií předem určenému zájemci. Místem úpisu je sídlo Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 5. Emisní kurz jedné upisované Nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc) činí 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je stejný pro všechny upisovatele. ... Emisní kurz bude splacen výhradně formou započtení dle bodu 7. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 3. Základní kapitál bude postupem podle § 203 obchodního zákoníku zvýšen úpisem 10.000 (slovy: deset tisíc) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000 Kč ... (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě (dále jen "Nové akcie"). Nové akcie nebudou registrované. S Novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Nové akcie mohou být na základě rozhodnutí představenstva vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je posílení kapitálového vybavení při realizaci jejího podnikatelského záměru prezentovaného akcionářům společnosti,... snížení stávajícího úvěrového zatížení a posílení její finanční pozice ve smyslu jiných opatření dle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti potvrzuje, že všechny dříve upsané akcie byly v plném rozsahu splaceny a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. Zvýšení základního kapitálu se realizuje s vyloučením přednostního práva akcionářů, kteří se tohoto přednostního práva vzdali. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 18. dubna 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:1. základní kapitál společnosti InWay, a.s. (dále jen "Společnost")... se zvyšuje ze současné výše 26.000.000 Kč (slovy: dvacet šest milionů Korun českých) na částku 126.000.000 Kč (slovy: jedno sto dvacet šest milionů Korun českých) tj. o částku 100.000.000 Kč (slovy: jedno sto milionů Korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 4. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 30. června 2003 - 16. července 2003 : 8. V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení Nových akcií nebyly účinně upsány všechny Nové akcie, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
 • 27. června 2000 - 17. září 2001 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnostiakciové společnosti InWay, a.s. z dosavadní výše 1.000.000,- Kč( slovy jeden milion korun českých) o 25.000,- Kč ( dva... cetpětmilionů korun českých) do výše 26.000.000,- ( slovy dvacetšestmilionů korun českých).a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti (dále jen emitent) je posílení finanční stability emitenta aposílení její finanční pozice s ohledem na vývoj hospodařeníspolečnosti ve smyslu jiných opatření podle ustanovení § 193odst. 1 obchodního zákoníku.b) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých) upsáním nových akciípeněžitými vklady v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku,přičemž upisování akcií nad částku 25.000.000,- Kč nenípřípustné.c) Upsaná částka, o kterou se základní jmění zvyšuje, jerozvržena do 100 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě250.000,- Kč ( dvěstěpadesáttisíc korun českých). Akcie znějícína jméno jsou v listinné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné.d) Místem upisování akcií je sekretariát ředitele emitentaInWay,a.s., Na Beránce 2, Praha 6, kde bude akcionářům přístupnalistina upisovatelů. V listině bude uvedeno jméno upisovatele,počet upsaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, forma: na jméno,neobchodovatelné, listinná podoba, ( uvedené tři údaje budoupřepsány), emisní kurz, celková hodnota upsaných akcií, s tím,že jde o vklad peněžitý, lhůta pro splacení, jméno a bydlištěfyzické osoby, či název a IČO právnické osoby, jež jeupisovatelem, a podpis.e) Emisní kurz upisovaných akcií činí 250.000,- Kč ( slovy dvěstě padesát tisíc korun českých) za jednu (1) akcii a budesplacen peněžitými vklady upisovatelů.f) Lhůta pro upisování akcií: upisování proběhne ve dvou kolech.V prvním kole má každý z akcionářů přednostní právo upsat částnových akcií určených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jehopodílu na základním jmění společnosti: a to tak, že na každoujednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( slovy:deset tisíc korun českých) má právo upsat jednu novou akcii ojmenovité hodnotě 250.000,- Kč ( slovy: dvěstě padesát tisíckorun českých).Akcie bude možno upisovat ve lhůtě 14 dnů. Lhůtapro upisování nových akcií začíná běžet v den následujícím podni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno vobchodním rejstříku usnesení valné hromady o zvýšení základníhojmění společnosti. Akcie mohou být upisovány v kterýkolipracovní den lhůty pro upisování akcií v době od 9.00 hod. do16.00 hod.g) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostníhopráva v prvním kole budou nabídnuty ve druhém kole určitýmzájemcům, a to akcionářům, kteří plně využili svého přednostníhopráva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svýchpodílů na základním jmění.Akcie bude možno upisovat ve lhůtě 7dnů. Lhůta pro upisování nových akcií začíná běžet v 9.00 hod. vprvní pracovní den následujícím po dni, ve kterém skončilo prvníkolo upisování nových akcií.Nové akcie mohou být upisovány vkterýkoli pracovní den lhůty pro upisování akcií v době od 9.00hod. do 16.00 hod. V případě, že podmínky pro účast ve druhémkole splní více akcionářů, budou ve druhém kole akcionářiupisovat v pořadí podle velikosti úpisu v prvním kole a poté vpořadí, v jakém se k úpisu dostaví, přičemž počet akcií, kterémůže jeden upisovatel upsat z akcií, které k úpisu zbývají, neníomezen. Po vyčerpání objemu akcií, jež mají být upsány, budoudalší upisovatelé odmítnuti.h) Peněžité vklady budou spláceny na účet emitenta u Českéspořitelny, a.s. číslo 1562657 - 068/0800. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který se rovná jehorodnému číslu či IČO ( alternativa VS budou určeny při úpisu).Upisovatelé v obou kolech jsou povinni splatit celou upsanouhodnotu akcií ( emisní kurz upsaných akcií x jejich počet) tak,aby úhrada upsané hodnoty akcií byla v plné výši připsána naúčet emitenta specifikovaný v tomto odstavci, a to nejpozději dotří dnů, následujících po dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci samostatně prvního a druhého kola.i) V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akciíupsaných v prvním a druhém kole nebylo účinně upsáno všech 100 (slovy: jednosto) kusů nových akcií, bude postupováno v souladu sustanovením § 167 obchodního zákoníku. Poukázané platby budouvráceny bez jakýchkoliv příslušenství do 14 dnů od ukončeníupisování na účty, z nichž byly emitentu poukázány.j) Přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií zobrazit více skrýt více
 • 9. června 1997 - 17. září 2001 : Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč je splaceno.
 • 9. června 1997 - 24. května 2000 : Omezení převoditelnosti akcií: Akcionář je povinen nabídnoutakcie na jméno přednostně dalším akcionářům.
posunout dolů