Základní údaje

Sídlo

od 6.12.2002 Praha 3, Husitská 80/65, PSČ 13000

Historické adresy

15.10.1996 - 6.12.2002 Hradec Králové, Tř. ČSA 353, PSČ 50002

25258206

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

h9ie3cp

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 1532

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2002

25 000 000 Kč

Historické jmění

7.5.2001 - 6.12.2002

15 000 000 Kč

22.9.1998 - 7.5.2001

10 000 000 Kč

13.7.1998 - 22.9.1998

10 000 000 Kč

24.7.1997 - 13.7.1998

5 000 000 Kč

15.10.1996 - 24.7.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. prosince 2002 : Dle smlouvy o fúzi ze dne 12.7.2002 převzala obchodní společnostMAJUS a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikajícíspolečnosti ProFin, a.s. se sídlem 130 00 Praha 3, Tachovskén Dle smlouvy o fúzi ze dne 12.7.2002 převzala obchodní společnostMAJUS a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikajícíspolečnosti ProFin, a.s. se sídlem 130 00 Praha 3, Tachovskén...ám. 649/3, identifikační číslo 60704021, zapsané v oddílu B,vložce číslo 5749 obchodního rejstříku vedeného Městským soudemv Praze. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. října 2000 - 7. května 2001 : 5. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění posudky znalcůUpisovatel Ing. Ladislav Baumrt vloží do základního jměníspolečnosti své pohledávky v celkové výši 2.000.000,- Kč,... vzniklé z důvodu neuhrazení dlužných částek ve stejné výši, dlesmluv o půjčce ze dne 20.6.1999 a 23.6.1999.Upisovatel Ing. Karel Hlaváček vloží do základního jměníspolečnosti své pohledávky v celkové výši 1,000.000,-Kč, vznikléz důvodu neuhrazení dlužné částky ve stejné výši, dle smlouvyo půjčce ze dne 20.7.1999.Hodnota všech pohledávek byla oceněna posudky dvou soudníchznalců. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 7. května 2001 : 4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, t.j. 100.000,- Kč za akcii.Upisovatelé Ing. Ladislav Baumrt a Ing. K... arel Hlaváček jsoupovinni splatit 30 % emisní hodnoty jimi upisovaných akcií předúpisem akcií.Platbu je potřeba provést platebním příkazem k úhradě příslušnéčástky z účtu upisovatele na účet vedený u Investiční a poštovníbanky a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 110683703/5100, nebov hotovosti složením na tento účet, kde bude jako variabilnísymbol uvedeno rodné číslo upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 7. května 2001 : 3. Úpis akcií:Úpis akcií bude proveden bez využití přednostního právaakcionářů.30 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu věřitelům společnosti,kteří hodnotu upsaných akcií uhradí formou... převodů pohledávek,které mají jako vkladatelé vůči společnosti MAJUS a.s., vždyv jejich nominálních hodnotách, bez příslušenství. UpisovatelIng. Ladislav Baumrt, r.č. 600310/0136, bytem Poděbrady,V zahrádkách 1314, provede úpis 20 kusů nově vydávaných akcií.Upisovatel Ing. Karel Hlaváček, r.č. 621219/1040, bytemNeratovice, Alšova 1230, provede úpis 10 kusů nově vydávanýchakcií.Upisovatelé provedou úpis písemnými smlouvami o převodupohledávky do 90 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku.Úpis 20 kusů nově vydávaných akcií bude nabídnut Ing. LadislavuBaumrtovi a Ing. Karlu Hlaváčkovi, každému po 10 kusech nověvydávaných akcií.Úpis bude proveden do 90 dnů od zápisu usnesení o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku.O počátku lhůty úpisu budou upisovatelé vyrozuměni předsedoupředstavenstva společnosti. Úpis akcií a sepis smluvo postoupení pohledávek bude prováděn v pracovních dnech od8.00 do 15.00 hod., v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 7. května 2001 : 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Upisovat se bude 50 akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Novéakcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinn... épodobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 7. května 2001 : 1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno: 5.000.000,-Kč, slovy pět miliónů korun českých, tj. na celkovou výšizákladního jmění 15,000.000,-Kč. Upisování nad tuto částku ne... nípřípustné. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 2000 - 7. května 2001 : Řádná valná hromada společnosti MAJUS a.s., IČ 25 25 82 06přijala toto usnesení o zvýšení základního jmění upsáním novýchakcií:
 • 20. května 1998 - 13. července 1998 : 4. Využití přednostního práva:Akcionáři se přednostního práva upsat nové akcie vzdali.Společnost má důležitý zájem spočívající v potřebě investic dojejího podnikání a proto je stan... oveno, že právo upsat nověvydávané akcie bude nabídnuto panu Petru Coufalovi, bytemLidmily Malé 821, Pardubice, PSČ 530 12, který má právo upsat25 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a panu Ing. KarluHlaváčkovi, bytem Alšova 1230, Neratovice, PSČ 277 11, který máprávo upsat 25 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií.Plnou emisní hodnotu upisovaných akcií jsou upisovatelé povinnidoplatit do šesti měsíců od upsání akcií.Akcie nebudou nabízeny k úpisu na základě veřejné výzvyk upisování akcií.Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvímsvého k tomuto zmocněného zástupce, po zápisu tohoto usnesenív obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 13. července 1998 : 3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, t.j. 100 000,- Kč za akcii.Upisovatelé jsou povinni splatit nejpozdě... ji v den úpisu30% emisního kursu akcií na účet vedený u Investiční a poštovníbanky a.s. č.ú. 110683703/5100. Platbu je potřeba provéstplatebním příkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatelena účet výše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet,kdy bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisujícífyzické osoby.Lhůta pro upisování nových akcií začíná běžet pět dnů od nabytíprávní moci usnesení o zvýšení základního jmění v obchodnímrejstříku a končí 90 dnů poté. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 13. července 1998 : 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Upisovat se bude 50 akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinn... épodobě. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 13. července 1998 : 1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno:5 000 000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých, tj. na celkovouvýši základního jmění 10 000 000,- Kč, slovy deset miliónů korunče... ských. Upisování nad tuto částku není přípustné. zobrazit více skrýt více
 • 20. května 1998 - 13. července 1998 : Mimořádná valná hromada společnosti MAJUS a.s., IČ 25258206se sídlem v Hradci Králové, Tř. ČSA 353, schválila toto usnesenío zvýšení základního jmění upsáním nových akcií:
 • 13. června 1997 - 24. července 1997 : Mimořádná valná hromada společnosti MAJUS a.s., IČO 25258206 sesídlem v Hradci Králové, Tř. ČSA 353, schválila toto usnesení ozvýšení základního jmění upsáním nových akcií:1. Částk... a, o kterou má být základní jmění zvýšeno:4 000 000,- Kč, slovy čtyři milióny korun českých, tj. nacelkovou výši základního jmění 5 000 000,- Kč. Upisování nadtuto částku není přípustné.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:Upisovat se bude 40 akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Novéakcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinnépodobě.3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě, t.j. 100 000,- Kč za akcii pro akcionáře, kteří majíprávo přednostního úpisu akcií.Upisovatelé jsou povinni splatit nejpozději v den úpisu 100%emisního kursu akcií na účet vedený u Investiční a poštovníbanky a.s. č.ú. 110683703/5100. Platbu je potřeba provéstplatebním příkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatelena účet výše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet,kdy bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisujícífyzické osoby.4. Využití přednostního práva:Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění. Na pět dosavadních akcií lze upsat dvě akcienově vydávané. Upisování akcií osobami jenž nejsou akcionářispolečnosti se vylučuje.Akcie nebudou nabízeny k úpisu na základě veřejné výzvy kupisování akcií.Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvímsvého k tomuto zmocněného zástupce, po zápisu tohoto usnesení vobchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů