Trendy

48 391 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 960 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

92 179 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.10.2015 č.p. 152, 683 41 Chvalkovice

Historické adresy

19.6.2002 - 23.10.2015 Chvalkovice 152, PSČ 68341
3.4.2002 - 19.6.2002 Chvalkovice, pošta Bohdalice 152, PSČ 68341
10.8.2001 - 3.4.2002 Bohdalice - Chvalkovice 152, PSČ 68341
28.5.1996 - 10.8.2001 Chvalkovice 152, okres Vyškov, PSČ 68342

25300491

DIČ

od 25.6.1996

CZ25300491

Datum vzniku

28. května 1996

Datová schránka

a6vg6tj

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 1981

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.5.2015

17 000 000 Kč

Historické jmění

19.12.2014 - 5.5.2015

2 077 360 Kč

1.9.1998 - 19.12.2014

51 934 000 Kč

10.10.1996 - 1.9.1998

45 339 000 Kč

28.5.1996 - 10.10.1996

1 044 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bučovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

634302 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.9.1996 - 20.6.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 683 41, Hvězdlice - Nové Hvězdlice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2014 : V důsledku přeměny společnost ZP Hvězdlice, a.s., jako společnosti nástupnické, formou vnitrostátní fúze sloučením se společností AGRO Chvalkovice s.r.o., IČ: 27698670, se sídlem: V důsledku přeměny společnost ZP Hvězdlice, a.s., jako společnosti nástupnické, formou vnitrostátní fúze sloučením se společností AGRO Chvalkovice s.r.o., IČ: 27698670, se sídlem: ...Chvalkovice 152, PSČ 68341, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51521, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost ZP Hvězdlice, a.s. jmění zanikající společnosti AGRO Chvalkovice s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2014 : Akcie jsou převoditelné jen na základě písemného souhlasu statutárního ředitele.
 • 24. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. května 2015 - 5. května 2015 : Řádná valná hromada společnosti ZP Hvězdlice, a.s. (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen upsáním nových ... akcií nejvýše o částku 22.850.960,- Kč (slovy: dvacet dva milionů osm set padesát tisíc devět set šedesát korun českých), z původní výše 2.077.360,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát sedm tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 24.928.320,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set dvacet osm tisíc tři sta dvacet korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií.Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 571.274 ks (slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie").Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. XIII odst. 4 Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení statutárního ředitele o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ 68341. Statutární ředitel společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat 11 (slovy: jedenáct) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je: Zdeněk Hlavica, nar. dne 5. března 1967, bytem: Letní 2403, 688 01 Uherský Brod (dále také jen "určený zájemce"). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Chvalkovice 152, PSČ: 683 41. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci.Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 40,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 107-9715040277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 2014 - 19. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 3. října 1997 - 19. prosince 2014 : Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 25.4.1997.
 • 12. prosince 1996 - 19. prosince 2014 : Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemnéhosouhlasu představenstva společnosti.
 • 10. října 1996 - 19. prosince 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady dne 12.6.1996.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : V případě překročení schváleného rozsahu zvýšení rozhodne okonečné částce zvýšení představenstvo.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace ZD Hvězdlice, družstvo sesídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Možnýmupisovatelům, kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti,... může být zaslán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtěpro úpis do sídla společnosti se tento považuje za platný. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Doba upisování se stanoví na 45 dnů od právní moci usneseníobchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brněo zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Bude upisováno nejméně 2000 kusů akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korunčeských a 300 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenov... itéhodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 45,399.000,- Kč,slovy: čtyřicetpětmilionůtřistadevadesátdevěttisíc korun českýchse zvyšuje o 5,000.000,- Kč, slovy: pětmilionů korun českýchupsán... ím nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do výše6,909.000- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne11.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců, a to ing.Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství, ekonomika, znaleckýposudek č. 65/98 ze dne 18.2.1998 a ing. Vladimíra Domisch... e,znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, znaleckýposudek č. 2089/98 ze dne 18.2.1998. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 30. března 1998 - 1. září 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílydle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace ZDHvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidac... i. zobrazit více skrýt více
 • 12. prosince 1996 - 1. září 1998 : Základní jmění je splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů