Trendy

96 090 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

15 664 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

536 981 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

19.1.2015 - 1.12.2015Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov 1
5.2.1997 - 19.1.2015Havlíčkova 180, 697 01 Kyjov 1

25326368

DIČ

Není plátce DPH

17.3.1997 - 30.11.2015

CZ25326368

Datum vzniku

5. února 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2015

Datová schránka

rf8gmn4

Historické názvy

5.2.1997 - 1.12.2015

Teplárna Kyjov, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2250

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.10.2014 - 1.12.2015

306 600 000 Kč

15.12.2003 - 30.10.2014

511 000 000 Kč

24.5.2002 - 15.12.2003

315 000 000 Kč

27.7.1998 - 24.5.2002

215 000 000 Kč

6.3.1998 - 27.7.1998

131 500 000 Kč

5.2.1998 - 6.3.1998

90 000 000 Kč

5.2.1997 - 5.2.1998

90 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. prosince 2015 - 1. prosince 2015 : Společnost Teplárna Kyjov, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se zanikající společností E - Bio Kyjov s.r.o., IČO: 29226899, se sídlem Kyjov, Havlíčkova 1380, PSČ 697 01, za... psanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 67005 a nástupnickou společností Sorus a.s., IČO: 28263201, se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 4068. Na nástupnickou společnost Sorus a.s. přešlo jmění společností Teplárna Kyjov, a.s. a E - Bio Kyjov s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2015 - 1. prosince 2015 : Řádná valná hromada společnosti přijala dne 28. července 2015 toto usnesení: Valná hromada rozhodla o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům ostatních akcio... nářů (tj. všech akcionářů odlišných od hlavního akcionáře) na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s., IČO: 28263201, se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4068, a to za protiplnění ve výši 21.829,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc osm set dvacet devět korun českých) za každý účastnický cenný papír společnosti, tj. za každou kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, resp. zástavní věřitel, v jehož prospěch byl zastaven účastnický cenný papír, jsou povinni předložit společnosti účastnické cenné papíry do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s. Jestliže účastnické cenné papíry nebudou předloženy v této lhůtě a ani v dodatečné lhůtě patnácti (15) dnů, prohlásí představenstvo společnosti nepředložené účastnické cenné papíry za neplatné a písemně to oznámí vlastníkovi účastnických cenných papírů a zástavnímu věřiteli, v jehož prospěch byly zastaveny účastnické cenné papíry. Přiměřené protiplnění bude vyplaceno prostřednictvím pověřené osoby, kterou je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. Pověřená osoba poskytne protiplnění (včetně obvyklých úroků v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů) oprávněné osobě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dosavadním vlastníkem (zástavním věřitelem, v jehož prospěch byl účastnický cenný papír zastaven) nebo ode dne rozhodnutí představenstva společnosti o prohlášení účastnického cenného papíru společnosti za neplatný. Protiplnění bude vyplaceno na účet zapsaný v seznamu akcionářů vedeném společností nebo na jiný účet, který oprávněná osoba bezodkladně sdělí společnosti. Oprávněnými osobami jsou vlastníci účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s. Pokud jsou účastnické cenné papíry společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, ledaže vlastník účastnických cenných papírů společnosti prokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s. Hlavní akcionář, společnost Sorus a.s., přede dnem konání této valné hromady předal protiplnění pověřené osobě a tuto skutečnost společnosti doložil. Hlavní akcionář, společnost Sorus a.s., v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doložil vlastnictví akcií společnosti ke dni podání žádosti o nucený přechod účastnických cenných papírů (tj. ke dni 7. července 2015) a současně ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 28. července 2015). Hlavní akcionář, společnost Sorus a.s., dále doložil přiměřenost výše protiplnění znaleckým posudkem č. 2635-75/15 ze dne 1. července 2015 vyhotoveným znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 44119097, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 4037. zobrazit více skrýt více
 • 19. ledna 2015 - 1. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. února 1999 - 19. ledna 2015 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou8.10.1998.
 • 6. března 1998 - 19. ledna 2015 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K schválení převodu akcií na jiné subjekty než akcionářespolečnosti je třeba souhlasu jiné většiny, tj. pro přijetírozhodnutí valné hromady m... usí hlasovat alespoň 80% přítomnýchakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 2014 - 30. října 2014 : Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 204.400.000,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti. Účelem snížení zákla... dního kapitálu je výplata částky, odpovídající snížení základního kapitálu, akcionářům společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu je v celkové výši 204.400.000,-Kč, tedy snížením z původní výše 511.000.000,-Kč na novou výši 306.600.000,-Kč. Způsob provedení snížení základního kapitálu je určen ve smyslu ustanovení § 524 a násl.zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dojde k vyznačením nižší jmenovité hodnoty s podpisem členů představenstva na dosavadní akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,-Kč, na akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 30.000,-Kč. S částkou 204.400.000,-Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo takovým způsobem, že společnost vyplatí celou tuto částku, tj. 204.400.000,-Kč, akcionářům společnosti. Ve lhůtě 15 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby v sídle společnosti předložili akcie k výměně ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl.zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Akcionáři bude za každých 50.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti předložených k výměně vyplacena částka 20.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 2003 - 15. prosince 2003 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Teplárna Kyjov, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajících akcionářů takto :a) částka, o níž má být základní k... apitál zvýšen, činí 196.000.000,--Kč ( slovy: jedno sto devadesát šest milionů korun českých), a to z dosavadní výše 315.000.000,--Kč na částku 511.000.000,--Kč ( slovy: pět set jedenáct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částkub) - počet upisovaných akcií 3920 kusů- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 50.000,--Kč- výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou , a je pro všechny upisovatele stejný- druh upisovaných akcií: kmenové, veřejně neobchodovatelné- forma upisovaných akcií : na jméno- podoba upisovaných akcií: listinnéc) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je potřeba financovat splácení jistiny a úroků ve prospěch financující bankyd) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 Obch. zák.e) - místo pro upisování akcií je sídlo společnosti Jihomoravská energetika, a.s. , Brno, Lidická 36- lhůta pro upisování akcií je jednoměsíční, počíná dnem podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií dohodou akcionářů je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zámítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen upisovatelům písemně.f) Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií na účet u pěněžního ústavu HVB Czech republic a.s. pobočka Brno, č. účtu 1749634501/2700 ve lhůtě třicet dnů ode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2002 - 24. května 2002 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnostiTeplárna Kyjov, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajícíchakcionářů takto: a) částka, o níž má být základní kap... itál zvýšen, činí100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to zdosavadní výše 215.000.000,- Kč na částku 315.000.000,- Kč(slovy: třista patnáct milionů korun českých) s tím, že senepřipouští upisování nad tuto částku, zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2002 - 24. května 2002 : b) - počet upisovaných akcií 2000 kusů- jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 50.000,- Kč- výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný sjmenovitou hodno... tou, a je pro všechny upisovatele stejný,- druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované- forma upisovaných akcií: na jméno- podoba upisovaných akcií: listinné zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2002 - 24. května 2002 : c) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje vdůležitém zájmu společnosti, kterým je potřeba financovatsplácení jistiny ve prospěch financující banky
 • 8. března 2002 - 24. května 2002 : d) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle§ 205 Obch. zák.
 • 8. března 2002 - 24. května 2002 : e) - místo pro upisování akcií je sídlo společnosti TeplárnyKyjov, a.s. Kyjov, Havlíčkova 180, PSČ 697 01, kancelář ředitelespolečnosti- lhůta pro upisování akcií je jednoměsíční, ... počíná dnem podánínávrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku aupisování akcií dohodou akcionářů je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu.Počátek běhu lhůty bude oznámen upisovatelům písemně. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 2002 - 24. května 2002 : f) každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jímupsaných akcií na účet u peněžního ústavu HVB Czech republica.s. pobočka Brno, č. účtu 1749634501/2700 ve lhůtě třice... t dnůode dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 27. července 1998 - 4. února 1999 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou17.7.1998.
 • 1. června 1998 - 27. července 1998 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenovýchakcií na jméno, v listinné podobě, v počtu 1.670 kusů (slovy:jedentisícšestsetsedmdesát kusů), každá o jmenovité hod... notě50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Emisní kursse rovná 65.000,- Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých)a bude se splácet peněžitými vklady. Akcie nebudouveřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1998 - 27. července 1998 : Všechny tyto akcie budou upisovány bez veřejné výzvy, svyloučením přednostního práva, na základě tohoto usnesení.Důvodem vyloučení přednostního práva je vstup zahraničníhoinvestora... . Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a toIsar - Amperwerke AG se sídlem München, Briennerstr. 40,D - 80333. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1998 - 27. července 1998 : Akcie se upisují v místě sídla společnosti - Kyjov,Havlíčkova 180. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů a počínáběžet dnem zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšenízákla... dního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmobchodním soudem v Brně. Emisní kurs akcií ve výši 100 % budesplacen na účet číslo 0035711 - 101/2700 vedený u Creditanstalta.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení valnéhromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1998 - 27. července 1998 : Valná hromada společnosti Teplárna Kyjov, a.s., konaná dne14.5.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění o celkovou částku83,500.000,- Kč (slovy: osmdesáttřimilionypětsettitisíc kor... unčeských) tj. z částky 131,500.000,- Kč (slovy:jednostotřicetjednamilionůpětsettisíc korun českých) na částku215,000.000,- Kč (slovy: dvěstěpatnáctmilionů korun českých).Upisování nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1998 - 6. března 1998 : Valná hromada společnosti Teplárna Kyjov, a.s. konaná dne21.01.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti očástku 41.500.000,-Kč (slovy čtyřicetjedenmilionpětsettisíckpru... n českých) tj. z částky 90.000.000,-Kč na částkujednostotřicetjedenmilionpětsettisíc korun českých. Upisovánínad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení záladního jmění bude provedeno upsáním nových kmenovýchakcií na jméno, v listinné podobě v počtu 830 kusů, každá ojmenovité hodnotě 50.000,-Kč. Emisní kurs se rovná jejíjmenovité hodnotě a bude se splácet peněžitými vklady.Všechny tyto akcie budou upisovány bez veřejné výzvy, bezvyužití předkupního práva, na záladě dohody dle § 205 obch.zák.Emisní kurs akcií bude splacen do 15 dnů ode dne pravomocnéhozápisu návrhu na zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku ve výši 100%, a to na účet společnosti Teplárna Kyjov,a.s. - č.ú. 1004009955/550 vedený u Raffeisenbank, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 19. února 1997 - 6. března 1998 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K schválení převodu akcií na jiné subjekty než akcionářespolečnosti je třeba souhlasu jiné většiny, tj. pro přijetírozhodnutí valné hromady m... usí hlasovat alespoň 90% přítomnýchakcionářů. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1997 - 5. února 1998 : Základní jmění splaceno ve výši 40%.
 • 5. února 1997 - 19. února 1997 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K schválení převodu akcií na jiné subjekty než akcionářespolečnosti je třeba souhlasu jiné většiny, tj. pro nepřijetírozhodnutí valné hromady... musí hlasovat alespoň 90% přítomnýchakcionářů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů