1 479 060 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

2 597 tis. Kč

Zisk za rok 2008

1 193 944 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

75

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 16.11.2016 Vožická 2604, 390 02 Tábor

Historické adresy

26.10.1998 - 16.11.2016 Tábor, Vožická 2604

25183567

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1998 - 1.8.2011

CZ25183567

Datová schránka

x7iqswv

Soud

Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: B 959

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.7.2004

52 226 700 Kč

Historické jmění

23.9.2003 - 29.7.2004

52 226 700 Kč

8.8.2003 - 23.9.2003

2 247 000 Kč

15.1.1999 - 8.8.2003

321 000 000 Kč

26.10.1998 - 15.1.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Tábor

Historické provozovny

15.11.1998 - 15.10.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • parc. č. 1514, 381 31, Český Krumlov - Vnitřní Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. srpna 2003 - 23. září 2003 : Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 49.979.700,00 Kč. Hodnota základního kapitálu společnosti bude po zvýšení c... elkem činit 52.226.700,00 Kč.Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 3210 ks kmenových listinných akcií na jméno, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva, ve jmenovité hodnotě 15.570,00 Kč ( slovy:patnácttisícpětsetsedmdesát korun českých ) za jednu akcií.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Na jednu stávající akcii bude upsána jedna akcie nová. Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je ozdravení chodu společnosti a posílení vnitřních zdrojů společnosti.Akcie na zvýšení základního kapitálu budou všechny upsány předem určeným zájemcem panem Karlem Dvořákem , r.č. 511023/254, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208 s tím, že tyto akcie budou upsány ve lhůtě 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu lhůty bude upisovateli oznámeno představenstvem společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti do 3 dnů ode dne., kdy tato skutečnost nastane s tím, že spolu s tímto oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v ! 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Tábor, Vožická 2604. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 1 roku od právní moci usnesení rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to na účet číslo 30943018/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s..Valná hromada vyslovila souhlas se splacením části emisního kurzu nově upisovaných akcií započtením pohledávek pana Krla Dvořáka, r.č. 611023/254, bytem Tábor, Vožická 2604, jejichž celková výše činí 15.747.080,00 Kč, když se jedná o tytzo pohledávky:a) pohledávka pana Karla Dvořáka, r.č. 511023/254, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, vůči obchodní společnosti KAREL DVOŘÁK a.s. ve výši jistiny 14.101.899,00 Kč, dle smlouvy o úvěru ze dne 19.8.2002b) pohledávky pana Karla Dvořáka, r.č. 511023/254 bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, vůči obchodní společnosti KAREL DVOŘÁK a.s. ve výši jistiny 1.645.189,70 Kč, dle smlouvy o půjčce mezi obchodní společností Galerie Dvořák, a.s., se sídlem Tábor, Vožická 2604, IČ: 26027801 a obchodní společností KAREL DVOŘÁK, a.s. která byla Karlu Dvořákovi postoupena smlouvu o postoupení pohledávky mezi obchodní společností Galerie Dvořák, a.s. jako postupitelem a panem Karlem Dvořákem, r.č. 511023/254, bytem Tábor - Čelkovice, U Lípy 208, jako postupníkem.Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti k rukám akcionáře - pana Karla Dvořáka do 5 ti dnů ode dne upsání akcií. Dohoda musí být s akcionářem uzavřena do 15-ti dnů od doručení návrhu k jeho rukám. Náležitosti této dohody se řídí ustanoveními o započtení pohledávek, obsaženými v § 358 a násl. obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 5. srpna 2003 - 8. srpna 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 27.června 2003 rozhodla o snížení základního kapitálu dle § 211 a § 213a za použití § 216a obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty společno... sti, která vznikla v účetním období r. 2001 a 2002 takto:Základní kapitál společnosti, který ke dni konání valné hromady společnosti činí 321.000.000,00 Kč, se snižuje o celkovou částku 318.753.000,00 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 100.000,00 Kč na jmenovitou hodnotu 700,00 Kč ( slovy: sedmset korun českých ) za jednu akcii, přičemž hodnota základního kapitálu společnosti bude po snížení činit 2.247.000,00 Kč ( tj. slovy dvamilionydvěstěčtyřicetsedmtisíc korun českých ).Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii spolu s podpisem předsedy představenstva společnosti, který je oprávněný samostatně jednat jménem společnosti.Částka, o kterou se základní kapitál společnosti snižuje, tj. 318.753.000,00 Kč, bude zcela použita ke krytí ztráty společnosti, která vznikla v účetním období roku 2000, 2001 a 2002.Akcionáři společnosti jsou povinni na základě výzvy představenstva společnosti , uskutečněné v souladu se zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, předložit představenstvu všechny své listinné akcie k vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě 30-ti dnů od výzvy představenstva společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 8. července 2002 - 17. července 2002 : Usnesením Okresního soudu v Táboře č.j. 3 Nc 4110/2002-4 ze dne5.6.2002 byla nařízena exekuce proti povinnému Karel Dvořáka.s., se sídlem Tábor, Vožická 2604, IČ 25183567podle vyko... natelného rozsudku Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích ze dne 14.12.2000 č.j. 12 Cm 715/2000-114 kuspokojení pohledávky oprávněného BKV Stavební společnost sr.o., se sídlem Bor u Tachova, Přimdská 630, IČ 14704641v částce 424.004,- Kč s 15 % úrokem z prodlení od 3.12.1999 dozaplacení a dále k úhradě nákladů exekuce.Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. ZdeněkZítka, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Lindauerova 6,301 00 Plzeň. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 1998 - 15. ledna 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27. 10. 1998o zvýšení základního jmění společnosti:1. Základní jmění akciové společnosti se zvyšuje o 320,000.000,-Kč tak, že bu... de činit celkem 321,000.000,- Kč.2. Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem, a to vklademčásti podniku Karel Dvořák - stavební a obchodní firma, místopodnikání Tábor, Vožická 2604, oceněným posudkem znalce Ing.Jiřího Kořínka, Kališnická 32, České Budějovice, zapsaným podčíslem 10/21/98 znaleckého deníku na hodnotu 380,000.000,- Kč.3. Upisování základního jmění nad částku navrhovaného základníhojmění se nepřipouští.4. Bude upsáno 3.200 akcií na jméno o nominální hodnotě100.000,- Kč.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva naúpis a budou tedy upsány Karlem Dvořákem na základě dohodyuzavřené v souladu s ustanovením § 205 ObZ.5. Emisní kurz jedné akcie činí 118.772,81 Kč.6. Dohoda akcionářů bude uzavřena ve lhůtě sedmi dnů ode dnezápisu rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku.7. Celý nepeněžitý vklad bude splacen společnosti do deseti dnůod zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů