Trendy

102 019 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 287 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

200 103 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2016 č.p. 259, 334 43 Dnešice

Historické adresy

28.6.2007 - 20.9.2016 Dnešice čp. 259, PSČ 33443
27.1.1999 - 28.6.2007 Dnešice čp. 232, PSČ 33443

25229371

DIČ

od 15.2.1999

CZ25229371

Datová schránka

jf6dqxu

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 746

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.12.2001

62 200 000 Kč

Historické jmění

31.1.2000 - 13.12.2001

59 500 000 Kč

27.1.1999 - 31.1.2000

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Stod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2329350267 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 18.7.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 334 01, Dnešice - Černotín

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 25. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 25. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2001 - 13. prosince 2001 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijaté valnou hromadoudne 20.6.2001:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen formou upisovánímakcií společnosti, a to o částku 2.700.00... 0,- Kč, slovydvamilionysedmsettisíc korunčeských;2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští;3. Základní kapitál společnosti bude zvýšen úpisem počtu 27,slovy dvacetisedmi, akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie100.000,- Kč, slovy jednostotisíckorunčeských a půjde oneregistrované kmenové akcie na jméno v listinné podobě;4. Své přednostní právo na úpis akcií budou moci akcionářispolečnosti vykonat v sídle společnosti na adrese Dnešice čp.232, PSČ 334 43, a to ve lhůtě čtyř týdnů s tím, že běh tétolhůty bude akcionářům oznámen představenstvem způsobem určenýmstanovami společnosti pro svolání valné hromady přede dnempočátku jejího běhu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku;5. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,-, slovy jednostotisíc korunčeských, připadá podíl 4,54% na jedné nové akcii, na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy desetticíckorunčeskýchpřipadá podíl 0,454 % na jedné nové akcii, na jednu dosavadníakcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, slovypěttisíckorunčeských připadá podíl 0,227 % na jedné nové akcii ana jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy tisíckorunčeských připadá podíl 0,0454 % na jedné novéakcii; upisovat lze pouze celé akcie,6. Emisní kurs jedné akcie bude 125.926,- Kč, slovy jednosto-dvacetpěttisícdevětsetdvacetšestkorunčeských a je stejnýpro všechny akcie upisované s využitím přednostního práva jakoži jiným způsobem;7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým jeakcionář společnosti Zemědělské družstvo Dnešice se sídlem naadrese Dnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaný v knize akcionářů pod číslem 18. Vzhledem k tomu, že akcie neupsané s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci nestanoví semísto ani lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva, způsob oznámení počátku běhu této lhůty a emisní kurstakro upisovaných akcií;9. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valnéhromady bude zapsáno do obchodního rejstříku;10. Připouští se možnost splacení emisního kurzu upsaných akciíakcionářem Zemědělského družstva Dnešice se sídlem na adreseDnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaným v knize akcionářů pod číslem 1 započtením jehopeněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce nasplacení emisního kursu s tím, že jde o část pohledávky ve výši3.400.000,- Kč, slovy třimilionyčtyřistatisíckorunčeskýchvzniklé na základě kupní smlouvy ze dne 30.4.2001 a smlouvy opřevzetí dluhu ze dne 30.4.2001 vyúčtovanou společnosti fakturoučíslo 21002, vystavenou 3.5.2001 a splatnou 30.6.2001, pravidlapostupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující:a) Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností aakcionářem Zemědělské družstvo Dnešice se sídlem na adreseDnešice, okres Plzeň-jih, identifikační číslo 00117552,evidovaný v knize akcionářů pod číslem 1, a to do 14 dnů ode dneprovedení řádného úpisu akcií tímto akcionářem; pokud bude tentoakcionář upisovat na základě nabídky akcie, u nich nebylouplatněno přednostní právo k úpisu ostatními akcionáři, budedalší dohoda uzavřena do 14 dnů ode dne provedení úpisů akcií;b) Návrh smlouvy předloží akcionáři společnost do 7 dnů ode dneprovedení úpisu tímto akcionářem;c) Smlouva musí mít písemnou formu;d) Smlouva bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichžakcionář obdrží jedno vyhotovení a společnosti tři jejívyhotovení;11. Ostatní upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií vrozsahu 100% jmenovité hodnoty a emisní ážio na účet společnostičíslo 2329350267/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočkaPřeštice, a to ve lhůtě do šesti týdnů od zahájení upisováníakcií;12. Představenstvo společnosti podá do 30 dnů od usnesení valnéhromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohotousnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Zvláštní ustanovení:S ohledem na skutečnost, že Zemědělské družstvo Dnešice jejediným akcionářem společnosti Dnešická zemědělská a.s., kterýbude jako jediný upisovat veškeré nové a... kcie svým nepeněžitýmvkladem, nedojde ke zveřejnění informace o přednostním právu naupisování akcií při zvýšení základního jmění podle § 204aodstavec 2 obchodního zákoníku, neurčuje se ani místo, anilhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, acena, za niž je oprávněna akcie koupit, ani údaje o vyloučenínebo omezení přednostního práva na upisování akcií a nestanovíse místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva s datem počátku jejího běhu. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Splacení nepeněžitého vkladu:Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem placeníbude sídlo společnosti a spla... cení bude provedeno předánímpísemného prohlášení vkladatele o nepeněžitém vkladu, uzavřenímsmlouvy o postoupení pohledávky a vlastním fyzickým předánímpředmětu nepeněžitého vkladu podle § 60 odst. 1 a 2 obchodníhozákoníku, oprávněnému zástupci společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Hodnota nepeněžitého vkladu, výše emisního ážia a výše emisníhokursu:Předmět nepeněžitého vkladu uvedený shora pod bodem 1. jeidentifikován a popsán ve znaleckém posudku znalce Jos... efaLederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999, ze dne 31. 5. 1999 atímto znaleckým posudkem byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladuke dni 31. 3. 1999 stanovena částkou 57.464.000,-- Kč(padesátsedmmilionůčtyřistašedesátčtyřitisíckorunčeských).Dále byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladu určena znaleckýmposudkem znalce Jiřího Macháčka č. 1421-40/1999 ze dne31. 5. 1999 a tímto znaleckým posudkem byla hodnota tohotonepeněžitého vkladu ke dni 31. 3. 1999 stanovena částkou59.471.000,-- Kč (padesátdevětmilionůčtyřistasedmdesátjednatisíckorunčeských).Nominální hodnota pohledávky vkládané do základního jmění činí11.300.000,-- Kč (jedenáctmilionůtřistatisíckorun).Hodnota nepeněžitého vkladu tedy činí v souladu s posudkemznalce Josefa Lederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999, ze dne31. 5. 1999 a nominální hodnotou pohledávky celkem 68.764.000,--Kč (šedesátosmmilionůsedmsetšedesáttisíckorun).Podle ustanovení § 163a odst. 3 obch. zák. tvoří část rozdílumezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií -částka 11.263.675,-- Kč (jedenáctmilionůdvěstěšedesáttřitisíc-šestsetsedmdesátpětkorunčeských), emisní ážio.S použitím emisního ážia v této celkové výši činí emisní kurs1 akcie s nominální hodnotou 100.000,-- Kč celkem 119.589,-- Kč,1 akcie s nominální hodnotou 10.000,-- Kč celkem 11.958,90 Kča 1 akcie s nominální hodnotou 1.000,-- Kč celkem 1.195,89 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Předmět vkladu:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:1. Pozemky, budovy, haly a stavby, to vše včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Dnešice, Oplot, Černotín u Dne... šic, Přestavlky u Dnešic a Soběkury, stroje, přístroje, zařízení a technologie a dopravní prostředky a drobný hmotný investiční majetek, vše ve vlastnictví Zemědělského družstva Dnešice, když celý předmět nepeněžitého vkladu je identifikován a popsán ve znaleckém posudku znalce Josefa Lederbucha, aut. tech. č. 1476-30/1999 ze dne 31. 5. 1999.2. Pohledávka Zemědělského družstva Dnešice, identifikační číslo 00 11 75 52, se sídlem Dnešice, okres Plzeň-jih, vůči společnosti Dnešická zemědělská a.s. se sídlem Dnešice čp. 232, identifikační číslo 25 22 93 71, z titulu smlouvy o prodeji nedokončené výroby, která byla mezi těmito subjekty uzavřena dne 4. 6. 1999, v nominální hodnotě této pohledávky 11.300.000,- Kč (jedenáctmilionůtřistatisíckorun). zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Způsob úpisu akcií:Veškeré akcie emitované ke zvýšení základního jmění nebudouupsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnutyk upsání na základě veřejné výzvy k upisování a... kcií a budouvšechny upsány jediným stávajícím akcionářem Zemědělskýmdružstvem Dnešice, se sídlem Dnešice, identifikační číslo00 11 75 52, a splaceny jeho nepeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Navrhovaný druh akcií: Kmenová, veřejně neobchodovatelnáPodoba akcie: ListinnáForma akcie: Na jménoJmenovitá hodnota nových akcií a jejich počet:240 kusů akcií v nominální hodnotě ... 100.000,-- Kč/1 akcii(jednostotisíckorunčeských za jednu akcii)2280 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000,-- Kč/1 akcii(desettisíckorunčeských za jednu akcii)10700 kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,-- Kč/1 akcii(jedentisíckorunčeských za jednu akcii) zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Rozsah zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti, které dosud činí 2.000.000,- Kč (dvamilionykorunčeských) se zvyšuje o 57.500.000,-- Kč(padesátsedmmilionůpětsettisíckoru... n) na 59.500.000,-- Kč(padesátdevětmilionůpětsettisíckorun).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Zemědělské družstvo Dnešice, jako jediný akcionář společnostiDnešická zemědělská a.s., rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem takto:
 • 21. července 1999 - 31. ledna 2000 : Rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valnéhromady společnosti ze dne 14. 6. 1999, o kterém byl sepsánnotářský zápis JUDr. Josefa Burdy, notáře v Plzni, NZ 138/99ze d... ne 14. 6. 1999 o zvýšení základního jmění společnosti: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů