Trendy

76 382 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

6 216 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

18 821 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2014 Srbská 2838/47a, Královo Pole, 612 00 Brno

Historické adresy

17.2.2012 - 4.12.2014 Brno, Srbská /47a, PSČ 61200
21.6.2002 - 17.2.2012 Brno, Srbská 47a, PSČ 61200
24.2.2000 - 21.6.2002 Brno, Štefánikova 12
27.3.1997 - 24.2.2000 Brno, Preslova 64, okres Brno-město, PSČ 60200

25332457

DIČ

od 9.2.2000

CZ25332457

Datum vzniku

27. března 1997

Datová schránka

ewpg7qb

Historické názvy

21.6.2002 - 23.6.2010

1. FC BRNO a.s.

24.2.2000 - 21.6.2002

FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s.

27.3.1997 - 24.2.2000

VRBSON, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2218

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.2.2014

24 500 000 Kč

Historické jmění

11.10.2002 - 25.2.2014

10 000 000 Kč

9.9.2002 - 11.10.2002

10 000 000 Kč

30.8.2000 - 9.9.2002

5 000 000 Kč

3.5.2000 - 30.8.2000

1 000 000 Kč

27.3.1997 - 3.5.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

420140018 / 2700

Provozovny

od 14.12.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Srbská 2838/47a, 612 00, Brno - Královo Pole

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. ledna 2014 - 25. února 2014 : Na základě své přítomnosti při jednáníosvědčuji, že valná hromada přijala tatorozhodnutí. I. Bod 7 programu – Zvýšenízákladního kapitálu společnosti o14.500.000,-Kč formou peněžitý... chvkladů akcionářů, s využitímpřednostního práva akcionářů upsatčást nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základníhokapitálu. Základní kapitál společnosti sezvyšuje o částku 14.500.000,- Kč (slovy:čtrnáct milionů pět set tisíc korunčeských), tj. z částky 10.000.000,- Kč(slovy: deset milionů korun českých) nacelkovou částku 24.500.000,- Kč (slovy:dvacet čtyři milionů pět set tisíc korunčeských). Zvýšení základního kapitáluspolečnosti se provede upsáním novýchakcií společnosti. Emisní kursupisovaných akcií se splácí výlučněpeněžitými vklady. Upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se připouští a budeo něm rozhodováno samostatně v rámciprojednávání bodu 8 této valnéhromady. Počet nově upisovaných akciíspolečnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základníhokapitálu společnosti, činí 290 (slovy: dvěstě devadesát) kusů o jmenovitéhodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých). Emisníkurs nových akcií činí 50.000,- Kč(slovy: padesát tisíc korun českých) nakaždou 1 novou kmenovou listinnouakcii, která bude znít na jméno ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých). Všechnynově vydávané akcie jsou kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě.Nové akcie budou primárně nabídnuty kúpisu s využitím přednostního právadosavadním akcionářům ve smysluustanovení § 204a obchodníhozákoníku. Každý akcionář bude mít vsouladu s ustanovením § 204aobchodního zákoníku přednostní právoupsat část nových akcií společnosti, ojmenovité hodnotě, druhu, formě,podobě a emisním kurzu uvedenýchvýše v tomto usnesení, upisovaných kezvýšení základního kapitálu, a to vrozsahu jeho podílu na základnímkapitálu společnosti. Lhůta pro vykonánípřednostního práva akcionářů k upsánínových akcií bude činit nejméně čtrnáct(14) dní a začne běžet od okamžikuuvedeného v oznámení představenstvadoručeném akcionářům doporučenýmdopisem zaslaným na adresu uvedenouv seznamu akcionářů a skončí31.1.2014. (dále též "lhůta pro uplatněnípřednostního práva"). Emisní kursnových akcií činí 50.000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých) na každou1 novou kmenovou akcii, která bude znítna jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).Všechny nově vydané akcie jsoukmenovými akciemi na jméno v listinnépodobě. Upisování akcií je ve smysluustanovení § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutío zamítnutí návrhu na zápis tohotorozhodnutí (usnesení) valné hromady ozvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, a může tudíž začítjiž po podání návrhu na zápis tohotorozhodnutí (usnesení) valné hromady ozvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. Místem pro výkonpřednostního práva se stanoví prostorysídla společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.. Nové akcie je možno upsatve výše uvedené lhůtě pro uplatněnípřednostního práva v pracovní dny od8.00 do 16.00 hodin. Přednostní právozaniká marným uplynutím lhůty pro jehovykonání. Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 25.000- Kč (slovy:dvacet pět tisíc korun českých) připadápodíl 0,725 na jedné nové akcii ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých), na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korunčeských) připadá 14,5 nových akcií ojmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy:padesát tisíc korun českých), přičemžlze upisovat pouze celé akcie. Akcie,které v prvém kole nebudou upsány svyužitím přednostního právadosavadními akcionáři, budou vedruhém kole nabídnuty k upsánívybranému zájemci, kterým se určujespolečnost FOR Brno Plus, SE, sesídlem Kolbenova 805/32, Praha 9, 19000, IČ: 242 19 428, zapsaná vobchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl H,vložka 543, dále jen jako „FOR BrnoPlus SE“. Lhůta pro upsání akcií bezvyužití přednostního práva (dále též„upsání akcií zájemcem“), bude činitčtrnáct dnů ode dne následujícího podoručení návrhu smlouvy o upsánínových akcií zájemci. Spolu s návrhemsmlouvy o upsání nových akcií budezájemci zaslán i návrh smlouvy ozapočtení v souladu s tímtorozhodnutím této valné hromady.Připadne-li poslední den lhůty na denpracovního volna nebo klidu, jeposledním dnem lhůty nejbližšínásledující pracovní den. Místemupsání, tj. místem, kam je zájemcepovinen doručit ve shora uvedené lhůtěsmlouvu o upsání nových akcií je sídlospolečnosti FC ZBROJOVKA BRNOa.s. Emisní kurs nových akciíupisovaných zájemcem je tentýž jako uupisování akcií s využitím přednostníhopráva uvedený výše v tomto usnesení,tj. emisní kurz jedné nové akcie činí50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korunčeských). Pro případ, že toto usnesenímimořádné valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu nebude zapsáno doobchodního rejstříku již před úpisemnových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcemvázáno na rozvazovací podmínku, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis tohoto rozhodnutí(usnesení) valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodníhorejstříku. Místem pro upisování akciízájemcem se stanoví prostory sídlaspolečnosti FC ZBROJOVKA BRNO,a.s., se sídlem Brno, Srbská 47a, IČ:253 32 457. Nové akcie je možno upsatve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě vpracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin.Právo upsat akcie zaniká marnýmuplynutím výše uvedené lhůty pro jehovykonání. Každý upisovatel je povinensplatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. velhůtě pro uplatnění přednostního práva,resp. ve lhůtě pro upsání akciízájemcem) celé emisní ážio ajmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurznově upisovaných akcií jsou upisovatelépovinni splatit v celé výši na k tomutoúčelu zřízený zvláštní bankovní účetspolečnosti číslo 2109814410/2700 čilze realizovat splacení emisního kurzuzapočtením vzájemných pohledávekupisovatelů a společnosti. II. Bod 8 programu - Určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti pověřujepředstavenstvo společnosti rozhodnutímo zvýšení základního kapitáluspolečnosti. Důvodem navrhovanéhozvýšení základního kapitálu je záměrvyřešit stávající závazky společnosti aposílit její ekonomickou stabilitu.Základní kapitál bude zvýšenupisováním nových akcií.Představenstvo může zvýšit základníkapitál upisováním nových akciívícekrát, a to bez omezení co do počturozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu, minimálně však o částku50.000,- (slovy: padesát tisíc korunčeských) a maximálně však o částku5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korunčeských), přičemž konečná výšezákladního kapitálu nepřesáhne částku29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devětmilionů pět set tisíc korun českých). Nově upisované akcie společnostibudou kmenové akcie na jméno vlistinné podobě. Jmenovitá hodnotakaždé akcie ve všech nově vydanýchemisí bude 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Pověření kezvýšení základního kapitálu společnostise představenstvu navrhuje udělit na dobu 5 (pěti) let ode dne konání valnéhromady. Emisní kurz akcií bude možnésplácet pouze peněžitými vklady. III. Bod 9 programu - Udělení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře FOR Brno Plus, SE proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Valnáhromada rozhoduje o tom, že sespolečnosti FOR Brno Plus SE udělujesouhlas splatit emisní kurz jím všech vsouladu s rozhodnutím této valnéhromady anebo rozhodnutímpředstavenstva v rámci projednáváníbodu 8 této valné hromady upsanýchakcií (ať již při využití přednostníhopráva nebo v případě využití možnostiupsat akcie jako předem určenýzájemce) započtením níže uvedenýchpohledávek:- pohledávky ve výši800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korunčeských) vyplývající ze smlouvy opůjčce ze dne 20.12.2012 uzavřenémezi PaeDr. Zdeňkem Kudelou, dat. nar. 7.3.1956, bytem 271 01 NovéStrašecí, B. Němcové 528 jakověřitelem a společností FCZBROJOVKA BRNO a.s., jakodlužníkem, postoupenou na FOR BrnoPlus, SE dne 26.7.2013, - pohledávkyve výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři milionykorun českých) vyplývající ze smlouvy opůjčce ze dne 17.7.2012 uzavřené meziFC ZBROJOVKA BRNO a.s. jakodlužníkem a FOR Brno Plus, SE jakověřitelem, - pohledávky ve výši2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korunčeských) vyplývající ze smlouvy opůjčce ze dne 21.8.2012 uzavřené meziFC ZBROJOVKA BRNO a.s. jakodlužníkem a FOR Brno Plus, SE jakověřitelem, - pohledávky ve výši4.400.000,-Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc korun českých) vyplývající zesmlouvy o půjčce ze dne 11.11.2013uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNOa.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus,SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši4.100.000,-Kč (slovy: čtyři miliony stotisíc korun českých) vyplývající zdohody o narovnání uzavřené dne4.4.2013 mezi Václavem Bartoňkem,nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová1083/3B, Brno jako věřitelem a FCZBROJOVKA BRNO a.s. jakodlužníkem, která byla dne 11.11.2013postoupena na FOR Brno Plus, SE. Existence uvedených závazkůspolečnosti vůči společnosti FOR BrnoPlus, SE byla ověřena a potvrzena vezprávě nezávislého auditoraDANEKON, spol. s r.o., auditorská společnost, se sídlem Na Vyhlídce1175, 664 34 Kuřim, IČ 48528447,zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném krajským soudem v Brně,oddíl C, vložka 10594 z prosince 2013.Návrh dohody o započtení pohledávekobdrží zájemce spolu s návrhemsmlouvy o upsání nových akcií, přičemžje povinen sdělit společnosti FCZBROJOVKA BRNO a.s. případnépřipomínky k této smlouvě nejpozději dotří pracovních dnů ode dne jejíhoobdržení. Společnost FC ZBROJOVKABRNO a.s. je povinna se k těmtopřipomínkám bezodkladně vyjádřit.Nebude-li dohoda o započtenívzájemných pohledávek upisovatele aspolečnosti uzavřena, je upisovatelpovinen emisní kurz akcií splatit nazvláštní účet společnosti ve smyslutohoto rozhodnutí valné hromady. Toplatí i pro část pohledávky na splaceníemisního kurzu akcií, která nezaniknezapočtením vzájemných pohledávekakcionáře a společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2002 - 9. září 2002 : Řádná valná hromada společnosti FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. nasvém zasedání dne 28.5.2002 přijala usnesení o zvýšenízákladního kapitálu společnosti takto:
 • 21. června 2002 - 9. září 2002 : 1. Základní kapitál společnosti FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. se způvodní výše 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých)zvyšuje o částku ve výši 5.000.0000,-- Kč (slovy: pět ... milionůkorun českých) na nový základní kapitál ve výši 10.000.000,-- Kč(slovy: deset milionů korun českých).2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu.3. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 ks (slovy:deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele vejmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).4. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat dále uvedenénové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitáluv rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti.Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnostiv Brně, Štefánikova 12. Lhůta k výkonu tohoto přednostního právačiní 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím podni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisutohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátekběhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným prosvolání valné hromady, a to tak, aby poslední den lhůty proupisování akcií na základě přednostního práva nepřesáhl 60(slovy: šedesát) dnů ode dne právní moci výše zmíněného usneseníKrajského soudu v Brně.5. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 10 ks (slovy:deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele vejmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs jeroven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii ovelikosti 20:1 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.6. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitýmvkladem určitému zájemci, jímž je pan Ing. Jaroslav Bubla, r.č.640929/0228, bytem Otnice, Lipová 476, okres Vyškov.7. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlospolečnosti Brno, Štefánikova 12. Lhůta pro jejich úpis činí 14(slovy: čtrnáct) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícípracovní den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního právaakcionářů, kde konkrétní datum bude určeno v písemné nabídceurčenému zájemci - upisovateli.8. Tomuto upisovateli bude tato nabídka oznámena doporučenýmdopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovanýchakcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mubude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií vesmyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.9. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu,tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do jednoho (1) měsíce oduzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to nazvláštní k tomu zřízený podúčet účtu společnosti číslo1004030164/5500, vedený u Raiffeisen BANK. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2000 - 21. června 2002 : Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadouakcionářů ze dne 5.5.2000.
 • 27. března 1997 - 21. června 2002 : Akcie mají omezenou převoditelnost vůči třetím osobám tak, žestávající akcionáři mají předkupní právo.
 • 6. června 2000 - 30. srpna 2000 : Dne 5.5.2000 schválila valná hromada záměr zvýšení základníhojmění:
 • 6. června 2000 - 30. srpna 2000 : Z důvodu získání nového provozního kapitálu pro zajištění choduspolečnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o částku4.000.000,-Kč, slovy čtyřimilionykorunčeských, na konečných... 5.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšenízákladního jmění bude upsáno 160 (slovy jednostošedesát) kusůkmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě 25.000,-Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akciíspolečnosti se nemění.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě25.000,- Kč budou upsány 4 nové akcie o jmenovité hodnotě25.000,- Kč.Nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři společnosti nazákladě jejich přednostního práva s tím, že místem pro totoupsání je sídlo společnosti - Brno, Štefánikova 12 a lhůta kupsání nových akcií je 15dní ode dne zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejichjmenovité hodnotě.Neupíší-li stávající akcionáři nové akcie na základě svéhopřednostního práva za výše uvedených podmínek, budou upsány nazákladě veřejné výzvy, přičemž místem pro upsání akcií jekancelář společnosti v Brně, Štefánikova 12 a lhůta pro upsáníakcií činí dva týdny od skončení lhůty na upsání akcií nazákladě přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných nazákladě veřejné výzvy je stejný jako emisní kurs akciíupisovaných na základě přednostního práva. Upisovatel je povinensplatit emisní kurs upsaných akcií do dvou týdnů ode dne úpisuna účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s.,číslo 1004030164/5500. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2000 - 6. června 2000 : Dne 5.5.2000 schválila valná hromada záměr zvýšení základníhojmění:
 • 29. května 2000 - 6. června 2000 : Z důvodu získání nového provozního kapitálu pro zajištění choduspolečnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o částku4.000.000,-Kč, slovy čtyřimilionykorunčeských, na konečných... 5.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšenízákladního jmění bude upsáno 160 (slovy jednostošedesát) kusůkmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovitéhodnotě 25.000,-Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akciíspolečnosti se nemění.Nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři společnosti nazákladě jejich přednostního práva s tím, že místem pro totoupsání je sídlo společnosti - Brno, Štefánikova 12 a lhůta kupsání nových akcií je 15dní ode dne zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejichjmenovité hodnotě.Neupíší-li stávající akcionáři nové akcie na základě svéhopřednostního práva za výše uvedených podmínek, budou upsány nazákladě veřejné výzvy, přičemž místem pro upsání akcií jekancelář společnosti v Brně, Štefánikova 12 a lhůta pro upsáníakcií činí dva týdny od skončení lhůty na upsání akcií nazákladě přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných nazákladě veřejné výzvy je stejný jako emisní kurs akciíupisovaných na základě přednostního práva. Upisovatel je povinensplatit emisní kurs upsaných akcií do dvou týdnů ode dne úpisuna účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s.,číslo 1004030164/5500. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1997 - 3. května 2000 : Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 350.000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů