Trendy

16 736 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 489 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

32 573 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 3.9.2009 Praha 5 - Smíchov, Grafická 950/22, PSČ 15000

Historické adresy

19.6.2007 - 3.9.2009 Praha 5, Grafická 950/22, okres Praha 4, PSČ 15000
18.12.2000 - 19.6.2007 Praha 4, Štíchova 593, PSČ 14900
19.5.1998 - 18.12.2000 Praha 5, Grafická 22, PSČ 15000
9.6.1997 - 19.5.1998 Praha 9, Českomoravská 31/203, PSČ 19000

Adresa z obchodního rejstříku

od 27.4.2010 Praha 5, Grafická 950/22, PSČ 15000
od 30.11.2007 Praha - Praha 5, Grafická 950/22, PSČ 15000

25135481

DIČ

od 28.1.1998

CZ25135481

Datum vzniku

9. června 1997

Datová schránka

mszdh45

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 4770

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.2015

25 800 000 Kč

Historické jmění

7.5.2004 - 17.2.2015

12 000 000 Kč

8.11.2001 - 7.5.2004

4 000 000 Kč

9.6.1997 - 8.11.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 19.3.2015

268158415 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. prosince 2002 - 7. května 2004 : Pro posílení stability a finanční situace společnosti arealizace nových projektů se zvyšuje základní kapitálspolečnosti z dosavadní výše 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimilionykorun če... ských) o 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korunčeských), tedy na celkovou částku 12.000.000,- Kč (slovy:dvanáctmilionů korun českých) peněžitým vkladem jedinéhokonkrétního zájemce, jímž je jediný akcionář, tj. Daniel Ther,r.č. 661101/0065, bytem Odolena Voda, Pod tvrzí 388, okres Praha-východ, s vyloučením přednostního práva k upsání nových akciídle ust. § 204a odst. 5, Obch. zák. v důležitém zájmuspolečnosti, spočívajícím v nutnosti urychleného posílenífinanční situace společnosti z důvodu realizace nových projektů.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu 8.000.000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) bude kryt emisínových akcií. Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovitéhodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se zvyšuje v celém rozsahu upsáním80 (slovy: osmdesát) nových kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) v listinné podobě (dále jen "nové akcie") s tím,že k upsání 80 (slovy: osmdesát) nových akcií je oprávněn jedinýakcionář, tj. Daniel Ther, r.č. 661101/0065, bytem Odolena Voda,Pod tvrzí 388, okres Praha-východ, jako předem vybraný zájemceve smyslu ust. § 203 odst. 2, písm. d) Obch. zák. Stávajícíakcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz nových 80 (slovy: osmdesát) akcií je jedinýakcionář povinen upsat ve smlouvyě o upsání akcií, kterou uzavřese společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu amusí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch.zák., podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií jestanovena lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložitjedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 15dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšenízákladního kapitálu do Obchodního rejstříku. Jediný akcionář jepovinen splatit emisní kurz nových 80 (slovy: osmdesát) akcií vplné výši, to je 8.000.000,- Kč (slovy: osmdesátmilionů korunčeských) na účet emitenta číslo 19-5536340217/0100 vedený uKomerčí banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzubyla na tento účet připsána nejpozději do čtyřiceti dnů ode dnenabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti v Obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2000 - 4. prosince 2002 : II. kolo:V případě, že v I. kole upisování nebudou upsány všechny akcies využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé koloupisování akcií, a to po 7 ( slovy: sedmi) dnech ... ode dne , kdybude ukončeno I.kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování budetrvat 7 ( slovy: sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškerézbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podleustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platnémznění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhémkole , jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem,budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2000 - 4. prosince 2002 : I. kolo:V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akciespolečnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý zdosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základn... ím jměníspolečnosti ke dni konání této valné hromady,nebo osoba nakterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu sustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovamispolečnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžetprvní den následující po nabytí právní moci usnesení příslušnéhosoudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšenízákladního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 21 ( slovy:dvacetjedna) dnů. Upisovatel nových akcií je povinen splatit 30%jmenovité hodnoty akcií: tj. 30% emisního kursu upsaných novýchakcií, ve lhůtě 30 dnů, a to na účet společnosti, vedený u KB,a.s. číslo účtu 19-5536340217/0100. Zbývající část emisníhokursu je povinen splatit nejpozději do 1 ( slovy: jednoho) rokuode dne upsání akcií. Upisovací místo je na adrese Praha 5,Grafická 22. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře doupisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstvaspolečnosti pana Daniela Thera v pracovních dnech od 9.00 do15.00 hod.Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovouzprávou, doporučeným dopisem a vývěskou v sídle společnosti,den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2000 - 4. prosince 2002 : Řádná valná hromada společnosti konaná dne 10.7.2000 rozhodla otomto zvýšení základního jmění společnosti:Z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření společnosti vuplynulých dvou lete... ch schválila valná hromada zvýšenízákladního jmění společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o 3.000.000,- Kč ( slovy:třimiliony korun českých),tedy na celkovou výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) bez možnosti upisování nadtuto částku. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jměníve výši 3.000.000,- Kč ( slovy: třimiliony korun českých) budekryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány vlistinné podobě o počtu 300 ( slovy: třista) kusů, jako kmenovéakcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun českých) na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního jměníse rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možnosplatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne vedvou kolech. zobrazit více skrýt více
  • 19. května 1998 - 4. prosince 2002 : Na základním jmění bylo splaceno 1 000 000,-- Kč.
  • 9. června 1997 - 19. května 1998 : Na základním jmění bylo splaceno 300 000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů